Masivet (masitinib mesylate) – Označení na obalu - QL01XE90

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartonová krabička

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MASIVET 50 mg potahované tablety pro psy.

Masitinibum

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Masitinibum 50 mg

3.LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

4.VELIKOST BALENÍ

30 tablet

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování: čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris

Francie

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Označení na lahvičce

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MASIVET 50 mg potahované tablety pro psy.

Masitinibum

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Masitinibum 50 mg

3.OBSAH

30 tablet

4.CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Šarže {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartonová krabička

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MASIVET 150 mg potahované tablety pro psy.

Masitinibum

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Masitinibum 150 mg

3.LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

4.VELIKOST BALENÍ

30 tablet

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování: čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ

SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris

Francie

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/2/08/087/002

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Označení na lahvičce

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MASIVET 150 mg potahované tablety pro psy.

Masitinibum

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Masitinibum 150 mg

3.OBSAH

30 tablet

4.CESTA PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Šarže {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře