Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) – Příbalová informace - QI09AB02

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Neocolipor

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI:

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 Lyon FRANCIE

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA UVOLŇOVÁNÍ ŠARŽÍ

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCIE

2.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neocolipor injekční suspense

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

v dávce 2 ml:

 

E.coli adhezin F4 (F4ab, F4 ac, F4 ad), nejméně................................................................

2,1 SA.U*

E.coli adhezin F5, nejméně.................................................................................................

1,7 SA.U*

E.coli adhezin F6, nejméně.................................................................................................

1,4 SA.U*

E.coli adhezin F41, nejméně...............................................................................................

1,7 SA.U*

*: 1 SA.U: množství dostatečné k získání titru aglutinačních protilátek 1 log 10 u morčat

 

Adjuvans:

 

Hliník (jako hydroxid) .....................................................................................................

1,4 mg

4.INDIKACE

Adjuvantní inaktivovaná vakcína pro omezení novorozenecké enterotoxikózy selat způsobené kmeny E. coli, které exprimují adheziny F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 a F41

5.KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcinace může způsobit mírné zvýšení tělesné teploty (méně než 1,5°C v průběhu maximálně 24 hodin).

15/17

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (prasnice a prasničky).

8.DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jedna dávka o objemu 2 ml podle následujícího schématu:

Primovakcinace:

 

První injekce:

5-7 týdnů před porodem

Druhá injekce:

2 týdny před porodem.

Revakcinace:

 

1 injekce 2 týdny před každým následujícím porodem.

9.POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Intramuskulární injekce do krku, do oblasti za uchem.

Před použitím lahvičku dobře protřepejte

Používejte sterilní stříkačku a jehly. Podávejte podle zásad asepse.

10.OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte mezi 2°C a 8°C, chraňte před světlem. Chraňte před mrazem. Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky:3 hodiny

12.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

-Protože je ochrana selat zajištěna příjmem kolostra, mělo by každé sele do 6 hodin po porodu přijmout dostatečné množství kolostra.

-Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

-Nepodávejte spolu s dalšími léčivými přípravky.

Nejsou dostupné žádné informace ohledně kompatibility při souběžném podávání s jinými vakcínami. Proto bezpečnost a účinnost tohoto přípravku při souběžném podávání (buď stejný den nebo v různých dnech) nebyla zdokumentována.

V případě náhodného sebepoškození injekčně podaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte a desinfikujte ruce.

16/17

Po podání dvojnásobné doporučené dávky nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Nemíchat s jinou vakcínou.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

03/2008

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (EMEA) http://emea.europa.eu

15.DALŠÍ INFORMACE

Vakcína obsahuje inaktivované kmeny E. coli, které exprimují adheziny F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 a F41, které způsobují novorozeneckou enterotoxikózu u selat, v aluminium hydroxidovém adjuvans. U prasnic a prasniček vakcína navozuje specifickou sérokonverzi vakcinovaných zvířat; selata jsou imunizována pasivně příjmem kolostra a mléka obsahujících protilátky specifické proti adhezinům.

Krabička obsahující 5 dávek v 10 ml lahvičce ze skla typu I s butylovou gumovou zátkou. Krabička obsahující 10 dávek ve 20 ml lahvičce ze skla typu I s butylovou gumovou zátkou. Krabička obsahující 25 dávek v 50 ml lahvičce ze skla typu I s butylovou gumovou zátkou. Krabička obsahující 50 dávek ve 100 ml lahvičce ze skla typu I s butylovou gumovou zátkou. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

17/17

Komentáře