Czech
Vybrat jazyk stránek

Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) – Označení na obalu - QP54AB51

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Vnější krabička

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg žvýkací tablety pro psy 2‒3,5 kg NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg žvýkací tablety pro psy >3,5‒7,5 kg NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg žvýkací tablety pro psy >7,5‒15 kg NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg žvýkací tablety pro psy >15‒30 kg NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg žvýkací tablety pro psy >30‒60 kg afoxolaner / milbemycin oxime

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá žvýkací tableta obsahuje 9,375 mg afoxolaner a 1,875 mg milbemycin oxime Každá žvýkací tableta obsahuje 18,75 mg afoxolaner a 3,75 mg milbemycin oxime Každá žvýkací tableta obsahuje 37,5 mg afoxolaner a 7,5 mg milbemycin oxime Každá žvýkací tableta obsahuje 75 mg afoxolaner a 15 mg milbemycin oxime Každá žvýkací tableta obsahuje 150 mg afoxolaner a 30 mg milbemycin oxime

3.LÉKOVÁ FORMA

Žvýkací tablety

4.VELIKOST BALENÍ

1 žvýkací tableta

3 žvýkací tablety

6 žvýkacích tablet

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi 2‒3,5 kg

Psi >3,5‒7,5 kg

Psi >7,5‒15 kg

Psi >15‒30 kg

Psi >30‒60 kg

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Žvýkací tablety

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/rok}

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl chráněn před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCIE

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/14/177/001 ‒ 9 mg/2 mg, 1 žvýkací tableta EU/2/14/177/002 – 9 mg/ 2 mg, 3 žvýkací tablety EU/2/14/177/003 – 9 mg/ 2 mg, 6 žvýkacích tablet EU/2/14/177/004 – 19 mg/ 4 mg, 1 žvýkací tableta EU/2/14/177/005 – 19 mg/ 4 mg, 3 žvýkací tablety EU/2/14/177/006 – 19 mg/ 4 mg, 6 žvýkacích tablet EU/2/14/177/007 – 38 mg/ 8 mg, 1 žvýkací tableta EU/2/14/177/008 – 38 mg/ 8 mg, 3 žvýkací tablety EU/2/14/177/009 – 38 mg/ 8 mg, 6 žvýkacích tablet EU/2/14/177/010 – 75 mg/ 15 mg, 1 žvýkací tableta EU/2/14/177/011 – 75 mg/ 15 mg, 3 žvýkací tablety EU/2/14/177/012 – 75 mg/ 15 mg, 6 žvýkacích tablet EU/2/14/177/013 – 150 mg/ 30 mg, 1 žvýkací tableta EU/2/14/177/014 – 150 mg/ 30 mg, 3 žvýkací tablety EU/2/14/177/015 – 150 mg/ 30 mg, 6 žvýkacích tablet

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg psi 2‒3,5 kg

NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg psi >3,5‒7,5 kg

NEXGARD SPECTRA 38 mg/ 8 mg psi >7,5‒15 kg

NEXGARD SPECTRA 75 mg/ 15 mg psi >15‒30 kg

NEXGARD SPECTRA 150 mg/ 30 mg psi >30‒60 kg

afoxolaner / milbemycin oxime Tablety

2.JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

3.DATUM EXSPIRACE

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře