Czech
Vybrat jazyk stránek

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Označení na obalu - QL03AX

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartonová krabička s 6 injekčními lahvičkami lyofilizátu a 6 injekčními lahvičkami rozpouštědla

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Oncept IL-2 lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro kočky

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Felinní interleukin-2 rekombinantní canarypoxvirus (vCP1338) ....................................

≥ 106.0 EAID50

3.LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro kočky.

4.VELIKOST BALENÍ

Lyofilizát: 6 x 1 dávka

Rozpouštědlo: 6 x 1ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky

6.INDIKACE

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po rekonstituci spotřebujte ihned.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C - 8°C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCIE

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/13/150/001

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Injekční lahvička s lyofilizátem

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Oncept IL-2 lyofilizát

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dávka

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Injekční lahvička s rozpouštědlem

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rozpouštědlo pro Oncept IL-2

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 ml

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

6. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo}

7.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

EXP: {měsíc/rok}

8.THE WORDS “FOR ANIMAL TREATMENT ONLY”

Komentáře