Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Označení na obalu - QI01BD03

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička se suspenzí

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parvoduk injekční suspenze pro kachny pižmové

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

 

Jedna rekonstituovaná dávka 0,2 ml obsahuje:

 

 

Živý atenuovaný parvovirus kachny pižmové kmen GM 199..............................

2,6 – 4,8 log10 CCID50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LÉKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekční suspenze.

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST BALENÍ

 

 

10 x 500 dávek

 

 

2 500 dávek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

 

 

 

 

 

 

Kachny pižmové.

 

 

 

 

 

6.

INDIKACE

 

 

 

 

 

7.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

 

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

8.

OCHRANNÁ LHŮTA

 

 

Ochranná lhůta: bez ochranných lhůt

 

 

 

 

 

9.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

 

 

 

 

 

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

10.DATUM EXSPIRACE

EXP:

Po rekonstituci spotřebujte během 4 hodin.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2° C – 8° C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCIE

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička s rozpouštědlem

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parvoduk rozpouštědlo pro injekci pro kachny pižmové

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Tlumivý roztok

3. LÉKOVÁ FORMA

4. VELIKOST BALENÍ

10 x 500 dávek

2 500 dávek

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kachny pižmové.

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: bez ochranných lhůt

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP:

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCIE

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Injekční lahvičky se suspenzí

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parvoduk suspenze

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Živý atenuovaný parvovirus kachny pižmové.

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

500 dávek

2 500 dávek

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7. DATUM EXSPIRACE

EXP

Po rekonstituci spotřebujte během 4 hodin.

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Vaky s rozpouštědlem

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rozpouštědlo pro suspenzi Parvoduk

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Tlumivý roztok

3. LÉKOVÁ FORMA

4. VELIKOST BALENÍ

500 dávek.

2 500 dávek.

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kachny pižmové.

6. INDIKACE

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Ochranná lhůta: bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP:

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANCIE

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

Komentáře