Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Příbalová informace - QI01BD03

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Parvoduk suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro kachny pižmové

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci: MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon,

FRANCIE

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže: MERIAL

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’Aviation,

69800 Saint-Priest FRANCIE

2.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Parvoduk suspenze a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro kachny pižmové

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každá rekonstituovaná dávka 0,2 ml obsahuje:

 

Léčivá látka:

 

Živý atenuovaný parvovirus kachny pižmové kmen GM 199.............................

2,6 – 4,8 log10 CCID50*

* 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu

 

4.INDIKACE

Aktivní imunizace kachen pižmových ke snížení hmotnostních ztrát a lézí způsobených parvovirózou kachen pižmových a Derzsyho chorobou a při absenci mateřských protilátek také k prevenci mortality.

Nástup imunity: 11 dní po primární vakcinaci

Trvání imunity: 26 dní po primární vakcinaci

Prokázané trvání imunity chrání ptáky v období, kdy jsou nejvíce citliví k onemocnění parvovirózou kachen pižmových a Derzsyho chorobou.

5.KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u ptáků ve snáškovém období.

6.NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kachny pižmové.

8.DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro subkutánní podání.

Podejte jednu dávku 0,2 ml subkutánně podle následujícího vakcinačního schéma:

-První vakcinace: v 1. dni věku.

-Druhá vakcinace: v 17. dni věku.

9.POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Protřepejte injekční lahvičku se suspenzí antigenu. Zasuňte trokar dodaný s vakem rozpouštědla do uzávěru skleněné injekční lahvičky a uzávěru vaku s rozpouštědlem, aby došlo k jejich spojení. Přeneste obsah skleněné injekční lahvičky do vaku s rozpouštědlem. Poté vyjměte trokar z obou nádob. Jemně protřepejte vak, aby došlo k promíchání suspenze antigenu s rozpouštědlem. Po

promíchání připojte vak k vysokorychlostnímu, automatickému nebo poloautomatickému injekčnímu systému. Vakcína je poté připravená k použití. Po rekonstituci spotřebujte během 4 hodin.

10.OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Suspenze antigenu:

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Rozpouštědlo:

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat: Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Ke snížení rizika jakékoliv cirkulace vakcinačního kmene a rekombinace viru, by mělo být vakcinováno celé hejno.

Snáška:

Vakcína není určena pro ptáky ve snáškovém období.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky po předávkování (10násobná dávka).

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (http://www.ema.europa.eu/).

15.DALŠÍ INFORMACE

Vakcína obsahuje živý atenuovaný parvovirus kachny pižmové. Ten navozuje u vakcinovaných ptáků aktivní a specifickou imunitu proti parvoviróze kachen pižmových a Derzsyho chorobě.

Jedenáct genetických markerů (nukleotidů) ve VP1 genu umožňuje diferenciaci vakcinačního kmene Parvoduku od terénních kmenů parvoviru kachen a hus, jak je uvedeno níže:

Pozice v VP1 genu

Parvoduk

A

G

T

C

T

A

T

C

G

A

G

Parvovirus kachen

C

A

C

G

C

C

C

A

A

C

A

Parvovirus hus

C

T

C

G

C

C

C

A

A

T

A

Vakcinační kmen se nachází ve slezině po dobu nejméně 35 dnů.

U kachňat bez mateřských protilátek vede jediná vakcinace v 1. dni věku k nástupu imunity po 14 dnech.

Po vakcinaci jednodenních kachňat prostých mateřských protilátek nemůže být vyloučen malý příležitostný dopad na růst.

Velikosti balení:

Suspenze antigenu:

Papírová krabička s 10 injekčními lahvičkami o 500 dávkách.

Papírová krabička s 1 injekční lahvičkou o 2500 dávkách.

Rozpouštědlo:

Papírová krabička s 10 vaky o 500 dávkách.

Papírová krabička s 1 vakem o 2 500 dávkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Komentáře