Czech
Vybrat jazyk stránek

Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Purevax RC
ATC: QI06AH
Látka: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Výrobce: Merial

PUREVAX RC

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku. Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s vaším veterinárním lékařem. Chcete-li získat další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na svého veterinárního lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky svá doporučení vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Purevax RC?

Purevax RC je vakcína, která obsahuje tyto účinné látky:

atenuovaný (oslabený) kočičí herpesvirus (kmen FHV F2) způsobující rhinotracheitidu,

inaktivovaný (usmrcený) antigen kalicivirů (kmeny FCV 431 a G1).

Přípravek Purevax RC je lyofilizát (zmrazené suché pelety) pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

Na co se přípravek Purevax RC používá?

Přípravek Purevax RC se užívá k vakcinaci (očkování) koček od stáří 8 týdnů proti těmto infekčním onemocněním:

kočičí virové rhinotracheitidě (onemocnění podobné chřipce, které je způsobeno herpesvirem),

kočičí kaliciviróze (onemocnění se zánětlivým postižením dutiny ústní podobné chřipce a způsobené kaliciviry).

Vakcína pomáhá zmírňovat příznaky těchto onemocnění a u infekce způsobené kaliciviry také omezuje vylučování virů.

Připravená vakcína Purevax RC se aplikuje pod kůži v dávce 1 ml. První dávka by se kočkám měla podávat ve věku alespoň osmi týdnů a druhá dávka s odstupem tří až čtyř týdnů. Pokud má kočka vysokou hladinu protilátek získaných od matky, měla by se jí první dávka podat až ve stáří 12 týdnů. Kočka by měla být přeočkována po roce od dokončení prvního očkovacího schématu a dále každý další rok.

Jak přípravek Purevax RC působí?

Přípravek Purevax RC je vakcína. Vakcíny působí tak, že „naučí“ imunitní systém (přirozený obranný systém těla), jak se bránit proti onemocněním. Přípravek Purevax RC obsahuje malé množství oslabených nebo usmrcených virů, které způsobují výše zmíněná onemocnění.

Po podání vakcíny kočce rozpozná její imunitní systém oslabené nebo usmrcené viry jako „cizí“ a vytváří proti nim protilátky. Pokud se v budoucnu imunitní systém dostane do kontaktu s viry, bude schopen vytvářet protilátky rychleji. Protilátky pomohou chránit kočku

proti onemocněním, která jsou způsobena těmito viry. Pokud dojde u kočky v budoucnu ke kontaktu s těmito viry, buď vůbec neonemocní, nebo bude infekce mnohem mírnější.

Jak byl přípravek Purevax RC zkoumán?

Účinnost přípravku Purevax RC byla zkoumána v několika studiích prováděných v laboratorních podmínkách, kdy byly kočky očkovány a následně nakaženy virulentními herpesviry a kaliciviry. Terénní studie se zaměřily na základní očkovací schéma (2 dávky s odstupem 3–4 týdnů) a na přeočkování (pouze jedna dávka). Do studií byly zahrnuty mladé i dospělé kočky různých plemen, nikoliv však mladá koťata. Hlavním měřítkem účinnosti přípravku Purevax RC byla krevní hladina protilátek proti virům obsaženým ve vakcíně.

Jaký přínos přípravku Purevax RC byl prokázán v průběhu studií?

V laboratorních podmínkách se prokázalo, že přípravek Purevax RC dokáže zajistit ochranu proti výše uvedeným onemocněním. V terénních studiích došlo po očkování dle základního schématu ke zvýšení hladiny protilátek proti kočičímu herpesviru, který způsobuje rhinotracheitidu, a proti kalicivirům. Ve studii zaměřené na přeočkování zůstala hladina protilátek proti herpesviru, způsobujícímu rhinotracheitidu, a proti kalicivirům vysoká nebo mírně stoupla.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Purevax RC?

Ojediněle se může u kočky objevit dočasná apatie (ztráta zájmu o okolí), anorexie (ztráta chuti k jídlu) nebo hypertermie (zvýšená tělesná teplota) trvající po dobu jednoho až dvou dní. Mohou se také objevit lokální reakce v místě vpichu, jako mírná bolest na dotek, svědění nebo edém (otok), které vymizí během jednoho až dvou týdnů. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Purevax RC je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Purevax RC by se neměl podávat březím kočkám.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které podávají lék nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?

V případě náhodné injekční aplikace přípravku do vašeho těla vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalové informace nebo etiketu.

Na základě čeho byl přípravek Purevax RC schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) rozhodl, že přínosy přípravku Purevax RC při aktivní imunizaci koček od stáří 8 týdnů proti výše uvedeným infekčním onemocněním převyšují jeho rizika, a doporučil, aby bylo přípravku Purevax RC uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik tohoto přípravku je k dispozici v části 6 této zprávy (EPAR).

Další informace o přípravku Purevax RC:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Purevax RC platné v celé Evropské unii společnosti MERIAL dne 23. února 2005.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován dne 25-01-2008.

Komentáře