Czech
Vybrat jazyk stránek

Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Látka: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Výrobce: Merial
Czech Czech
Změnit jazyk

PUREVAX RCP FELV

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s vaším veterinárním lékařem. Chcete-li získat další informace o onemocnění svého zvířete, obraťte se na svého veterinárního lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky svá doporučení vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Purevax RCP FeLV?

Purevax RCP FeLV je vakcína obsahující následující účinné látky:

atenuovaný (oslabený) herpesvirus rhinotracheitidy koček (kmen FHV F2),

inaktivované (usmrcené) antigeny kalicivirózy (kmeny FCV 431 a G1),

atenuovaný virus panleukopenie koček (PLI IV),

virus leukémie koček (FeLV) ve formě rekombinantního canarypox viru (vCP97) nesoucího geny FeLV.

Purevax RCP FeLV je lyofilizát (peleta vyráběná mrazovou sublimací) a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze.

Na co se přípravek Purevax RCP FeLV používá?

Purevax RCP FeLV se používá k očkování koček ve věku od 8 týdnů proti následujícím onemocněním:

virové rhinotracheitidě koček (onemocnění podobné chřipce, způsobované herpesvirem),

kaliciviróze koček (onemocnění podobné chřipce, provázené zánětem ústní dutiny, způsobované kalicivirem),

panleukopenii koček (závažné onemocnění způsobující krvavý průjem, způsobované parvovirem),

leukémii koček (onemocnění postihující imunitní systém, způsobované retrovirem).

Tato vakcína pomáhá zmírnit příznaky uvedených onemocnění a v případě infekce kalicivirem také pomáhá snížit vylučování viru. Rovněž může zamezit úmrtí na panleukopenii a zabraňovat přetrvávání FeLV v krvi.

Po přípravě očkovací látky Purevax RCP FeLV se zvířeti podá 1 ml pod kůži. První injekce by se kočkám měla aplikovat ve věku nejméně 8 týdnů a druhá injekce o tři až čtyři týdny později. Pokud kočka vykazuje vysoké hladiny protilátek, které jsou dědičné po matce, je potřeba odložit první vakcinaci až do věku 12 týdnů. Kočka by měla být přeočkována všemi složkami jeden rok po ukončení první vakcinace, a poté vždy jednou ročně proti rhinotracheitidě, kaliciviróze a leukémii koček, a jednou za tři roky proti panleukopenii.

Jak přípravek Purevax RCP FeLV působí?

Purevax RCP FeLV je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený obranný systém těla), jak se bránit proti onemocnění. Přípravek Purevax RCP FeLV obsahuje malá množství oslabených nebo usmrcených virů a bakterií, jež způsobují výše vyjmenovaná onemocnění, a také dva geny FeLV, nazývané env a gag, které byly pomocí tzv. „technologie rekombinantní DNA” vpraveny do jiného vektorového (nositelského) viru s názvem canarypox. Canarypox viry se v těle kočky nešíří ani nemnoží, nýbrž vytvářejí z genů FeLV proteiny.

Jakmile je kočce podána vakcína, imunitní systém rozpozná oslabené nebo usmrcené viry a proteiny FeLV jako „cizorodé” a vytvoří si proti nim protilátky. Pokud se v budoucnu imunitní systém dostane do kontaktu s viry, bude schopen vytvářet protilátky rychleji. Protilátky mu pomůžou chránit organismus před onemocněními, jež tyto viry způsobují. Přijde-li kočka později během svého života do kontaktu s některým z těchto virů, buď u ní nedojde k propuknutí infekce, nebo tato infekce bude mít mnohem méně závažný průběh.

Jak byl přípravek Purevax RCP FeLV zkoumán?

Účinnost přípravku Purevax RCP FeLV byla zkoumána v rámci několika studií za laboratorních podmínek, kdy kočky byly očkovány a infikovány virulentním herpesvirem, kalicivirem, parvovirem nebo virem leukémie. V terénu studie přípravku Purevax RCP FeLV zkoumaly základní vakcinační schéma (2 injekce aplikované s odstupem 3-4 týdnů) i posilovací vakcinaci (pouze jedna injekce). Zahrnovaly mladé i dospělé kočky různých ras, nikoli však koťata. Hlavním měřítkem účinnosti byla hladina protilátek v krvi proti virům obsaženým ve vakcíně, výjimkou byla složka FeLV, jejíž účinnost s ohledem na prevenci infekce byla prokázána již v rámci jiných studií.

Jaký přínos přípravku Purevax RCP FeLV byl prokázán v průběhu studií?

Laboratorní studie prokázaly, že přípravek Purevax RCP FeLV poskytuje ochranu proti výše vyjmenovaným onemocněním. Terénní studie základní vakcinace ukázaly nárůst protilátek proti herpesviru rhinotracheitidy koček, kaliciviru a viru panleukopenie koček. Studie zabývající se posilovací vakcinací ukázala, že hladiny protilátek proti viru rhinotracheitidy koček, kaliciviru a viru panleukopenie koček setrvávaly na vysoké úrovni, nebo se mírně zvyšovaly.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Purevax RCP FeLV?

Občas se u koček objeví dočasná apatie (ztráta zájmu o okolí) a anorexie (ztráta chuti k jídlu), stejně jako hypertermie (zvýšená tělesná teplota), přetrvávající zpravidla jeden až dva dny. Může se vyskytnout lokální reakce v místě vpichu, doprovázená mírnou bolestivostí na dotek, svěděním nebo otokem, která vymizí během jednoho až dvou týdnů. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Purevax RCP FeLV je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Purevax RCP FeLV by se neměl používat u březích koček.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které podávají lék nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?

V případě náhodného sebepoškození injekčním podáním přípravku vyhledejte ihned lékařskou pomoc a předložte lékaři příbalovou informaci nebo obal.

Na základě čeho byl přípravek Purevax RCP FeLV schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) rozhodl, že přínosy přípravku Purevax RCP FeLV v rámci aktivní imunizace koček ve věku osmi týdnů a více proti výše uvedeným onemocněním převyšují jeho rizika, a doporučil jeho schválení. Informace o poměru přínosů a rizik tohoto přípravku jsou k dispozici v části 6 této zprávy (EPAR).

Další informace o přípravku Purevax RCP FeLV:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Purevax RCP FeLV platné v celé Evropské unii společnosti MERIAL dne 23. února 2005.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován 25. ledna 2008.

Komentáře