Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Látka: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Výrobce: Merial

Obsahy článků

PUREVAX RCPCH FELV

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro veterinární léčivé přípravky předloženou dokumentaci, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Tento dokument nemůže nahradit osobní diskusi s vaším veterinárním lékařem. Chcete-li získat další informace o onemocnění svého zvířete nebo jeho léčbě, obraťte se na svého veterinárního lékaře. Bližší informace o tom, na základě čeho Výbor pro veterinární léčivé přípravky svá doporučení vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV je vakcína obsahující tyto účinné látky:

atenuovaný (oslabený) herpesvirus rhinotracheitidy koček (kmen FHV F2),

inaktivované (usmrcené) antigeny kalicivirózy (kmeny FCV 431 a G1),

atenuovaný zárodek Chlamydophila felis (kmen 905),

atenuovaný virus panleukopenie koček (PLI IV),

virus leukemie koček (FeLV) ve formě rekombinantního canarypox viru (vCP97).

Přípravek Purevax RCPCh FeLV je lyofilizát (mrazem vysušená tableta) a rozpouštědlo, z nichž se připravuje injekční suspenze.

Na co se přípravek Purevax RCPCh FeLV používá?

Přípravek Purevax RCPCh FeLV se používá k očkování koček ve věku od 8 týdnů proti těmto onemocněním:

virové rhinotracheitidě koček (onemocnění podobnému chřipce, způsobovanému herpesvirem),

kaliciviróze koček (onemocnění podobnému chřipce, provázenému záněty v ústní dutině, způsobovanému kalicivirem),

chlamydióze (onemocnění podobnému chřipce, způsobovanému bakterií C. felis),

panleukopenii koček (závažnému onemocnění způsobujícímu krvavý průjem, způsobovanému parvovirem),

leukemii koček (onemocnění postihujícímu imunitní systém, způsobovanému retrovirem).

Vakcína pomáhá zmírnit příznaky uvedených onemocnění. V případě infekce kalicivirem pomáhá také snížit vylučování viru. Rovněž může zamezit úmrtí v důsledku panleukopenie a zabraňovat přetrvávání FeLV v krvi.

Po přípravě očkovací látky Purevax RCPCh FeLV se 1 ml vstříkne pod kůži. První injekce by měla být aplikována kočkám ve věku minimálně osmi týdnů, druhá injekce by měla následovat o tři až čtyři týdny později. Pokud kočka vykazuje vysoké hladiny protilátek zděděných od matky, je třeba odložit první očkování až do věku 12 týdnů. Kočka by měla být přeočkována všemi složkami jeden rok po ukončení prvního očkovacího cyklu a poté každý

rok proti rhinotracheitidě, kaliciviróze, chlamydióze a leukemii koček a každé tři roky proti panleukopenii.

Jak přípravek Purevax RCPCh FeLV působí?

Přípravek Purevax RCPCh FeLV je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený obranný systém těla), jak se bránit proti onemocněním. Přípravek Purevax RCPCh FeLV obsahuje malá množství oslabených nebo usmrcených virů a bakterií, které způsobují výše uvedená onemocnění, a také dva geny FeLV nazývané env a gag, které byly pomocí tzv. „technologie rekombinantní DNA” vpraveny do jiného vektorového (nositelského) viru s názvem canarypox. Canarypox viry se v těle kočky nešíří ani nemnoží, nýbrž vytvářejí z genů FeLV proteiny.

Jakmile je kočce podána vakcína, imunitní systém rozpozná oslabené či usmrcené viry, proteiny FeLV a oslabené bakterie jako „cizorodé” a vytvoří si proti nim protilátky. V budoucnu pak imunitní systém při opětovném vystavení daným virům či bakteriím bude schopen produkovat protilátky rychleji. Protilátky mu pomohou chránit organismus před onemocněními, jež tyto viry a bakterie způsobují. Přijde-li kočka později během svého života do kontaktu s některým z těchto virů, buď u ní nedojde k propuknutí infekce, nebo tato infekce bude mít mnohem méně závažný průběh.

Jak byl přípravek Purevax RCPCh FeLV zkoumán?

Účinnost přípravku Purevax RCPCh FeLV byla zkoumána v rámci několika studií za laboratorních podmínek, kdy kočky byly očkovány a infikovány virulentním herpesvirem, kalicivirem, zárodkem C. felis, parvovirem nebo virem leukemie. V praxi studie přípravku Purevax RCPCh FeLV zkoumaly základní vakcinační schéma (2 injekce v rozmezí 3—4 týdnů) a přeočkování (pouze jedna injekce). Zahrnovaly mladé a dospělé kočky různých ras, ale nikoli mladá koťata. Hlavním měřítkem účinnosti byla hladina protilátek v krvi proti virům a bakteriím obsaženým ve vakcíně, výjimkou byla složka FeLV, jejíž účinnost při prevenci infekce již byla prokázána v rámci jiných studií.

Jaký přínos přípravku Purevax RCPCh FeLV byl prokázán v průběhu studií?

V laboratorních podmínkách se prokázalo, že přípravek Purevax RCPCh FeLV poskytuje ochranu před výše uvedenými onemocněními. V terénní studii základního očkování došlo k nárůstu protilátek proti herpesviru rhinotracheitidy koček, kaliciviru a viru panleukopenie koček. Kvůli vysoké hladině protilátek u koček na začátku studie nebylo možné zjistit nárůst protilátek proti zárodku C. felis. Ve studii zkoumající přeočkování zůstaly hladiny protilátek proti viru rhinotracheitidy koček, kaliciviru, viru panleukopenie koček a zárodku C. Felis stabilně na vysoké úrovni, nebo se mírně zvýšily.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Purevax RCPCh FeLV?

Občas se u koček objeví dočasná apatie (ztráta zájmu o okolí) a anorexie (nechutenství), jakož i hypertermie (zvýšená tělesná teplota), trvající jeden nebo dva dny. Může se vyskytnout lokální reakce v místě vpichu doprovázená mírnou bolestivostí na dotek, svěděním nebo otokem, která vymizí během jednoho nebo dvou týdnů. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Purevax RCPCh FeLV je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Purevax RCPCh FeLV by neměly užívat březí kočky.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které podávají lék nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?

V případě náhodného sebepoškození injekčním podáním přípravku vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalové informace nebo obal přípravku. Vakcínu by neměly aplikovat osoby s oslabenou imunitou. Pokud dojde u takové osoby k náhodné autovakcinaci, je třeba informovat lékaře, že došlo k autovakcinaci vakcínou obsahující živé chlamydie.

Na základě čeho byl přípravek Purevax RCPCh FeLV schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) rozhodl, že v rámci aktivní imunizace koček ve věku od osmi týdnů proti výše uvedeným onemocněním převyšují přínosy přípravku Purevax RCPCh FeLV jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Purevax RCPCh FeLV bylo uděleno rozhodnutí o registraci. Informace o poměru přínosů a rizik tohoto přípravku je k dispozici v části 6 této zprávy (EPAR).

Další informace o přípravku Purevax RCPCh FeLV:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Purevax RCPCh FeLV platné v celé Evropské unii společnosti MERIAL dne 23. února 2005.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován dne 25. ledna 2008.

Komentáře