Rhiniseng (inactivated Bordetella bronchiseptica,...) – Označení na obalu - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Rhiniseng
ATC: QI09AB04
Látka: inactivated Bordetella bronchiseptica, strain 833CER / recombinant type-D Pasteurella-multocida toxin (PMTr)
Výrobce: Laboratorios Hipra S.A.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KARTONOVÁ KRABIČKA

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RHINISENG injekční suspenze pro prasata.

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

 

1 dávka (2 ml):

 

 

Inaktivovaná Bordetella bronchiseptica, kmen 833CER:..........................................

9,8 BbCC

 

Toxin rekombinantního typu D Pasteurella multocida (PMTr): .............................

≥ 1 MED63

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LÉKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekční suspenze.

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST BALENÍ

 

 

1 x 10 dávek (20 ml)

 

 

10 x 10 dávek (20 ml)

 

 

 

 

1 x 25 dávek (50 ml)

 

 

 

 

 

1 x 50 dávek (100 ml)

 

 

 

 

1 x 125 dávek (250 ml)

 

 

 

1 x 10 dávek (20 ml)

 

 

 

 

10 x 10 dávek (20 ml)

 

 

 

1 x 25 dávek (50 ml)

 

 

 

 

1 x 50 dávek (100 ml)

 

 

 

 

 

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

 

Prasata (prasnice a prasničky).

 

 

 

 

6.

INDIKACE

 

 

 

 

7.

ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

 

 

Intramuskulární podání.

 

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

8.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

 

 

 

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 10 hodin, je-li uchováváno při teplotě 15 až 25 ºC.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) ŠPANĚLSKO

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/10/109/001-009

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ETIKETA

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RHINISENG injekční suspenze pro prasata.

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

 

1 dávka (2 ml):

 

 

Inaktivovaná Bordetella bronchiseptica, kmen 833CER:..........................................

9,8 BbCC

 

Toxin rekombinantního typu D Pasteurella multocida (PMTr): .............................

≥ 1 MED63

 

 

 

 

 

 

 

3.

LÉKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekční suspenze.

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST BALENÍ

 

 

50 dávek (100 ml)

 

 

50 dávek (100 ml)

 

 

 

 

125 dávek (250 ml)

 

 

 

 

 

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

 

Prasata (prasnice a prasničky).

 

 

 

 

6.

INDIKACE

 

 

 

 

7.

ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

 

 

i.m.

 

 

 

 

 

 

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

8.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

 

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

 

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 10 hodin, je-li uchováváno při teplotě 15 až 25 ºC.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) ŠPANĚLSKO

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/10/109/004

EU/2/10/109/008

EU/2/10/109/009

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

ETIKETA

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RHINISENG injekční suspenze pro prasata.

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

1 dávka (2 ml):

 

Inaktivovaná Bordetella bronchiseptica, kmen 833CER:..........................................

9,8 BbCC

Toxin rekombinantního typu D Pasteurella multocida (PMTr): .............................

≥ 1 MED63

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

10 dávek (20 ml)

25 dávek (50 ml)

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

i.m.

5.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření spotřebujte do 10 hodin, je-li uchováváno při teplotě 15 až 25 ºC.

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře