Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – Označení na obalu - QN05CM18

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (1 předplněná stříkačka)

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sileo 0,1 mg/ml orální gel pro psy

Dexmedetomidini hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml: Dexmedetomidini hydrochloridum 0,1 mg

3.LÉKOVÁ FORMA

Orální gel

4.VELIKOST BALENÍ

Stříkačka pro perorální podání 1 x 3 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Orální podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Bude doplněn QR kód + www.sileodog.com

8.OCHRANNÁ LHŮTA

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po otevření spotřebujte do 4 týdnů.

Po 1. otevření spotřebujte do...

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po použití znovu nasaďte krytku.

Ihned po použití vraťte stříkačku pro perorální podání do krabičky.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FINSKO

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/15/181/001 (stříkačka pro perorální podání 1 x 3 ml)

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže

Pokyny k otevření balení:

1.

2.

3.

1.Zatlačením rozlomte bílou pečeť.

2.Zatlačením rozlomte žlutou pečeť.

3.Zatlačte na žlutou pečeť a zatažením otevřete.

Text na pečetích:

Zatlačit

Zatáhnout

Na vnitřní straně krabičky:

Při zavírání se ujistěte, že obrázky psa jsou zarovnané a že je krabička řádně zavřená.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička (3 x 1, 5 x 1, 10 x 1 a 20 x 1 předplněná stříkačka)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sileo 0,1 mg/ml orální gel pro psy

Dexmedetomidini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml: Dexmedetomidini hydrochloridum 0,1 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Orální gel

4. VELIKOST BALENÍ

3 balení stříkaček pro perorální podání (3 ml) 5 balení stříkaček pro perorální podání (3 ml) 10 balení stříkaček pro perorální podání (3 ml) 20 balení stříkaček pro perorální podání (3 ml)

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Orální podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Toto vícekusové balení není určeno k dodání přímo majiteli zvířete.

(platí pouze pro vícekusová balení 5 x 1, 10 x 1 a 20 x 1)

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FINSKO

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/15/181/002 (3 stříkačky pro perorální podání 1 x 3 ml)

EU/2/15/181/003 (5 stříkaček pro perorální podání 1 x 3 ml)

EU/2/15/181/004 (10 stříkaček pro perorální podání 1 x 3 ml)

EU/2/15/181/005 (20 stříkaček pro perorální podání 1 x 3 ml)

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Orální stříkačka

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sileo 0,1 mg/ml orální gel

Dexmedetomidini HCl

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Dexmedetomidini hydrochloridum 0,1 mg/ml

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

3 ml

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

Orální podání.

5.OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Šarže

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře