Czech
Vybrat jazyk stránek

Suvaxyn Circo MH RTU (Inactivated recombinant chimeric porcine...) - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Suvaxyn Circo MH RTU
ATC: QI09AL
Látka: Inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2 ORF2 protein/Inactivated Mycoplasma hyopneumoniae, strain P-5722-3.
Výrobce: Zoetis Belgium SA

Suvaxyn Circo+MH RTU

vakcína (inaktivovaná) proti prasečímu cirkoviru a enzootické pneumonii prasat

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU. Objasňuje, jakým způsobem agentura zhodnotila tento veterinární léčivý přípravek, aby mohla doporučit jeho registraci v Evropské unii (EU) a podmínky jeho používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Suvaxyn

Circo+MH RTU používat.

Pokud by majitelé nebo chovatelé zvířat chtěli získat praktické informace o používání přípravku Suvaxyn Circo+MH RTU, měli by si přečíst příbalovou informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka.

Co je Suvaxyn Circo+MH RTU a k čemu se používá?

Suvaxyn Circo+MH RTU je veterinární vakcína, která se používá k ochraně prasat starších 3 týdnů před infekcemi způsobenými prasečím cirkovirem a bakterií Mycoplasma hyopneumoniae.

Infekce související s prasečím cirkovirem typu 2 (PCV2) mohou vést ke klinickým příznakům, jako je například úbytek živé hmotnosti, zastavení růstu, zvětšené lymfatické uzliny, potíže s dýcháním, bledá kůže a žloutenka (zežloutnutí kůže).

Infekce spojené s bakterií Mycoplasma hyopneumoniae způsobuje u prasat onemocnění dýchacích cest zvané enzootická pneumonie. Postižená prasata mají často kašel a neprospívají.

Přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU obsahuje inaktivované (usmrcené) léčivé látky odvozené z prasečího cirkoviru typu 2 a bakterie Mycoplasma hyopneumoniae.

Jak se přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU používá?

Přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU, který je k dispozici ve formě kapaliny k injekci, se podává prasatům od tří týdnů věku v jediné injekci do svalu na krku za uchem. Ochrana nastupuje tři týdny po očkování

a přetrvává nejméně 23 týdnů od očkování. Přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU je vydáván pouze na předpis.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU působí?

Přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU je vakcína. Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený obranný systém těla), jak se bránit proti onemocnění. Vakcína obsahuje malé množství bílkoviny z viru

PCV2 a celé bakterie Mycoplasma hyopneumoniae, které byly usmrceny (inaktivovány), takže nevyvolávají onemocnění. Jakmile je přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU podán prasatům, imunitní systém zvířat rozpozná bílkovinu viru a bakterie jako „cizorodé“ a vytváří proti nim protilátky. Pokud se zvířata v budoucnu dostanou do kontaktu s tímto virem nebo bakterií, imunitní systém bude schopen reagovat rychleji. To pomůže chránit prasata před infekcemi způsobenými prasečím cirkovirem a bakterií

Mycoplasma hyopneumoniae.

Přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU také obsahuje adjuvans (složky, které zlepšují imunitní reakci) s názvem skvalen, poloxamer 401 a polysorbát 80.

Jaké přínosy přípravku Suvaxyn Circo+MH RTU byly ve studiích prokázány?

Účinnost vakcíny byla nejdříve zkoumána v řadě laboratorních studií u prasat. Účelem těchto studií bylo určit, za jak dlouho jsou prasata zcela chráněna před virem PCV2 a bakterií Mycoplasma hyopneumoniae a jak dlouho ochrana působí. Ze studií vyplynulo, že vakcína dosahuje plné účinnosti proti viru PCV2 a bakterii Mycoplasma hyopneumoniae do tří týdnů po očkování. Ochrana proti viru PCV2 a bakterii Mycoplasma hyopneumoniae přetrvávala po dobu 23 týdnů po očkování.

Účinnost přípravku Suvaxyn Circo+MH RTU proti infekci virem PCV2 byla také zkoumána ve třech terénních studiích. Tyto terénní studie prokázaly, že očkování přípravkem Suvaxyn Circo+MH RTU snižuje viremii PCV2 (hladinu viru v krvi) v porovnání s prasaty, která byla očkována neúčinným přípravkem.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Suvaxyn Circo+MH RTU?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Suvaxyn Circo+MH RTU (který může postihnout více než 1 prase z 10) je zvýšení tělesné teploty (v průměru o 1 °C) během prvních 24 hodin po očkování, které odezní bez léčby během 48 hodin. Rovněž byly pozorovány otoky (o průměru do 2 cm), teplota a zarudnutí v místě vpichu injekce a bolest na dotyk, které mohou přetrvávat po dobu až 2 dnů.

Úplný seznam hlášených nežádoucích účinků spojených s použitím přípravku Suvaxyn Circo+MH RTU je uveden v příbalové informaci.

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem?

Nejsou.

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin?

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu.

Ochranná lhůta pro maso z prasat léčených přípravkem Suvaxyn Circo+MH RTU je 0 dnů, což znamená, že po podání tohoto léčiva není nutné odkládat jeho spotřebu.

Na základě čeho byl přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU schválen?

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Suvaxyn Circo+MH RTU převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU.

Další informace o přípravku Suvaxyn Circo+MH RTU

Evropská komise udělila přípravku Suvaxyn Circo+MH RTU registraci platnou v celé Evropské unii dne 6. listopadu 2015.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Suvaxyn Circo+MH RTU je k dispozici na internetových stránkách agentury: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Suvaxyn Circo+MH RTU naleznou majitelé nebo chovatelé zvířat

v příbalové informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v dubnu 2017.

Komentáře