Czech
Vybrat jazyk stránek

Versican Plus Pi (canine parainfluenza type-2 virus, strain...) – Označení na obalu - QI07AD08

Updated on site: 09-Feb-2018

Název léku : Versican Plus Pi
ATC: QI07AD08
Látka: canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated)
Výrobce: Zoetis Belgium SA

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Versican Plus Pi lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každá dávka (1 ml) obsahuje:

 

 

 

Lyofilizát (živá, atenuovaná složka)

Minimum

Maximum

 

Virus parainfluensis canis typ 2

103,1 TCID50

105,1 TCID50

 

Rozpouštědlo

 

 

 

Voda na injekci

(Aqua ad iniectabilia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LÉKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST BALENÍ

 

 

 

25 x 1 dávka

 

 

 

50 x 1 dávka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.INDIKACE

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ LHŮTA

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po rekonstituci spotřebujte ihned.

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/14/168/001

EU/2/14/168/002

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Lahvička (1 dávka lyofilizátu)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Versican Plus Pi lyofilizát pro psy

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Pi

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dávka

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

7.DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI Lahvička (1 ml rozpouštědla)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Versican Plus Pi rozpouštědlo pro psy

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Voda na injekci

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 ml

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c.

5. OCHRANNÁ LHŮTA

6. ČÍSLO ŠARŽE

Lot: {číslo}

7. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

Komentáře