Zactran (gamithromycin) – Označení na obalu - QJ01FA95

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička (50 ml / 100 ml / 250 ml)

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata

Gamithromycinum

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje 150 mg Gamithromycinum

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

4.VELIKOST BALENÍ

50 ml

100 ml

250 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, prasata

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Skot a ovce: Subkutánní podání

Prasata: Intramuskulární podání

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty:

Maso: Skot: 64 dní. Ovce: 29 dní. Prasata: 16 dní.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u březích zvířat, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu během 2 měsíců (krávy, jalovice) nebo 1 měsíc (bahnice) před předpokládaným porodem.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE(JSOU) NUTNÉ(Á)

10.DATUM EXPIRACE

EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Po 1. otevření spotřebujte do __/__/__

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francie

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

EU/2/08/082/007

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička (500 ml)

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Gamithromycinum

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje 150 mg Gamithromycinum

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

4.VELIKOST BALENÍ

500 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Skot: Subkutánní podání

Prasata: Intramuskulární podání

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty:

Maso: Skot: 64 dní. Prasata: 16 dní

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u březích krav a jalovic, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu během 2 měsíců před předpokládaným porodem.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE(JSOU) NUTNÉ(Á)

10.DATUM EXPIRACE

EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Po 1. otevření spotřebujte do __/__/__

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

12.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14.OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francie

16.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

17.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI INJEKČNÍ LAHVIČKA 50ml

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata

Gamithromycinum

2.MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

1ml obsahuje 150 mg Gamithromycinum

3.OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

50 ml

4.CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c. (skot, ovce), i.m. (prasata)

5.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty: Maso: Skot: 64 dní. Ovce: 29 dní. Prasata: 16 dní

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7.DATUM EXSPIRACE

EXP:

Po 1. otevření spotřebujte do __/__/__

8.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

INJEKČNÍ LAHVIČKA 100 ml, 250 ml

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata Gamithromycinum

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje 150 mg Gamithromycinum

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

4.VELIKOST BALENÍ

100 ml

250 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, prasata

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c. (skot, ovce), i.m. (prasata)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty:

Maso: Skot: 64 dní. Ovce: 29 dní. Prasata: 16 dní.

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE(JSOU) NUTNÉ(Á)

10.DATUM EXSPIRACE

EXP:

Po 1. otevření spotřebujte do__/__/__

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

12.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

13.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francie

14.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/08/082/001

EU/2/08/082/002

EU/2/08/082/004

EU/2/08/082/005

15.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Injekční lahvička 500 ml

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ZACTRAN 150 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata Gamithromycinum

2.OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje 150 mg Gamithromycinum

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

4.VELIKOST BALENÍ

500 ml

5.CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata

6.INDIKACE

7.ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

s.c. (skot) i.m. (prasata)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty:

Maso: Skot: 64 dní. Prasata: 16 dní

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

9.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE(JSOU) NUTNÉ(Á)

10.DATUM EXPIRACE

EXP:

Po 1. otevření spotřebujte do__/__/__

11.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

12.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

13.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon Francie

14.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/2/08/082/003

EU/2/08/082/006

15.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot

Komentáře