Acticam (meloxicam) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QM01AC06

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgien

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Lægemidlet er ikke veterinærreceptpligtigt.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer