Acticam (meloxicam) – Etikettering - QM01AC06

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Acticam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hund og kat. Meloxicam.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Meloxicam 5 mg/ml.

Etanol 150 mg/ml.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 ml.

5.DYREARTER

6.INDIKATIONER

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJE

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIGE ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Må ikke bruges til drægtige eller diegivende dyr.

10.UDLØBSDATO

EXP: { måneder/år }

Holdbarhed af anbrudt hætteglas: 28 dage.

Efter anbrud anvendes inden ...

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse af affald i henhold til lokale krav.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgien

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER

EU/2/08/088/004

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Acticam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hund og kat.

Meloxicam.

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 ml.

4.INDGIVELSESVEJE

Hund: IV eller SC

Kat: SC

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot:

7.UDLØBSDATO

EXP: {måneder/år}

Holdbarhed efter første åbning af beholderen: 28 dage.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

Kommentarer