Activyl (indoxacarb) – Etikettering - QP53AX27

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde (1,5 - 6,5 kg) Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde (6,6-10 kg)

Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore hunde (10,1-20 kg) Activyl 600 mg spot-on, opløsning, til store hunde (20,1-40 kg) Activyl 900 mg spot-on, opløsning, til ekstra store hunde (40,1-60 kg)

Indoxacarb

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Indoxacarb 100 mg

Indoxacarb 150 mg

Indoxacarb 300 mg

Indoxacarb 600 mg

Indoxacarb 900 mg

3.LÆGEMIDDELFORM

Spot-on, opløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 pipette

4 pipetter

6 pipetter

5.DYREARTER

Hunde 1,5 - 6,5 kg

Hunde 6,6 – 10 kg

Hunde 10,1 – 20 kg

Hunde 20,1 – 40 kg

Hunde 40,1 – 60 kg

6.INDIKATION(ER)

Til behandling og forebyggelse af loppeangreb.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Til spot-on anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

Opbevar pipetterne i den originale emballage indtil lige før brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

Activyl må ikke udledes i vandløb.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/02/10/118/001

EU/02/10/118/002

EU/02/10/118/003

EU/02/10/118/004

EU/02/10/118/005

EU/02/10/118/006

EU/02/10/118/007

EU/02/10/118/008

EU/02/10/118/009

EU/02/10/118/010

EU/02/10/118/015

EU/02/10/118/016

EU/02/10/118/017

EU/02/10/118/018

EU/02/10/118/019

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til små katte (≤ 4 kg)

Activyl 200 mg spot-on, opløsning, til store katte (> 4 kg)

Indoxacarb

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Indoxacarb 100 mg

Indoxacarb 200 mg

3. LÆGEMIDDELFORM

Spot- on, opløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1 pipette

4 pipetter

6 pipetter

5. DYREARTER

Katte ≤ 4 kg

Katte > 4 kg

6. INDIKATION(ER)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Til spot-on anvendelse.

Kun til anvendelse på huden lige bag baghovedet.

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

Opbevar pipetterne i den originale emballage indtil lige før brug.

10. UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

Activyl må ikke udledes i vandløb.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr - kræver recept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/02/10/118/011

EU/02/10/118/012

EU/02/10/118/013

EU/02/10/118/014

EU/02/10/118/020

EU/02/10/118/021

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

BREV

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Activyl 100 mg spot-on til miniaturehunde

Activyl 150 mg spot-on til små hunde

Activyl 300 mg spot-on til mellemstore hunde

Activyl 600 mg spot-on til store hunde

Activyl 900 mg spot-on til ekstra store hunde

Indoxacarb

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

100 mg

150 mg

300 mg

600 mg

900 mg

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Til spot-on anvendelse

5.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

6.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER BREV

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Activyl 100 mg spot-on til små katte

Activyl 200 mg spot-on til store katte

Indoxacarb

2. MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

100 mg

200 mg

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

4. INDGIVELSESVEJ(E)

Til spot-on anvendelse

5. TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

6. BATCHNUMMER

Batch {nummer}

7. UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS BLISTER (pipette label)

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Activyl 100 mg spot-on til hunde 1,5 - 6,5 kg

Activyl 150 mg spot-on til hunde 6,6 – 10 kg

Activyl 300 mg spot-on til hunde 10,1 – 20 kg

Activyl 600 mg spot-on til hunde 20,1 – 40 kg

Activyl 900 mg spot-on til hunde 40,1 – 60 kg

Indoxacarb

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

3.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

4.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS BLISTER (pipette label)

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Activyl 100 mg spot-on til katte ≤ 4 kg

Activyl 200 mg spot-on til katte > 4 kg

Indoxacarb

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

3. UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

4. BATCHNUMMER

Batch {nummer}

5. TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer