Activyl (indoxacarb) – Indlægsseddel - QP53AX27

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Activyl spot-on, opløsning, til hunde

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Frankrig

2.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde

Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde

Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore hunde

Activyl 600 mg spot-on, opløsning, til store hunde

Activyl 900 mg spot-on, opløsning, til ekstra store hunde

Indoxacarb

3.ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Aktivt stof:

1 ml indeholder 195 mg indoxacarb.

1 pipette af Activyl giver:

 

 

Volumen (ml)

Indoxacarb (mg)

Activyl til miniaturehunde (1,5 - 6,5 kg)

0,51

Activyl til små hunde (6,6 – 10 kg)

0,77

Activyl til mellemstore hunde (10,1 – 20 kg)

1,54

Activyl til store hunde (20,1 – 40 kg)

3,08

Activyl til ekstra store hunde (40,1 – 60 kg)

4,62

Indeholder også isopropylalkohol 354 mg/ml

 

 

En klar, farveløs til gul opløsning

 

 

4.

INDIKATIONER

 

 

Forebyggelse og behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis). Effekt over for nye loppeinfestationer opretholdes i 4 uger efter en enkelt applikation.

Loppens forskellige udviklingsstadier, der findes i kæledyrets nærmeste omgivelser, bliver dræbt, når de kommer i kontakt med Activyl-behandlede dyr.

5.KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.BIVIRKNINGER

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme hypersalivation (øget spytsekretion/savlen) i en kortere periode, hvis dyret umiddelbart efter behandling slikker på påføringsstedet. Dette er ikke et tegn på forgiftning og vil forsvinde uden behandling efter et par minutter. Korrekt brug (se pkt. 9) vil minimere slikken på påføringsstedet.

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme reaktioner på påføringsstedet såsom forbigående kløe, erytem (hudrødme), alopeci (hårtab) eller dermatitis (betændelse i huden). Disse bivirkninger vil sædvanligvis forsvinde uden behandling.

Anvendelse af det veterinære lægemiddel kan resultere i dannelsen af et lokalt midlertidigt fedtet udseende eller sammenfiltring af hårene på påføringsstedet. Tørre hvide rester kan også ses. Dette er normalt og forsvinder almindeligvis inden for få dage efter påføringen. Disse forandringer har ingen indflydelse på produktets sikkerhed eller virkning.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

-meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr får bivirkninger i løbet af en behandling)

-almindelig (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

-ikke almindelig (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

-sjælden (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

-meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge.

7.DYREARTER

Hunde.

8.DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Til spot-on anvendelse. Kun til anvendelse på hundens hud.

Den anbefalede dosis er 15 mg indoxacarb/kg kropsvægt, svarende til 0,077 ml/kg kropsvægt. Nedenstående tabel angiver, hvilken størrelse pipette der skal anvendes, afhængigt af hundens vægt:

Hundens

Pipettestørrelse

vægt (kg)

 

1,5 - 6,5

Activyl 100 mg til miniaturehunde

6,6 - 10

Activyl 150 mg til små hunde

10,1 - 20

Activyl 300 mg til mellemstore hunde

20,1 - 40

Activyl 600 mg til store hunde

40,1 - 60

Activyl 900 mg til ekstra store hunde

Hundens

Pipettestørrelse

vægt (kg)

 

>60 Den rette kombination, af pipetter bør bruges

9.OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Åbn brevet og udtag pipetten.

Trin 1: Hunden bør stå op for at lette påføringen. Hold pipetten med spidsen opad og pegende væk fra dit ansigt. Åbn pipetten ved at bøje toppen af spidsen bagover og ned.

Trin 2: Skil hårene, indtil huden er synlig. Placér pipettespidsen mod huden mellem hundens skulderblade. Klem fast om pipetten og påfør hele indholdet direkte på huden.

Hos store hunde bør hele indholdet af en eller flere pipetter fordeles ligeligt på 2 - 4 steder langs ryggens midtlinje fra skulderen til haleroden. Undgå at påføre for meget af produktet på et enkelt sted, for at sikre, at det ikke løber.

10.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevar pipetten i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken, aluminiumsfoliebrevet og pipetten efter “EXP”. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

12.SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug hos dyr:

Produktet bør ikke anvendes til hunde yngre end 8 uger, da sikkerheden af lægemidlet ikke er fastlagt hos disse hunde.

Produktet bør ikke anvendes til hunde, der vejer mindre end 1,5 kg, da sikkerheden af lægemidlet ikke er fastlagt hos disse hunde.

Det skal sikres, at doseringen (pipetten) svarer til vægten af hunden, der skal behandles (se pkt. 8).

Produktet skal kun påføres på hudoverfladen og på uskadt hud. Påfør dosis på et område, hvor hunden ikke kan slikke det af og sørg for, at dyr ikke slikker på hinanden efter behandlingen. Hold behandlede dyr adskilt, indtil påføringsstedet er tørt.

Dette produkt er kun til anvendelse på hundens hud. Må ikke indgives gennem munden eller via nogen anden indgivelsesvej Man bør omhyggeligt undgå, at produktet kommer i kontakt med hundens øjne.

Produktet forbliver effektivt efter vask med shampoo, vandgang (svømning, badning) og udsættelse for sollys. Imidlertid bør hunden i de første 48 timer efter behandling ikke svømme eller vaskes med shampoo.

Alle hunde i husstanden bør behandles med et egnet loppemiddel

Derudover anbefales en grundig behandling af kæledyrets omgivelser med kemiske midler eller andet udstyr.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr: Opbevar pipetterne i den originale emballage indtil lige før brug.

Spis, drik og ryg ikke samtidig med, at dette veterinærlægemiddel håndteres.

Emballagen er børnesikret. Lad pipetten blive i emballagen indtil brug for at undgå, at børn får direkte adgang til produktet. Brugte pipetter skal smides ud med det samme.

Personer med kendt overfølsomhed over for indoxacarb bør undgå kontakt med dette produkt.

Lokale og/eller systemiske reaktioner er observeret hos nogle mennesker efter eksponering. For at undgå bivirkninger:

administrer lægemidlet et sted, hvor der er god ventilation

berør ikke nyligt behandlede dyr, før påføringsstedet er tørt

lad ikke børn berøre dyret samme dag, som det er blevet behandlet, og lad ikke dyret sove i samme seng som dets ejer, især ikke hos børn

vask hænder straks efter brug og vask straks med vand og sæbe, hvis lægemidlet kommer i kontakt med huden

undgå kontakt med øjnene, da lægemidlet kan forårsage moderat øjenirritation; hvis det sker, skylles øjnene langsomt og forsigtigt med vand.

Hvis der opstår symptomer, skal der søges lægehjælp, og indlægssedlen bør vises til lægen.

Dette produkt er letantændeligt. Må ikke opbevares i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder.

Drægtighed og fertilitet:

Må ikke anvendes til drægtige hunde og avlshunde.

Laktation:

Må ikke anvendes til diegivende hunde.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

I kliniske undersøgelser blev Activyl administreret samtidigt med deltamethrin-halsbånd, imprægneret med op til 4% deltamethrin, uden tegn på relaterede bivirkninger.

Kontakt en dyrlæge, hvis du påtænker at bruge produktet til hunde, der får andre produkter eller lægemidler.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Activyl må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for fisk og andre organismer i vandet. Kontakt din dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14. DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

15.ANDRE OPLYSNINGER

Æske med 1, 4 eller 6 breve; hvert brev indeholder en enkeltdosispipette.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4

BE-3001 Leuven

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД Р България, гр.София ж.к.Люлин 10, бл.145 ergon-m@mbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4

BE-3001 Leuven

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Magyarország:

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros

Franciaország

 

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

FR-06516 Carros

Francie

Franza

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC NEDERLAND BV

Profilvej 1

Hermesweg 15

DK-6000 Kolding

NL-3771 ND-Barneveld

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC

Rögen 20

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

DE-22843 Bad Oldesloe

FR-06516 Carros

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Österreich GmbH

Pärnasalu 31

Hildebrandgasse 27

EE-76505 Saue/Harjumaa

A-1180 Wien

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC SP. Z O.O.

13th Klm National Road Athens-Lamia

Ul. Pulawska 314

EL-144 52 Metamorfosi

PL-02 819 Warszawa

Athens - GREECE

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.

VIRBAC DE PORTUGAL

Angel Guimerá 179-181

LABORATÓRIOS LDA

ES- 08950 Esplugues de Llobregat

R.do Centro Empresarial

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3

 

Quinta da Beloura

 

PT-2710-693 Sintra

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

VIRBAC France

13ème rue – L.I.D. – BP 27 FR-06517 Carros service-conso@virbac.fr

Ireland:

VIRBAC Ltd

Suffolk IP30 9 UP – UK

Tel: + 44 (0) 1359 243243

România:

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros

Franţa

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros

Francija

 

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

FR-06516 Carros

Frakkland

Francúzsko

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL

VIRBAC

Via Ettore Bugatti, 15

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

IT-20142 Milano

FR-06516 Carros

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC

13th Klm National Road Athens-Lamia

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

EL-144 52 Metamorfosi

FR-06516 Carros

Athens - GREECE

Frankrike

Τηλ: + 30 210 6219520

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Ltd

Pärnasalu 31

Suffolk IP30 9 UP - UK

76505 Saue/Harjumaa

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC

Pärnasalu 31

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

76505 Saue/Harjumaa

FR-06516 Carros

Estija

Francuska

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Activyl spot-on, opløsning, til katte

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Frankrig

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til små katte

Activyl 200 mg spot-on, opløsning, til store katte

Indoxacarb

3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Aktivt stof:

1 ml indeholder 195 mg indoxacarb.

1 pipette af Activyl giver:

 

Volumen (ml)

Indoxacarb (mg)

Activyl til små katte (≤ 4 kg)

0,51

Activyl til store katte (> 4 kg)

1,03

Indeholder også isopropylalkohol 354 mg/ml.

En klar, farveløs til gul opløsning.

4. INDIKATIONER

Forebyggelse og behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis). Effekt over for nye loppeinfestationer opretholdes i 4 uger efter en enkelt applikation.

Lægemidlet kan indgå som del af en behandlingsstrategi til kontrol af loppebetinget allergisk dermatitis.

Loppens forskellige udviklingsstadier, der findes i kæledyrets nærmeste omgivelser, bliver dræbt, når de kommer i kontakt med Activyl-behandlede dyr.

5. KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6. BIVIRKNINGER

I sjældne tilfælde er der observeret symptomer fra nervesystemet såsom manglende koordination, tremor (rysten), ataksi (manglende muskelkontrol), kramper, mydriasis (unaturlig udvidelse af pupillerne) og nedsat synsevne. Andre symptomer, som er observeret, omfatter emese (opkastning), som er set i sjældne tilfælde, eller anoreksi (appetitløshed), letargi (søvnlignende sløvhedstilstand), hyperaktivitet og hylen (set i meget sjældne tilfælde). Alle symptomer ophører sædvanligvis efter understøttende behandling.

I meget sjældne tilfælde er der observeret hypersalivation (øget spytsekretion/savlen) i en kortere periode, hvis katten umiddelbart efter behandling slikker på påføringsstedet. Dette er ikke et tegn på forgiftning og vil forsvinde uden behandling efter et par minutter. Korrekt brug (se pkt. 9) vil minimere slikken på påføringsstedet.

Der kan i sjældne tilfælde forekomme reaktioner på påføringsstedet såsom forbigående kløe, erytem (hudrødme), alopeci (hårtab) eller dermatitis (betændelse i huden). Disse bivirkninger vil sædvanligvis forsvinde uden behandling.

Anvendelse af det veterinære lægemiddel kan resultere i dannelsen af et lokalt midlertidigt fedtet udseende eller sammenfiltring af hårene på påføringsstedet. Tørre hvide rester kan også ses. Dette er normalt og forsvinder almindeligvis inden for få dage efter påføringen. Disse forandringer har ingen indflydelse på produktets sikkerhed eller virkning.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

-meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr får bivirkninger i løbet af en behandling)

-almindelig (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

-ikke almindelig (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

-sjælden (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

-meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge.

7. DYREARTER

Katte.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Til spot-on anvendelse. Kun til anvendelse på kattens hud.

Den anbefalede dosis er 25 mg indoxacarb/kg kropsvægt, svarende til 0,128 ml/kg kropsvægt. Nedenstående tabel angiver, hvilken størrelse pipette der skal anvendes, afhængigt af kattens vægt:

Kattens vægt

Pipettestørrelse

(kg)

 

≤ 4

Activyl 100 mg til små katte

> 4

Activyl 200 mg til store katte

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Åbn brevet og udtag pipetten.

Trin 1: Katten bør stå op for at lette behandlingen. Hold pipetten med spidsen opad og pegende væk fra dit ansigt. Åbn pipetten ved at bøje toppen af spidsen bagover og ned.

Trin 2: Skil hårene, indtil huden er synlig. Placér pipettespidsen mod huden i nakken, der hvor man kan mærke, kraniet slutter, hvor katten ikke kan slikke det af. Klem fast om pipetten og påfør hele indholdet direkte på huden.

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevar pipetten i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken, aluminiumsfoliebrevet og pipetten efter “EXP”. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

12. SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Lægemidlets sikkerhed er ikke fastlagt hos katte yngre end 8 uger. Lægemidlets sikkerhed er ikke fastlagt hos katte, der vejer mindre end 0,6 kg.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug hos dyr:

Det skal sikres, at doseringen (pipetten) svarer til vægten af katten, der skal behandles (se pkt. 8).

Produktet skal kun påføres på hudoverfladen og på uskadt hud. Dosis skal påføres på et område, hvor katten ikke kan slikke det af, og det skal sikres, at dyr ikke slikker på hinanden efter behandlingen. Hold behandlede dyr adskilt, indtil påføringsstedet er tørt.

Dette produkt er kun til anvendelse på kattens hud. Produktet må ikke indgives gennem munden eller via nogen anden indgivelsesvej. Man bør omhyggeligt undgå, at produktet kommer i kontakt med kattens øjne.

Produktet forbliver effektivt efter vask med shampoo, vandgang (svømning, badning) og udsættelse for sollys. Imidlertid bør katten i de første 48 timer efter behandling ikke svømme eller vaskes med shampoo.

Alle katte i husstanden bør behandles med et egnet loppemiddel. Derudover anbefales en grundig behandling af kæledyrets omgivelser med kemiske midler eller andet udstyr.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr: Opbevar pipetterne i den originale emballage indtil lige før brug.

Spis, drik og ryg ikke samtidig med, at dette veterinærlægemiddel håndteres.

Emballagen er børnesikret. Lad pipetten blive i emballagen indtil brug for at undgå, at børn får direkte adgang til produktet. Brugte pipetter skal smides ud med det samme.

Personer med kendt overfølsomhed over for indoxacarb bør undgå kontakt med dette produkt.

Lokale og/eller systemiske reaktioner er observeret hos nogle mennesker efter eksponering. For at undgå bivirkninger:

administrer lægemidlet et sted, hvor der er god ventilation

berør ikke nyligt behandlede dyr, før påføringsstedet er tørt

lad ikke børn berøre dyret samme dag, som det er blevet behandlet, og lad ikke dyret sove i samme seng som dets ejer, især ikke hos børn

vask hænder straks efter brug og vask straks med vand og sæbe, hvis lægemidlet kommer i kontakt med huden

undgå kontakt med øjnene, da lægemidlet kan forårsage moderat øjenirritation; hvis det sker, skylles øjnene langsomt og forsigtigt med vand.

Hvis der opstår symptomer, skal der søges lægehjælp, og indlægssedlen bør vises til lægen.

Produktet er letantændeligt. Må ikke opbevares i nærheden af varme, gnister, åben ild eller anden antændingskilde.

Drægtighed og fertilitet:

Må ikke anvendes til drægtige katte og avlskatte.

Laktation:

Må ikke anvendes til diegivende katte.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Kontakt en dyrlæge, hvis du påtænker at bruge produktet til katte, der får andre produkter eller lægemidler.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Activyl må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for fisk og andre organismer i vandet. Kontakt din dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14. DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

15. ANDRE OPLYSNINGER

Æske med 1, 4 eller 6 breve; hvert brev indeholder en enkeltdosispipette.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

België/Belgique/Belgien:

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4

BE-3001 Leuven

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Република България:

Ергон-Миланова ЕООД Р България, гр.София ж.к.Люлин 10, бл.145 ergon-m@mbox.contact.bg

Luxembourg/Luxemburg:

VIRBAC BELGIUM NV

Esperantolaan 4

BE-3001 Leuven

Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

Magyarország:

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros

Franciaország

Teл: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Česká republika:

Malta:

VIRBAC

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

FR-06516 Carros

Francie

Franza

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Danmark:

Nederland:

VIRBAC Danmark A/S

VIRBAC NEDERLAND BV

Profilvej 1

Hermesweg 15

DK-6000 Kolding

NL-3771 ND-Barneveld

Tlf: + 45 7552 1244

Tel: + 31 (0) 342 427 127

Deutschland:

Norge:

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH

VIRBAC

Rögen 20

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

DE-22843 Bad Oldesloe

FR-06516 Carros

Tel: + 49 (4531) 805 111

Frankrike

 

Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Eesti:

Österreich:

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Österreich GmbH

Pärnasalu 31

Hildebrandgasse 27

EE-76505 Saue/Harjumaa

A-1180 Wien

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

Ελλάδα:

Polska:

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC SP. Z O.O.

13th Klm National Road Athens-Lamia

Ul. Pulawska 314

EL-144 52 Metamorfosi

PL-02 819 Warszawa

 

Athens - GREECE

Tel.: + 48 22 855 40 46

Τηλ: + 30 210 6219520

 

E-mail: info@virbac.gr

 

España:

Portugal:

VIRBAC ESPAÑA S.A.

VIRBAC DE PORTUGAL

Angel Guimerá 179-181

LABORATÓRIOS LDA

ES- 08950 Esplugues de Llobregat

R.do Centro Empresarial

infocliente@virbac.es

Ed13-Piso 1- Esc.3

 

Quinta da Beloura

 

PT-2710-693 Sintra

 

Tel: + 351 219 245 020

France:

VIRBAC France

13ème rue – L.I.D. – BP 27 FR-06517 Carros service-conso@virbac.fr

Ireland:

VIRBAC Ltd

Suffolk IP30 9 UP – UK

Tel: + 44 (0) 1359 243243

România:

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros

Franţa

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Slovenija:

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D. FR-06516 Carros

Francija

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Ísland:

Slovenská republika:

VIRBAC

VIRBAC

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

FR-06516 Carros

FR-06516 Carros

Frakkland

Francúzsko

Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Italia:

Suomi/Finland:

VIRBAC SRL

VIRBAC

Via Ettore Bugatti, 15

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

IT-20142 Milano

FR-06516 Carros

Tel: + 39 02 40 92 47 1

Ranska/Frankrike

 

Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Κύπρος:

Sverige:

VIRBAC HELLAS A.E.

VIRBAC

13th Klm National Road Athens-Lamia

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

EL-144 52 Metamorfosi

FR-06516 Carros

Athens - GREECE

Frankrike

Τηλ: + 30 210 6219520

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

E-mail: info@virbac.gr

 

Latvija:

United Kingdom:

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC Ltd

Pärnasalu 31

Suffolk IP30 9 UP - UK

76505 Saue/Harjumaa

Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija

 

Tel: + 372 6 709 006

 

Lietuva:

Hrvatska:

OÜ ZOOVETVARU

VIRBAC

Pärnasalu 31

1ère avenue 2065 m – L.I.D.

76505 Saue/Harjumaa

FR-06516 Carros

Estija

Francuska

Tel: + 372 6 709 006

Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

Kommentarer