Advocate (imidacloprid / moxidectin) – Produktresumé - QP54AB52

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: Advocate
ATC: QP54AB52
Indholdsstof: imidacloprid / moxidectin
Producent: Bayer Animal Health GmbH

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Advocate 40 mg + 4 mg spot-on opløsning til små katte og fritter

Advocate 80 mg + 8 mg spot-on opløsning til store katte

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktive stoffer:

Advocate til katte indeholder 100 mg/ml imidacloprid og 10 mg/ml moxidectin.

Hver dosisenhed (pipette) indeholder:

 

Enhed

Imidacloprid

Moxidectin

Advocate til små katte (4 kg) og fritter

0,4 ml

40 mg

4 mg

Advocate til store katte (> 4-8 kg)

0,8 ml

80 mg

8 mg

Hjælpestoffer:

Benzylalkohol

Butylhydroxytoluen 1 mg/ml (E321; som antioxidant).

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.LÆGEMIDDELFORM

Spot-on opløsning

Klar gul til brunlig opløsning

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Katte og fritter.

4.2Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til katte der har eller har risiko for at få parasitære blandingsinfektioner.

Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis),

behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis),

behandling af infestation med kattens skabmider (Notoedres cati),

forebyggelse af hjerteorm sygdom (L3 og L4 larver af Dirofilaria immitis),

behandling af infektioner med gastrointestinale nematoder (L4 larver, uudviklede voksenstadier og voksne stadier af Toxocara cati og Ancylostoma tubaeforme ).

Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis, som en del af behandlingsstrategien.

Til fritter der har eller har risiko for at få parasitære blandingsinfektioner.

Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis),

forebyggelse af sygdommen hjerteorm (L3- og L4-larver af Dirofilaria immitis).

4.3Kontraindikationer

Må ikke anvendes til killinger under 9 uger.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et af hjælpestofferne.

Anvend ikke ”Advocate til store katte” (0,8 ml) eller ”Advocate til hunde” (alle størrelser) til fritter.

Til hunde skal det tilsvarende produkt “Advocate til hunde“, som indeholder 100 mg/ml imidacloprid og 25 mg/ml moxidectin, bruges.

Må ikke bruges til kanariefugle.

4.4Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Se sektion 4.5

Lægemidlet er ikke testet i fritter, der vejer mere end 2 kg, og varigheden af virkningen kan derfor være kortere hos disse dyr.

Hvis dyret kortvarigt har været i kontakt med vand ved en eller to lejligheder mellem de månedlige behandlinger, er det usandsynligt at produktets effekt er reduceret signifikant. Hyppig indsæbning eller badning af dyret i vand efter at det er behandlet kan imidlertid reducere produktets effekt.

Ved hyppig, gentagen brug af et ormemiddel af en hvilken som helst type kan der udvikles parasit- resistens over for denne type. For at begrænse fremtidig resistensudvikling bør brugen af produktet derfor være baseret på en vurdering af det enkelte tilfælde samt lokal epidemiologisk viden om den aktuelle følsomhed hos målarten.

Brugen af produktet bør være baseret på en bekræftet diagnose om en samtidig blandings-infektion (eller risiko for infektion, hvor forebyggelse er indiceret) (se også afsnit 4.2 og 4.9)

4.5Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Behandling af katte, der vejer under 1 kg, og fritter, der vejer under 0,8 kg, bør baseres på en vurdering af fordele og ulemper.

Der er begrænset erfaring med brugen af dette produkt på syge og svækkede dyr, derfor bør produktet kun bruges efter en vurdering af fordele og ulemper for disse dyr.

Der skal udvises forsigtighed for at undgå at pipettens indhold eller den applicerede dosis kommer i kontakt med dyrets eller andre dyrs øjne eller mund. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at soignere hinanden. Oral indtagelse bør undgås af Collier og Old English Sheepdogs og beslægtede racer eller krydsninger.

Det anbefales, at katte og fritter, der bor i eller rejser til områder med hjerteorm, behandles månedligt med produktet for at beskytte dem mod hjerteorm sygdomme.

Da nøjagtigheden af diagnosticering af hjerteorm er begrænset, anbefales det at forsøge at undersøge status for hjerteorm hos katte og fritter, der er over 6 måneder gamle, inden forebyggende behandling påbegyndes. Anvendes lægemidlet til katte eller fritter med voksne hjerteorm, kan det give alvorlige bivirkninger inklusive dødsfald. Hvis voksen hjerteorm infektion er diagnostiseret, bør infektionen behandles i henhold til teknisk viden.

Hos enkelte katte kan infestation med Notoedres cati være alvorlig. I disse alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt med anden samtidig støttende behandling da behandling med produktet alene kan være utilstrækkeligt for at forebygge dyrets død.

Imidacloprid er toksisk for fugle, specielt kanariefugle.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Undgå at hud, øjne eller mund kommer i kontakt med præparatet. Spis, drik og ryg ikke under påføringen.

Vask grundigt hænder efter brug.

Undgå direkte kontakt med det behandlede dyr før det behandlede hudområde er tørt. Ved spild af præparatet på huden afvaskes denne øjeblikkeligt med vand og sæbe.

Håndtér dette produkt med forsigtighed, hvis du véd, du er allergisk overfor benzylalkohol, imidacloprid eller moxidectin. I meget sjældne tilfælde kan præparatet forårsage hud sensibilisering eller kortvarig hudreaktion (f. eks. følelsesløshed, irritation eller brændende/snurrende fornemmelse). I meget sjældne tilfælde kan der opstå respiratorisk irritation hos følsomme individer.

Hvis præparatet kommer i øjnene ved et uheld, skylles grundigt med vand.

Hvis hud- eller øjenirritationer varer ved, eller hvis præparatet ved et uheld sluges, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Opløsningsmidlet i Advocate kan plette eller beskadige visse materialer såsom læder, tekstiler, plast og behandlede overflader. Lad derfor påføringsstedet tørre før kontakt med disse materialer tillades.

4.6Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Anvendelse af produktet kan hos katte resultere i forbigående kløe. I sjældne tilfælde kan forekomme fedtet pels, rødme af huden og opkastning. Disse symptomer forsvinder uden yderligere behandling. Produktet kan i sjældne tilfælde forårsage lokale overfølsomhedsreaktioner. Hvis dyret slikket på applikationsstedet efter behandlingen, kan der i meget sjældne tilfælde ses neurologiske symptomer (de fleste er af kort varighed) (se sektion 4.10).

Produktet smager bittert. Savlen kan forekomme, hvis dyret slikker påføringsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke et tegn på forgiftning og det forsvinder efter nogle minutter uden nogen form for behandling. Korrekt påføring vil minimere slikning af påføringsstedet.

I meget sjældne tilfælde kan produktet give en reaktion på påføringsstedet, der viser sig som en forbigående ændring i kattens adfærd som for eksempel sløvhed, agitation, appetitløshed.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

-Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

-Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

-Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

-Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

-Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt.

Der er ikke set nogen tegn på teratogene, fosterskadende eller moderskadende effekter i studier med hverken imidacloprid eller moxidectin på rotter og kaniner.

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit- forholdet.

4.8Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Under behandling med Advocate må der ikke bruges andre antiparasitære midler af arten makrocykliske laktoner.

Der er ikke set interaktioner mellem Advocate og rutinemæssigt anvendte veterinære lægemidler eller operative procedurer.

4.9Dosering og indgivelsesvej

Doseringsskema til katte:

Anbefalet minimumsdosis er 10 mg/kg legemsvægt imidacloprid og 1,0 mg/kg legemsvægt moxidectin, svarende til 0,1ml/kg legemsvægt Advocate til katte.

Behandlingsplanen bør baseres på individuel veterinær diagnose samt den lokale epidemiologiske situation.

Kattens

Brug af

Mængde

Imidacloprid

Moxidectin

vægt (kg)

pipettestørrelse

(ml)

(mg/kg lgmv)

(mg/kg lgmv)

≤ 4 kg

Advocate til små katte

0,4

minimum 10

minimum 1

> 4-8 kg

Advocate til store katte

0,8

10–20

1–2

> 8 kg

Passende kombination af pipetter

 

Behandling og forebyggelse af lopper (Ctenocephalides felis)

En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Eksisterende pupper i omgivelserne, kan komme frem i 6 uger eller senere efter påbegyndt behandling, afhængig af vejrforholdene. Derfor kan det være nødvendigt at kombinere Advocate behandling med omgivelsesbehandling for at bryde loppens livscyklus. Dette kan resultere i en hurtigere reduktion af loppe-bestanden i huset. Produktet skal bruges 1 gang om måneden når det bruges som del af behandlingsstrategien ved loppebetinget allergisk dermatitis.

Behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis)

Der bør gives en behandling med én dosis. En yderligere dyrlægeundersøgelse anbefales 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan behøve en ekstra behandling. Applicér ikke direkte i øregangen.

Behandling af infestation med kattens skabmider (Notoedres cati)

Der bør gives en behandling med én dosis.

Forebyggelse af Tropisk hjerteorm (Dirofilaria immitis)

Katte i endemiske områder for hjerteorm, eller de der er rejst til endemiske områder, kan være inficeret med voksne hjerteorm. Derfor skal de givne råd i sektion 4.5 tages i betragtning før behandling med Advocate.

For at forebygge mod hjerteorm sygdomme skal produktet påføres regelmæssigt en gang om måneden i myggesæsonen (myg er mellemvært, som bærer og overfører hjerteorm larver). Produktet kan anvendes hele året, eller mindst 1 måned før dyret forventes at blive udsat for myg. Behandling skal fortsætte regelmæssigt 1 gang om måneden indtil en måned efter myggesæsonen. For at opnå en rutinemæssig behandling anbefales det, at produktet påføres samme dag eller dato hver måned. Hvis behandling med Advocate erstatter en anden forebyggende behandling mod hjerteorm, skal den første behandling med Advocate gives senest en måned efter den sidste behandling af det tidligere præparat.

I ikke-endemiske områder skulle der ikke være nogen risiko for at katte har hjerteorm. Derfor kan de blive behandlet uden nogen specielle hensyn.

Behandling af rundorm og hageorm (Toxocara cati og Ancylostoma tubaeforme)

I endemiske områder for hjerteorm kan behandlinger 1 gang om måneden signifikant reducere risikoen for re-infektioner forårsaget af henholdsvis rundorm og hageorm. I ikke-endemiske områder for hjerteorm kan produktet bruges som del af et sæsonbestemt forebyggende program mod lopper og gastrointestinale nematoder.

Doseringsskema til fritte:

En pipette med Advocate spot-on-opløsning til små katte (0,4 ml) gives pr fritte. Overskrid ikke den anbefalede dosis.

Behandlingsplanen bør baseres på den lokale epidemiologiske situation.

Behandling og forebyggelse af lopper (Ctenocephalides felis)

Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 3 uger. I tilfælde af mange lopper i omgivelserne kan det være nødvendigt at gentage behandlingen efter 2 uger.

Forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis)

Fritter i endemiske områder for hjerteorm, eller de der er rejst til endemiske områder, kan være inficeret med voksne hjerteorm. Derfor skal anbefalingerne i sektion 4.5 tages i betragtning, før behandling med Advocate.

For at forebygge mod hjerteorm sygdomme skal produktet påføres regelmæssigt en gang om måneden i myggesæsonen (myg er mellemvært, som bærer og overfører hjerteormelarver). Lægemidlet kan anvendes hele året, eller mindst 1 måned før dyret forventes at blive udsat for myg. Behandling skal fortsætte regelmæssigt 1 gang om måneden indtil en måned efter myggesæsonen.

I ikke-endemiske områder skulle der ikke være nogen risiko for at fritter har hjerteorm. Derfor kan de blive behandlet uden nogen specielle hensyn.

Administrationsmåde

Kun til udvortes brug.

Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret og drej og træk hætten af. Vend hætten og sæt den på pipetten. Drej rundt og træk hætten af igen.

Del dyrets pels i nakkeregionen ved kraniets start, så huden bliver synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden. Påføring ved kraniets start vil minimere dyrets mulighed for at slikke produktet i sig. Anvend kun produktet på uskadet hud.

4.10 Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Ingen bivirkninger eller uønskede kliniske symptomer blev bemærket efter brug af op til 10 gange anbefalet dosis på kat.

Produktet har været anvendt til killinger i doser på op til 5 gange den anbefalede dosis, givet hveranden uge, ved 6 behandlinger uden alvorlige sikkerhedsmæssige problemer. Forbigående pupiludvidelse, spytflåd, opkastning og forbigående hurtig vejrtrækning blev observeret.

Efter fejlagtig oral indtagelse eller overdosering kan der i meget sjældne tilfælde forekomme neurologiske symptomer (de fleste er af kort varighed) såsom ataksi, almindelig rysten, øjensymptomer (forstørrede pupiller, svag pupil refleks, nystagmus), unormal vejrtrækning, spytflåd og opkastning.

Lægemidlet blev givet til fritter i doser på 5 gange den anbefalede dosis hver anden uge under 4 behandlinger, uden der var tegn på bivirkninger eller uønskede kliniske reaktioner.

I tilfælde af fejlagtig oral indtagelse skal symptomatisk behandling gives. Der findes ikke nogen specifik antidot. Brugen af aktivt kul kan være gavnligt.

4.11 Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Parasitter, insekticider og afskrækningsmidler, makrocykliske laktoner, milbemycinst

ATC vet-kode: QP54AB52

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Imidacloprid, 1-(6-klor-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine, er et middel mod ektoparasitter tilhørende gruppen af chloronicotinyl forbindelser. Kemisk nærmere beskrevet som et chloronicotinyl nitroguanidin. Imidacloprid er virksomt mod loppelarver og voksne lopper. Loppelarver i dyrets omgivelser bliver dræbt ved kontakt med et dyr, der er behandlet med dette produkt. Imidacloprid binder sig med høj affinitet til de nikotinerge acetylcholin receptorer i den post- synaptiske del af loppens centralnervesystem (CNS). Den efterfølgende hæmning af den cholinerge transmission hos insekter resulterer i lammelse og død. Pga. den svage affinitet til pattedyrs nikotinerge receptorer og den forventede svage penetration gennem blod/hjerne barrieren hos pattedyr, har stoffet praktisk taget ingen effekt på pattedyrs CNS. Imidacloprid har en minimal farmakologisk aktivitet hos pattedyr.

Moxidectin, 23-(O-methyloxime)-F28249 alpha, er en 2. generations macrocyklisk lacton tilhørende milbemycin familien. Det er et antiparasitært middel, med virkning på et bredt spektrum af endo- og ektoparasitter. Moxidectin er aktivt overfor Dirofilaria immitis’s larvestadier (L3, L4). Det er også aktivt overfor gastrointestinale nematoder. Moxidectin interfererer med GABA og glutamat regulerede kloridkanaler. Dette fører til en postsynaptisk åbning af kloridkanalerne, indløb af kloridioner og induktion af en irreversibel hviletilstand. Resultatet er lammelse af angrebne parasitter efterfulgt af deres død og/eller udstødning.

5.2Farmakokinetiske oplysninger

Ved at følge den anbefalede administrationsmåde for produktet, vil imidacloprid hurtigt, og indenfor en dag efter påføringen, fordele sig ud over dyrets hud. Det kan findes på hudoverfladen igennem hele behandlingsperioden. Moxidectin absorberes gennem huden og maximal plasmakoncentration opnås ca 1-2 dage efter behandling af katte. Efter absorption fra huden fordeles moxidectin systemisk og elimineres langsomt fra plasma, som vist ved målbare moxidectin-plasmakoncentrationer gennem behandlingsperioden på en måned.

Miljøoplysninger

Se sektion 6.6

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjælpestoffer

Benzylalkohol

Butylhydroxytoluen

Propylencarbonat

6.2Væsentlige uforligeligheder

Ingen kendte

6.3Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakningen: 3 år

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C

6.5Den indre emballagens art og indhold

Pakningsmateriale

Hvid polypropylen pipette og hætte

Pakningstørrelser

0,4 ml og 0,8 ml per pipette

 

Blisterpakninger med 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 eller 42 enkeltdosis-

 

pipetter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. Advocate må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for organismer i vandet.

7.INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Tyskland

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

EU/2/03/039/001-004, EU/2/03/039/013-014, EU/2/03/039/019-022, EU/2/03/039/031-038

9.DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 02/04/2003

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse: 14/01/2013

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (http://www.ema.europa.eu/).

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Advocate 40 mg + 10 mg spot-on opløsning til små hunde

Advocate 100 mg + 25 mg spot-on opløsning til mellemstore hunde

Advocate 250 mg + 62.5 mg spot-on opløsning til store hunde

Advocate 400 mg + 100 mg spot-on opløsning til ekstra store hunde

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktive stoffer:

Advocate til hunde indeholder 100 mg/ml imidacloprid og 25 mg/ml moxidectin.

Hver dosisenhed (pipette) indeholder:

 

Enhed

Imidacloprid

Moxidectin

Advocate til små hunde (4 kg)

0,4 ml

40 mg

10 mg

Advocate til mellemstore hunde (> 4-10 kg)

1,0 ml

100 mg

25 mg

Advocate til store hunde (> 10-25 kg)

2,5 ml

250 mg

62.5 mg

Advocate til ekstra store hunde (> 25-40 kg)

4,0 ml

400mg

100 mg

Hjælpestoffer:

Benzylalkohol

Butylhydroxytoluen 1 mg/ml (E321; som antioxidant).

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3. LÆGEMIDDELFORM

Spot-on opløsning

Klar gul til brunlig opløsning

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hunde

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til hunde der har, eller har risiko for at få, parasitære blandingsinfektioner.

Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis),

behandling af pelslus (Trichodectes canis),

behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis), skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis), infektioner med Demodex (forårsaget af Demodex canis),

til forebyggelse af tropisk hjerteorm sygdom (L3 og L4 larver af Dirofilaria immitis),

behandling af cirkulerende microfilariae (Dirofilaria immitis),

behandling af cutaneous dirofilariosis (voksen stadier af Dirofilaria repens)

forebyggelse af kutan dirofilariosis (L3 larver af Dirofilaria repens),

reduktion af cirkulerende microfilariae (Dirofilaria repens),

forebyggelse af angiostrongylose (L4 larver og uudviklede voksenstadier af Angiostrongylus vasorum),

behandling af Angiostrongylus vasorum og Crenosoma vulpis,

Forebyggelse af spirocercosis (Spirocerca lupi),

behandling af infektioner med gastroinstetinale nematoder (L4 larver, uudviklede voksenstadier og voksne stadier af Toxocara canis, Ancylostoma caninum og Uncinaria stenocephala, voksne stadier af Toxascaris leonina og Trichuris vulpis).

Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis, som en del af behandlingsstrategien.

4.3 Kontraindikationer

Må ikke anvendes til hvalpe under 7 uger.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et af hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til hunde med tropisk hjerteorm (dirofilaria immitis) klassificeret til Klasse 4 da sikkerheden ved produktet ikke er vurderet hos denne gruppe dyr.

Til katte skal det tilsvarende produkt “Advocate til katte” (0,4 ml og 0,8 ml), som indeholder 100 mg/ml imidacloprid og 10 mg/ml moxidectin, bruges.

Til fritter må ”Advocate til hunde” ikke anvendes. Kun ”Advocate til små katte og fritter” (0,4 ml) må anvendes.

Må ikke bruges til kanariefugle.

4.4 Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Se sektion 4.5

Hvis dyret kortvarigt har været i kontakt med vand ved en eller to lejligheder mellem de månedlige behandlinger, er det usandsynligt at produktets effekt er reduceret signifikant. Hyppig indsæbning eller badning af dyret i vand efter at det er behandlet kan imidlertid reducere produktets effekt.

Ved hyppig, gentagen brug af et ormemiddel af en hvilken som helst type kan der udvikles parasit- resistens over for denne type. For at begrænse fremtidig resistensudvikling bør brugen af produktet derfor være baseret på en vurdering af det enkelte tilfælde samt lokal epidemiologisk viden om den aktuelle følsomhed hos målarten.

Brugen af produktet bør være baseret på en bekræftet diagnose om en samtidig blandingsinfektion (eller risiko for infektion, hvor forebyggelse er indiceret) (se også afsnit 4.2 og 4.9)

Produktet er ikke testet mod Dirofilaria repens under felt forhold.

4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Behandling af dyr der vejer under 1 kg bør baseres på en vurdering af fordele og ulemper.

Der er en begrænset erfaring med brugen af dette produkt på syge og svækkede dyr, derfor bør produktet kun bruges efter en vurdering af fordele og ulemper for disse dyr.

Der skal udvises forsigtighed for at undgå at pipettens indhold eller den applicerede dosis kommer i kontakt med dyrets eller andre dyrs øjne eller mund. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at soignere hinanden. Når produktet er påført 3-4 forskellige steder (se sektion 4.9), bør der holdes særligt øje med at dyret ikke slikker på påføringsstedet.

Dette produkt indeholder moxidectin (en makrocyklisk lakton), derfor skal man være særlig forsigtig med at påføre produktet korrekt på Collier og Old English Sheepdogs og beslægtede racer eller krydsninger, som beskrevet i sektion 4.9; i særdeleshed skal oral indtagelse undgås hos dyret eller andre dyr i nærheden.

Advocate bør ikke kommes i vandløb, da produktet har en skadelig effekt på organismer som lever i vandet: Moxidectin er meget giftigt for organismer der lever i vand. Hunde bør derfor ikke svømme i vandløb i 4 dage efter behandling.

Produktets sikkerhed er kun vurderet hos hunde med tropisk hjerteorm (Dirofilaria immitis) klassificeret til klasse 1 eller 2 ved laboratorie-forsøg og enkelte klasse 3 i et fieldstudie. Den ansvarlige dyrlæge bør derfor basere anvendelse til hunde med tydelige eller alvorlige symptomer på sygdommen på en omhyggelig vurdering af risk-benefit forholdet.

Selvom eksperimentelle overdoseringsstudier har vist at produktet trygt kan gives til dyr der er inficeret med voksne hjerteorm, har det ingen terapeutisk effekt mod voksne Dirofilaria immitis. Det anbefales derfor at alle hunde på 6 mdr. eller derover, der lever i områder hvor der er hjerteorm, bør testes for forekomst af voksne hjerteorm infektioner før behandling med produktet påbegyndes. Inficerede hunde bør, efter dyrlægens skøn, behandles med et adulticid for at fjerne voksne hjerteorm. Sikkerheden af Advocate er ikke undersøgt ved applicering samme dag som et adulticid.

Imidacloprid er toksisk for fugle, specielt kanariefugle.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Undgå at hud, øjne eller mund kommer i kontakt med præparatet. Spis, drik og ryg ikke under påføringen.

Vask grundigt hænder efter brug.

Undgå direkte kontakt med det behandlede dyr før det behandlede hudområde er tørt. Ved spild af præparatet på huden afvaskes denne øjeblikkeligt med vand og sæbe.

Håndtér dette produkt med forsigtighed, hvis du véd, du er allergisk overfor benzylalkohol, imidacloprid eller moxidectin. I meget sjældne tilfælde kan præparatet forårsage hud sensibilisering eller kortvarig hudreaktion (f. eks. følelsesløshed, irritation eller brændende/snurrende fornemmelse). I meget sjældne tilfælde kan der opstå respiratorisk irritation hos følsomme individer.

Hvis præparatet kommer i øjnene ved et uheld, skylles grundigt med vand.

Hvis hud- eller øjenirritationer varer ved, eller hvis præparatet ved et uheld sluges, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Opløsningsmidlet i Advocate kan plette eller beskadige visse materialer såsom læder, tekstiler, plast og behandlede overflader. Lad derfor påføringsstedet tørre før kontakt med disse materialer tillades.

4.6 Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Anvendelse af produktet kan hos hunde resultere i forbigående kløe. I sjældne tilfælde kan forekomme fedtet pels, rødme af huden og opkastning. Disse symptomer forsvinder uden yderligere behandling. Produktet kan i sjældne tilfælde forårsage lokale overfølsomhedsreaktioner. Hvis dyret slikket på applikationsstedet efter behandlingen, kan der i meget sjældne tilfælde ses neurologiske symptomer (de fleste er af kort varighed) (se sektion 4.10).

Produktet smager bittert. Savlen kan forekomme, hvis dyret slikker påføringsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke et tegn på forgiftning og det forsvinder efter nogle minutter uden nogen form for behandling. Korrekt påføring vil minimere slikning af påføringsstederne.

I meget sjældne tilfælde kan produktet give en reaktion på påføringsstedet, der viser sig som en forbigående ændring i hundens adfærd som for eksempel sløvhed, agitation, appetitløshed.

Et fieldstudie har vist, at der er risiko for alvorlige respiratoriske symptomer (hoste, tachypnø og dyspnø, der omgående kræver veterinærbehandling) hos hunde, som er positive for tropisk hjerteorm (dirofilaria immitis) med microfilaraemi. I studiet var disse reaktioner almindelige (set hos 2 af 106 behandlede hunde). Gastrointestinale symptomer (opkastning, diarre, appetitløshed) og lethargi er også almindelige bivirkninger observeret efter behandling hos sådanne hunde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

-Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

-Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

-Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

-Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

-Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7 Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Produktets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Der er imidlertid ikke set nogen tegn på teratogene, fosterskadende, eller moderskadende effekter i studier med hverken imidacloprid eller moxidectin på rotter og kaniner. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet.

4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Under behandling med Advocate må der ikke bruges andre antiparasitære midler af arten makrocykliske laktoner.

Der er ikke set interaktioner mellem Advocate og rutinemæssigt anvendte veterinære lægemidler eller operative procedurer.

Sikkerheden af Advocate er ikke undersøgt ved applicering samme dag som et adulticid til fjernelse af voksne hjerteorm.

4.9 Dosering og indgivelsesvej

Doseringsskema:

De anbefalede minimumsdoser er 10 mg/kg legemsvægt imidacloprid og 2,5 mg/kg legemsvægt moxidectin svarende til 0,1 ml/kg legemsvægt Advocate til hunde.

Behandlingsplanen bør baseres på individuel veterinær diagnose samt den lokale epidemiologiske situation.

Hundens

Brug af

Mængde

Imidacloprid

Moxidectin

vægt (kg)

pipette størrelse

(ml)

(mg/kg lgmv)

(mg/kg lgmv)

≤ 4 kg

Advocate til små hunde

0,4

minimum 10

minimum 2,5

> 40 kg

Advocate til mellemstore hunde

1,0

10–25

2,5–6,25

> 10–25 kg

Advocate til store hunde

2,5

10–25

2,5–6,25

> 25–40 kg

Advocate til ekstra store hunde

4,0

10–16

2,5–4

> 40 kg

Passende

kombination

af pipetter

 

Behandling og forebyggelse af lopper (Ctenocephalides felis)

En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Eksisterende pupper, som er i omgivelserne, kan komme frem i 6 uger eller senere efter påbegyndt behandling, afhængig af vejrforholdene. Derfor kan det være nødvendigt at kombinere Advocate behandling med

omgivelsesbehandling for at bryde loppens livscyklus. Dette kan resultere i en hurtigere reduktion af hjemmets loppe-bestand. Produktet skal anvendes 1 gang om måneden, når det anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis, som del af behandlingsstrategien.

Behandling af pelslus (Trichodectes canis)

En enkelt dosis påføres. Der anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandling, da nogle dyr kræver en 2. behandling.

Behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis)

Der bør gives en behandling med én dosis. Løs snavs og hudskorper i den ydre øregang bør fjernes forsigtigt ved behandling. En yderligere dyrlægeundersøgelse anbefales 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan behøve en ekstra behandling. Applicér ikke direkte i øregangen.

Behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis)

En enkelt dosis påføres 2 gange med 4 ugers mellemrum.

Behandling af infektioner med Demodex (forårsaget af Demodex canis)

Påføring af en enkelt dosis hver 4. uge i 2 til 4 måneder er effektiv mod Demodex canis og fører til udpræget forbedring af de kliniske tegn, især i milde til moderate tilfælde. Særligt svære tilfælde kan kræve en længere og hyppigere behandling. For at opnå det bedste resultat i disse særligt svære tilfælde, kan Advocate, efter dyrlægens vurdering, gives 1 gang i ugen over en længere periode. I alle tilfælde er det yderst vigtigt at behandlingen forsættes, indtil hudskrabning er negativ i mindst 2 på hinanden følgende måneder. Behandlingen bør stoppes, hvis hunden ikke viser tegn på forbedring, eller der ikke er en forbedring i antallet af mider efter to måneders behandling. En alternativ behandling bør da påbegyndes. Spørg dyrlægen til råds.

Da infektioner med Demodex er en multi-faktoriel sygdom anbefales det også at behandle eventuelle underliggende sygdomme på passende måde.

Forebyggelse af hjerteorm (D.immitis) og kutan dirofilariosis (D.repens)

Hunde i endemiske områder for hjerteorm, eller de der er rejst til endemiske områder, kan være inficeret med voksne hjerteorm. Derfor skal de givne råd i sektion 4.5 tages i betragtning før behandling med Advocate.

For at forebygge mod hjerteorm sygdom og kutan dirofilariosis skal produktet påføres regelmæssigt en gang om måneden i myggesæsonen (myg er mellemvært, som bærer og overfører D. Immitis og D. repens larver). Produktet kan anvendes hele året, eller mindst 1 måned før dyret forventes at blive udsat for myg. Behandling skal fortsætte regelmæssigt 1 gang om måneden indtil en måned efter myggesæsonen. For opnåelse af en rutine anbefales det, at Advocate påføres samme dag eller dato hver måned. Hvis behandling med Advocate erstatter en anden forebyggende behandling mod hjerteorm, skal den første behandling med Advocate gives senest en måned efter den sidste behandling af det tidligere præparat.

I ikke-endemiske områder skulle der ikke være nogen risiko for at hunde har hjerteorm. Derfor kan de blive behandlet uden nogen specielle hensyn.

Behandling af microfilariae (D. immitis)

Advocate bør appliceres en gang om måneden i 2 på hinanden følgende måneder.

Behandling behandling af kutan dirofilariose (voksen stadier af Dirofilaria repens)

Advocate administres månedligt i 6 efterfølgende måneder.

Reduktion af microfilariae (D. repens)

Produktet administreres månedligt i 4 på hinanden følgende måneder.

Behandling og forebyggelse af Angiostrongylus vasorum

En enkelt dosis påføres. Der anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandling, da nogle dyr kræver en 2. behandling.

I endemiske områder vil regelmæssige behandlinger hver måned forebygge angiostrongylosis og etablerede infektioner med Angiostrongylus vasorum.

Behandling af Crensoma vulpis.

En enkelt dosis påføres.

Forebyggelse af spirocercose (Spirocerca lupi)

Produktet bør påføres månedligt.

Behandling af rund-, hage- og piskeorm (Toxocara canis, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina og Trichuris vulpis)

I områder der er endemisk for hjerteorm, kan behandlinger en gang om måneden signifikant reducere risikoen for re-infektioner forårsaget af henholdsvis rund-, hage og piskeorm.

I områder der ikke er endemiske for hjerteorm, kan produktet bruges som en del af et sæsonbestemt forebyggende program mod lopper og gastrointestinale nematoder.

Undersøgelser har vist at månedlig behandling af hunde vil forebygge infektioner forårsaget af

Uncinaria stenocephala.

Administrationsmåde

Kun til udvortes brug.

Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret og drej og træk hætten af. Vend hætten og sæt den på pipetten. Drej rundt og træk hætten af igen.

Hunde op til 25 kg:

Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene indtil huden er synlig. Hvor det er muligt anvendes produktet på uskadet hud. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden.

Hunde over 25 kg:

Hunden skal stå op for at gøre påføringen lettere. Pipettens indhold påføres 3 eller 4 steder på ryggen fra skulderbladene til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen indtil huden er synlig. Hvor det er muligt anvendes produktet på uskadet hud. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk nænsomt en del af indholdet ud direkte på huden. Påfør ikke for megen opløsning på et sted, da noget af opløsningen så vil løbe ned ad siden på hunden.

4.10 Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Ingen bivirkninger eller uønskede kliniske symptomer blev bemærket efter brug af op til 10 gange anbefalet dosis på voksne hunde. 5 gange den anbefalede minimumsdosis påført med ugentlige intervaller i 17 uger blev undersøgt på hunde ældre end 6 måneder. Der blev ikke set tegn på bivirkninger eller uønskede kliniske effekter.

Produktet har været anvendt til hvalpe, i doser på op til 5 gange den anbefalede dosis, givet hveranden uge, ved 6 behandlinger uden alvorlige sikkerhedsmæssige problemer. Forbigående pupiludvidelse, spytflåd, opkastning og forbigående hurtig vejrtrækning blev observeret.

Efter fejlagtig oral indtagelse eller overdosering kan der i meget sjældne tilfælde forekomme neurologiske symptomer (de fleste er af kort varighed) såsom ataksi, almindelig rysten, øjensymptomer (forstørrede pupiller, svag pupil refleks, nystagmus), unormal vejrtrækning, spytflåd og opkastning.

Ivermectin-følsomme collier tålte op til 5 gange anbefalet dosis efter gentagen månedlig påføring uden nogen bivirkninger, men sikkerheden efter ugentlig påføring er ikke undersøgt i ivermectin-følsomme collier.Ved indgivelse af 40% af dosen oralt, observeredes alvorlige neurologiske symptomer. Oral indgivelse af 10% af den anbefalede dosis, gav ikke nogen bivirkninger.

Hunde, der var inficerede med voksne hjerteorm, tålte doser der var op til 5 gange så høje som den anbefalede dosis, givet hveranden uge, ved 3 behandlinger, uden nogen bivirkninger.

I tilfælde af fejlagtig oral indtagelse bør symptomatisk behandling gives. Der findes ikke nogen specifik antidot. Brugen af aktivt kul kan være gavnligt.

4.11 Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Parasitter, insekticider og afskrækningsmidler, makrocykliske laktoner, milbemyciner

ATC vet-kode: QP54AB52

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Imidacloprid, 1-(6-klor-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine, er et middel mod ektoparasitter tilhørende gruppen af chloronicotinyl forbindelser. Kemisk nærmere beskrevet som et chloronicotinyl nitroguanidin. Imidacloprid er virksomt mod loppelarver og voksne lopper. Loppelarver i dyrets omgivelser bliver dræbt ved kontakt med et dyr, der er behandlet med dette produkt. Imidacloprid binder sig med høj affinitet til de nikotinerge acetylcholin receptorer i den post- synaptiske del af loppens centralnervesystem (CNS). Den efterfølgende hæmning af den cholinerge transmission hos insekter resulterer i lammelse og død. Pga. den svage affinitet til pattedyrs nikotinerge receptorer og den forventede svage penetration gennem blod/hjerne barrieren hos pattedyr, har stoffet praktisk taget ingen effekt på pattedyrs CNS. Imidacloprid har en minimal farmakologisk aktivitet hos pattedyr.

Moxidectin, 23-(O-methyloxime)-F28249 alpha, er en 2. generations macrocyklisk lacton tilhørende milbemycin familien. Det er et antiparasitært middel, med virkning på et bredt spektrum af endo- og ektoparasitter. Moxidectin er aktivt overfor Dirofilaria immitis’s larvestadier (L3, L4) and Dirofilaria repens (L3). Det er også aktivt overfor gastrointestinale nematoder. Moxidectin interfererer med GABA og glutamat regulerede kloridkanaler. Dette fører til en postsynaptisk åbning af kloridkanalerne, indløb af kloridioner og induktion af en irreversibel hviletilstand. Resultatet er lammelse af angrebne parasitter efterfulgt af deres død og/eller udstødning.

5.2 Farmakokinetiske oplysninger

Ved at følge den anbefalede administrationsmåde for produktet, vil imidacloprid hurtigt, og indenfor en dag efter påføringen, fordele sig ud over dyrets hud. Det kan findes på hudoverfladen igennem hele behandlingsperioden. Moxidectin absorberes gennem huden og maximal plasmakoncentration opnås ca 4-9 dage efter behandling af hunde. Efter absorption gennem huden fordeles moxidectin systemisk og elimineres langsomt fra plasma, som vist ved målbare moxidectin-plasmakoncentrationer gennem behandlingsperioden på en måned.

Miljøoplysninger

Se sektion 4.5 og 6.6

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer

Benzylalkohol

Butylhydroxytoluen

Propylencarbonat

6.2 Væsentlige uforligeligheder

Ingen kendte

6.3 Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakningen: 3 år

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C

6.5 Den indre emballagens art og indhold

Pakningsmateriale

Hvid polypropylen pipette og hætte

Pakningstørrelser

0,4 m; 1,0 ml; 2,5 ml og 4,0 per pipette

 

Blisterpakninger med 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 eller 42 enkeltdosis-

 

pipetter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier. Advocate må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for organismer i vandet.

7. INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bayer Animal Health GmbH

51368 Leverkusen

Tyskland

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

EU/2/03/039/005-012, EU/2/03/039/015-018, EU/2/03/039/023-030, EU/2/03/039/039-054

9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 02/04/2003

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse: 14/01/2013

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur ( http://www.ema.europa.eu/).

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

Kommentarer