Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Aftovaxpur DOE (Maximum three of the following purified,...) – Etikettering - QI02AA04

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: Aftovaxpur DOE
ATC: QI02AA04
Indholdsstof: Maximum three of the following purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains: O1 Manisa 6 PD50*; O1 BFS 6 PD50*; O Taiwan 3/97 6 PD50*; A22 Iraq 6 PD50*; A24 Cruzeiro 6 PD50*; A Turkey 14/98 6 PD50*; Asia 1 Shamir 6 PD50*; SAT2 Saudi A
Producent: Merial

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

AFTOVAXPUR DOE injektionsvæske, emulsion til kvæg, får og svin

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

inaktiveret mund-og-klovsygeantigen, min 6 kvæg PD50 pr. stamme.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, emulsion

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 doser

25 doser

50 doser

100 doser

150 doser

10 x10 doser

10 x 25 doser

10 x 50 doser

10 x100 doser

10 x 150 doser

5.DYREARTER

Kvæg, får og svin

6.INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg og får : subkutan administration.

Svin: intramuskulær administration

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Utilsigtet injektion er farlig - læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP{måneder/år}

Efter anbrud anvendes straks.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet (2 oC-8 oC).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr, kræver recept.

Indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller anvendelse af dette veterinærlægemiddel er eller kan være forbudt i en medlemsstat på dele af eller hele deres område. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merial

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/13/153/000

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Polypropylenflaske

Flaske á 50/100 og 150 doser

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

AFTOVAXPUR DOE injektionsvæske, emulsion til kvæg, får og svin.

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Renset inaktiveret mund-og-klovsygeantigen, min 6 kvæg PD50 pr stamme.

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, emulsion.

4. PAKNINGSSTØRRELSE

50 doser

100 doser

150 doser

5. DYREARTER

Kvæg, får og svin.

6. INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg og får: SC

Svin: IM

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Utilsigtet injektion er farlig - læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

EXP{måneder/år}

Efter anbrud anvendes straks.

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet (2 oC-8 oC).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr, kræver recept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merial

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frankrig

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/13/153/000

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Polypropylenflaske

Flaske á 10 og 25 doser

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

AFTOVAXPUR DOE injektionsvæske, emulsion til kvæg, får og svin.

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

FMD antigen ≥ 6 kvæg PD50 pr stamme.

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 doser

25 doser

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg, får: s.c.

Svin: i.m.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

6.BATCHNUMMER

Lot{nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP{måneder/år}

Efter anbrud anvendes straks.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer