Apoquel (oclacitinib maleate) – Produktresumé - QD11AH90

Indhold af artikel

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

APOQUEL 3,6 mg filmovertrukne tabletter til hunde APOQUEL 5,4 mg filmovertrukne tabletter til hunde APOQUEL 16 mg filmovertrukne tabletter til hunde

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

Hver filmovertrukket tablet indeholder:

APOQUEL 3,6 mg APOQUEL 5,4 mg APOQUEL 16 mg

3,6 mg oclacitinib (som oclacitinibmaleat)

5,4 mg oclacitinib (som oclacitinibmaleat)

16 mg oclacitinib (som oclacitinibmaleat)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide til næsten hvide, aflange, filmovertrukne tabletter med en delekærv på begge sider og præget med bogstaverne ”AQ” og ”S”, ”M” eller ”L” på begge sider. Bogstaverne ”S”, ”M” og ”L” henviser til tabletternes forskellige styrker: ”S” er på tabletterne med 3,6 mg, ”M” er på tabletterne med 5,4 mg og ”L” er på tabletterne med 16 mg.

Tabletterne kan deles i lige store dele.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hunde

4.2Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Behandling af pruritus i forbindelse med allergisk dermatitis hos hunde.

Behandling af kliniske manifestationer på atopisk dermatitis hos hunde.

4.3Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til hunde, der er yngre end 12 måneder eller som vejer mindre end 3 kg.

Bør ikke anvendes til hunde med tegn på immunsuppression, så som hyperadrenocorticisme eller med tegn på progressiv, malign neoplasme, da det aktive stof ikke er undersøgt i disse tilfælde.

4.4Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Ingen.

4.5Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Oclacitinib modulerer immunsystemet og kan øge følsomheden for infektion og forværre neoplastiske tilstande. Hunde der får APOQUEL tabletter, bør derfor monitoreres for udvikling af infektioner og neoplasmer.

Ved behandling af pruritus med oclacitinib i forbindelse med allergisk dermatitis skal alle tilgrundliggende årsager (f.eks. loppebetinget allergisk dermatitis, kontaktdermatitis, fødemiddelallergi) undersøges og behandles.

I tilfælde af allergisk dermatitis og atopisk dermatitis anbefales det endvidere at undersøge og behandle komplicerende faktorer, så som bakterie-, svampe- eller parasitære infektioner/infestationer (f.eks. lopper og skab).

Som følge af mulige virkninger på visse klinisk-patologiske parametre (se pkt. 4.6) anbefales det regelmæssigt at monitorere med komplet blodtælling og biokemiske parametre i serum ved langtidsbehandling af hunde.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr Vask hænder efter administration.

I tilfælde af indgift ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

4.6Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

De almindelige bivirkninger, der er set frem til dag 16 i feltstudier, er anført i følgende tabel og sammenlignet med placebo:

 

Bivirkninger observeret i studier af

Bivirkninger observeret i studier af

 

atopisk dermatitis frem til dag 16

pruritus frem til dag 7

 

APOQUEL

Placebo

APOQUEL

Placebo

 

(n=152)

(n=147)

(n=216)

(n=220)

Diarré

4,6%

3,4%

2,3%

0,9%

Opkastning

3,9%

4,1%

2,3%

1,8%

Anorexi

2,6%

0%

1,4%

0%

Nye kutane eller

2,6%

2,7%

1,0%

0%

subkutane knuder

 

 

 

 

Letargi

2,0%

1,4%

1,8%

1,4%

Polydipsi

0,7%

1,4%

1,4%

0%

Anormale kliniske tegn efter dag 16, udover de kliniske tegn anført ovenfor, og som forekom hos flere end 1% af de hunde, der fik oclacitinib, omfattede pyoderma, ikke-specificerede dermale knuder, otitis, histiocytom, cystitis, hudinfektioner med gærsvamp, pododermatitis, lipom, lymfadenopati, kvalme, øget appetit og aggression.

Behandlingsrelaterede, klinisk patologiske ændringer var begrænset til stigning i gennemsnitlig serumcholesterol og et fald i gennemsnitlig leukocyttal, alle middelværdier forblev dog indenfor det laboratoriske referenceområde. Faldet i gennemsnitlig leukocyttal, der blev observeret hos oclacitinib- behandlede hunde, var ikke progressivt og påvirkede tælling af alle hvide blodlegemer (neutrofil-, eosinofil- og monocyttal) undtagen lymfocyttal. Ingen af disse klinisk patologiske ændringer var klinisk signifikante.

I en laboratorieundersøgelse sås udvikling af papillomer hos nogle hunde.

For følsomhed over for infektioner og neoplastiske tilstande, se pkt. 4.5.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

-Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

-Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr).

-Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr).

-Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr).

-Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

4.7Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation, eller hos hanhunde til avl, er ikke fastlagt. Derfor frarådes anvendelse under drægtighed, laktation eller hos hunde, der er beregnet til avl.

4.8Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen lægemiddelinteraktioner blev observeret i feltstudier, hvor oclacitinib blev administreret samtidig med veterinærlægemidler så som endo- og ektoparasiticider, antimikrobielle lægemidler og antiinflammatoriske lægemidler.

Påvirkningen af oclacitinibadministrationen på vaccination med modificerede, levende vacciner, hundeparvovirus (CPV), hundedistempervirus (CDV) og hundeparainfluenza (CPI) samt inaktiveret rabiesvaccine (RV) hos 16-uger gamle vaccine-naïve hvalpe er blevet undersøgt. Der blev opnået et tilstrækkeligt immunrespons (serologi) over for CDV- og CPV-vaccination, når hvalpe fik oclacitinib 1,8 mg/kg kropsvægt (kv) to gange dagligt i 84 dage. Resultaterne af dette studie indikerer dog en reduktion i serologisk respons over for vaccination med CPI og RV hos hvalpe, der var i behandling med oclacitinib sammenlignet med den ikke-behandlede kontrolgruppe. Den kliniske relevans af de observerede virkninger hos vaccinerede dyr, der samtidig fik administration af oclacitinib (i overensstemmelse med det anbefalede dosisregimen), er uklar.

4.9Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Dosering og behandlingsplan:

Den anbefalede, initiale dosis er 0,4 - 0,6 mg oclacitinib/kg kropsvægt, administreret oralt, to gange dagligt i op til 14 dage.

Ved vedligeholdelsesbehandling bør den samme dosis (0,4 - 0,6 mg/kg kropsvægt) kun administreres én gang dagligt. Nødvendigheden af langtidsbehandling bør baseres på individuel vurdering af fordele og risici.

Tabletterne kan administreres med eller uden foder.

Doseringstabellen nedenfor viser det antal tabletter, der er behov for. Tabletterne kan deles langs med delekærven.

Hundens

Styrke og antal tabletter, der skal administreres:

APOQUEL 3,6 mg

APOQUEL 5,4 mg

APOQUEL 16 mg

kropsvægt (kg)

tabletter

tabletter

tabletter

 

3,0–4,4

½

 

 

4,5–5,9

 

½

 

6,0–8,9

 

 

 

 

9,0–13,4

 

 

13,5–19,9

 

 

½

20,0–26,9

 

 

27,0–39,9

 

 

40,0–54,9

 

 

55,0–80,0

 

 

4.10 Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Oclacitinib-tabletter blev administreret til raske, et år gamle beaglehunde to gange dagligt i 6 uger, efterfulgt af én gang dagligt i 20 uger, med 0,6 mg/kg kv, 1,8 mg/kg kv og 3,0 mg/kg kv i 26 uger i alt.

Kliniske observationer, der ansås for at være relateret til oclacitinibbehandling, omfatter: alopeci (lokalt), papillom, dermatitis, erythema, afskrabninger og sår/sårskorper, interdigitale ”cyster” og ødem af poterne.

Dermatitislæsioner var hovedsageligt sekundære til udvikling af interdigital furunkolose på en eller flere poter i studieforløbet, med stigende antal og hyppighed af observationer med stigende dosis og var hyppigt forbundet med interdigital furunkolose.

Papillom blev anset for at være behandlingsrelateret men ikke dosisrelateret.

Der findes intet specifikt antidot og ved tegn på overdosis bør hunden behandles symptomatisk.

4.11 Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Midler til dermatitis, ekskl. kortikosteroider

ATCvet-kode: QD11AH90

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Oclacitinib er en Janus kinase (JAK)-hæmmer. Det kan hæmme virkningen af forskellige cytokiner afhængigt af JAK-enzym-aktivitet. Målcytokiner for oclacitinib er de cytokiner, der er proinflammatoriske og som spiller en rolle ved allergisk respons/pruritus. Oclacitinib kan imidlertid også påvirke virkningen af andre cytokiner (f.eks. cytokiner der er involveret i værtsforsvar eller hæmatopoiese) med risiko for bivirkninger.

5.2Farmakokinetiske oplysninger

Efter oral administration til hunde absorberes oclacitinibmaleat hurtigt og godt med en tid til maksimal plasmakoncentration (tmax) på mindre end 1 time. Oclacitinibmaleats absolutte biotilgængelighed var 89%. Hundens prandiale tilstand har ingen signifikant virkning på absorptionshastighed eller –grad.

Oclacitinibs totale kropsclearance fra plasma var lav – 316 ml/t/kg kropsvægt (5,3 ml/min/kg kropsvægt) og det tilsyneladende distributionsvolumen ved steady-state var 942 ml/kg kropsvægt. Efter intravenøs og oral administration var den terminale halveringstid t½ ens ved hhv. 3,5 og 4,1 time. Oclacitinib udviser lav proteinbinding med 66,3% til 69,7% bundet til beriget hundeplasma ved nominelle koncentrationer i området 10 til 1.000 ng/ml.

Hos hunde metaboliseres oclacitinib til adskillige metabolitter. Én oxidativ hovedmetabolit blev identificeret i plasma og urin.

Metabolisme er overordnet den primære udskillelsesvej med mindre grad af elimination via nyrer og galde. Hæmning af hundecytochrom P450 er minimal med IC50 50 gange større end det observerede gennemsnitlige Cmax (333 ng/ml eller 0,997 mikroM) efter 0,6 mg/kg kv oral administration i sikkerhedsstudiet af måldyr. Derfor er risikoen for metabolisk lægemiddel-lægemiddelinteraktioner på grund af oclacitinibhæmning meget lav. Der blev ikke observeret akkumulering i blodet hos hunde, der blev behandlet i 6 måneder med oclacitinib.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjælpestoffer

Tabletkerne:

Cellulose, mikrocrystallinsk

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Natriumstivelsesglycolat

Tabletovertræk:

Lactosemonohydrat

Hypromellose (E464)

Titandioxid (E171)

Macrogol 400 (E1521)

6.2Væsentlige uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i blisterpakning: 2 år.

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i HDPE-flaske: 18 måneder.

Resterende halve tabletter skal bortskaffes efter 3 dage.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares under 25 °C.

Resterende halve tabletter bør lægges tilbage enten i det anbrudte blisterkort i den originale æske af karton eller HDPE-flasken, og opbevares i højst 3 dage.

6.5Den indre emballages art og indhold

Alle tabletstyrker er pakket enten i aluminium/PVC/Aclar blisterkort (hver strip indeholder 10 filmovertrukne tabletter) i en ydre æske af karton eller hvid HDPE-flaske med en børnesikret lukning. Pakninger med 20, 50 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/13/154/001 (1 x 20 tabletter, 3,6 mg)

EU/2/13/154/007 (1 x 50 tabletter, 3,6 mg)

EU/2/13/154/002 (1 x 100 tabletter, 3,6 mg)

EU/2/13/154/010 (20 tabletter, 3,6 mg)

EU/2/13/154/011 (50 tabletter, 3,6 mg)

EU/2/13/154/012 (100 tabletter, 3,6 mg)

EU/2/13/154/003 (1 x 20 tabletter, 5,4 mg)

EU/2/13/154/008 (1 x 50 tabletter, 5,4 mg)

EU/2/13/154/004 (1 x 100 tabletter, 5,4 mg)

EU/2/13/154/013 (20 tabletter, 5,4 mg)

EU/2/13/154/014 (50 tabletter, 5,4 mg)

EU/2/13/154/015 (100 tabletter, 5,4 mg)

EU/2/13/154/005 (1 x 20 tabletter, 16 mg)

EU/2/13/154/009 (1 x 50 tabletter, 16 mg)

EU/2/13/154/006 (1 x 100 tabletter, 16 mg)

EU/2/13/154/016 (20 tabletter, 16 mg)

EU/2/13/154/017 (50 tabletter, 16 mg)

EU/2/13/154/018 (100 tabletter, 16 mg)

9.DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12/09/2013

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside (http://www.ema.europa.eu/).

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

Kommentarer