Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Etikettering - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Indholdsstof: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Producent: CZ Veterinaria S.A.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Karton (52 ml, 100 ml, 252 ml)

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

BLUEVAC BTV8 injektionsvæske, suspension til kvæg og får

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Én ml vaccine indeholder: BTV8 antigen 106,5 CCID50

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 flaske à 52 ml

1 flaske à 100 ml

1 flaske à 252 ml

5.DYREARTER

Får og kvæg.

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Omrystes grundigt inden brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

11/23

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: Nul dage.

9.SÆRLIGE ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. (måned/år)

Efter anbrud, brug inden for 10 timer.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPANIEN

12/23

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/122/001 flaske à 52 ml

EU/2/11/122/002 flaske à 100 ml

EU/2/11/122/003 flaske à 252 ml

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch: {nummer}

13/23

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE Flaske à 100 ml og 252 ml

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

BLUEVAC BTV8 injektionsvæske, suspension til kvæg og får

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

BTV8 antigen ……… 106,5 CCID50/ml

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4. PAKNINGSSTØRRELSE

Flaske à 100 ml

Flaske à 252 ml

5. DYREARTER

Får og kvæg.

6. INDIKATION(ER)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

SC.

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: Nul dage.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

14/23

10. UDLØBSDATO

UDL.D. (måned/år)

Efter anbrud, brug inden for 10 timer.

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen..

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CZ Veterinaria, S.A.

36400 Porriño

SPANIEN

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch: {nummer}

15/23

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Flaske à 52 ml

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

BLUEVAC BTV8 injektionsvæske, suspension til kvæg og får

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

BTV 8 antigen ……… 106,5 CCID50/ml

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

52 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

SC

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: Nul dage

6.BATCHNUMMER

Batch: {nummer}

7.UDLØBSDATO

UDL.D. (måned/år)

Efter anbrud, brug inden for 10 timer. .

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

16/23

Kommentarer