Broadline (eprinomectin, fipronil, praziquantel,...) - QP54AASY

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: Broadline
ATC: QP54AASY
Indholdsstof: eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Producent: Merial

Indhold af artikel

Broadline

fipronil/(S)-methoprene/eprinomectin/praziquantel

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Broadline. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning i, hvordan Broadline bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Broadline, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Broadline, og hvad anvendes det til?

Broadline er et veterinærlægemiddel, der anvendes til behandling af katte, der er eller risikerer at blive udsat for blandede angreb af bændelorm, rundorm og ydre parasitter (lopper, flåter og miden Notoedres cati, som er årsag til skab). Produktet anvendes kun, når alle tre grupper af parasitter er omfattet på samme tid.

Hvad angår ydre parasitter, behandler Broadline loppeangreb og forhindrer nye angreb i mindst én måned. Desuden forhindrer det loppesmitte til omgivelserne i over en måned. Det kan desuden anvendes som led i en behandlingsstrategi anvendt ved overfølsomhed for loppebid (en allergisk reaktion på loppebid). Det anvendes til behandling af flåtangreb og forhindrer nye angreb i mindst én måned.

Hvad angår orm, anvendes Broadline mod bændelorm og rundorm i tarmene foruden en type orm, der angriber blæren, samt to typer lungeorm hos katte. Broadline kan desuden anvendes til forebyggelse af angreb af hjerteorm i en måned.

Broadline indeholder fire aktive stoffer, nemlig fipronil, (S)-methopren, eprinomectin og praziquantel.

Hvordan anvendes Broadline?

Det leveres som en spot-on opløsning i applikatorer i to forskellige styrker til katte med forskellig kropsvægt. Det udleveres kun efter recept.

Indholdet af en fuld applikator (med en styrke svarende til kattens vægt) påføres direkte på kattens hud i et enkelt punkt på midten af nakken, efter at pelsen er delt. For lungeorm kan der anbefales én behandling mere en måned efter den indledende behandling.

Hvordan virker Broadline?

To af de aktive stoffer i Broadline, fipronil og (S)-methopren, virker som "ektoparasitter". Det betyder, at de dræber eksterne parasitter, der lever på dyrets hud eller i pelsen, såsom lopper og flåter. To af de aktive stoffer i Broadline, eprinomectin og praziquantel, virker som "endoparasitter". Dette betyder, at de dræber parasitter, der lever inde i dyrets krop.

Fipronil dræber voksne parasitter. Det blokerer de kanaler i nervecellerne, der transporterer ladede klorpartikler (kloridioner) og griber derved ind i nervernes signaloverførsel, hvilket medfører overstimulation og død.

(S)-methopren regulerer insekters vækst og blokerer loppers livscyklus ved at dræbe æggene og standse loppernes udvikling i et tidligt stadium, så de dør.

Eprinomectin griber ind i funktionen af de kanaler i rundorms hjerte- og muskelceller, der transporterer ladede klorpartikler (kloridioner), hvilket medfører lammelse og død.

Praziquantel virker på bændelorms cellemembraner, så parasitten lammes og dør.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Broadline?

Virkningen af Broadline mod lopper og flåter blev undersøgt i en EU-feltundersøgelse med katte, som var angrebet af lopper, flåter eller begge dele. I undersøgelsen var Broadlines effektivitet 86-87 % over for voksne lopper i hele 30-dages perioden efter behandlingen mod 76-82 % for katte, der kun var blevet behandlet med et andet lægemiddel, der kun indeholdt fipronil og (S) methopren. For flåter var Broadlines effektivitet 85-93 % mod 92-98 % for katte behandlet med sammenlignings- produktet.

Virkningen af Broadline mod skab hos katte blev undersøgt i en laboratorieundersøgelse med

18 naturligt angrebne katte. Virkningen blev bedømt på nedgangen i antallet af Notoedres cati-mider, der blev fundet i hudskrabninger, sammenlignet med ubehandlede katte. i undersøgelsen blev det påvist, at lægemidlets effektivitet var 98 % mod mideangreb, og alle dyrene blev klinisk raske.

Virkningen af Broadline mod indvoldsorme blev undersøgt i en EU-feltundersøgelse af katte med rundorms- eller bændelormsinfektion eller begge dele. Katte behandlet med Broadline blev sammenlignet med katte behandlet med et spot-on produkt, der indeholdt ormemidlerne emodepsid og praziquantel Virkningen blev målt ved påvisning af voksne ormesegmenter (bændelorm) eller optælling af ormeæg (rundorm) i dyrenes afføring på dag 14 efter behandlingen. I EU- ormeundersøgelsen var både Broadlines og sammenligningsproduktets effektivitet næsten 100 % mod bændelorm og rundorm.

Virkningen af Broadline mod lungeorm hos katte blev undersøgt i en feltundersøgelse i Italien. 20 katte med naturlige lungeormsangreb blev behandlet med Broadline. Virkningen blev hovedsagelig målt på nedgangen i antallet af ormelarver i afføringen 28 dage efter enkeltbehandling. Broadline var mere end 90 % effektivt til at nedbringe antallet af lungeormslarver 28 dage efter behandlingen, og alle de behandlede katte, som havde luftvejssymptomer (såsom hvæsende vejrtrækning, vedholdende hoste og løbende snude) blev klinisk raske.

Virkningen af Broadline til forebyggelse af hjerteorm blev påvist i tre laboratorieundersøgelser med katte, der var kunstigt inficeret. Broadlines effektivitet var 100 % mod hjerteorm på L4-larvestadiet.

Hvilke risici er der forbundet med Broadline?

På påføringsstedet kan der komme lette, kortvarige hudreaktioner (kløe, hårtab). Hvis katten slikker på påføringsstedet, kan der forekomme midlertidig kraftig savlen. Hvis katten synker lægemidlet, kan det medføre opkastning og/eller kortvarig påvirkning af nerve-systemet, der viser sig ved manglende koordination af muskler, desorientering, manglende interesse for omgivelserne og udvidede pupiller.

Alle disse tegn forsvinder spontant inden for 24 timer.

Broadline må ikke anvendes hos dyr, der er syge eller afkræftede. Det må ikke anvendes hos kaniner eller dyr, der er overfølsomme (allergiske) over for et eller flere af indholdsstofferne.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller kommer i berøring med dyret?

Personer, som påfører lægemidlet, må ikke ryge, spise eller drikke imens og skal efterfølgende vaske hænder.

Berøring med applikatoren bør undgås. Ved utilsigtet kontakt med øjnene skylles øjnene med vand. Ved utilsigtet kontakt med huden vaskes huden med vand og sæbe. Ved vedvarende øjenirritation eller bivirkninger søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen.

Personer med kendt overfølsomhed (allergi) over for et eller flere af indholdsstofferne bør undgå kontakt med produktet. Håndtering af behandlede dyr bør begrænses, indtil påføringsstedet er tørt, og børn må ikke lege med behandlede dyr i denne periode. Det frarådes derfor at lade nybehandlede dyr sove sammen med dyrets ejer, navnlig børn.

Hvorfor blev Broadline godkendt?

Agenturets Udvalg for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Broadline opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Broadline

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Broadline den 04-12-2013.

Den fuldstændige EPAR for Broadline findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Broadline, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i XX2017.

Kommentarer