CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Etikettering - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: CaniLeish
ATC: QI070AO
Indholdsstof: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Producent: Virbac S.A

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med 1 hætteglas med lyofilisat og 1 hætteglas med solvens.

Æske med 1 hætteglas med lyofilisat og 1 hætteglas med solvens, 1 sprøjte og 1 kanyle. Æske med 3 hætteglas med lyofilisat og 3 hætteglas med solvens

Æske med 5 hætteglas med lyofilisat og 5 hætteglas med solvens

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

CaniLeish lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

L. infantum proteiner (ESP) ≥ 100 µg

3.LÆGEMIDDELFORM

Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 dosis.

3 doser.

5 doser.

5.DYREARTER

Hunde.

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

Exp.: {måned/år}

Produktet anvendes umiddelbart efter opløsning.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Beskyttes mod lys.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Læs indlægssedlen inden brug.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR

UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/121/001

EU/2/11/121/002

EU/2/11/121/003

EU/2/11/121/004

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch: {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Boks med 10 hætteglas med lyofilisat og 10 hætteglas med solvens. Boks med 15 hætteglas med lyofilisat og 15 hætteglas med solvens. Boks med 25 hætteglas med lyofilisat og 25 hætteglas med solvens. Boks med 30 hætteglas med lyofilisat og 30 hætteglas med solvens. Boks med 50 hætteglas med lyofilisat og 50 hætteglas med solvens.

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

CaniLeish lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

L. infantum proteiner (ESP) ≥ 100 µg

3.LÆGEMIDDELFORM

Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 doser.

15 doser.

25 doser.

30 doser.

50 doser.

5.DYREARTER

Hunde.

6.INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

Exp.: {måned/år}

Produktet anvendes umiddelbart efter opløsning.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Beskyttes mod lys.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Læs indlægssedlen inden brug.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR

UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/121/005

EU/2/11/121/006

EU/2/11/121/007

EU/2/11/121/008

EU/2/11/121/009

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Hætteglas med 1 dosis lyofilisat

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

CaniLeish lyofilisat

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

L. infantum ESP ≥ 100 µg

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSISR

1 dosis

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Batch: {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP: {måned/år}

Produktet anvendes umiddelbart efter opløsning.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Hætteglas med 1 dosis solvens

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

CaniLeish solvens

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSISR

1 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6.BATCHNUMMER

Batch: {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP: {måned/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer