Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Etikettering - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Indholdsstof: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Producent: Intervet International B.V.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ÆSKE

Plastikæske med 10 eller 50 hætteglas af 1 ml Karton med 1 hætteglas af 10 ml

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Canigen L4 injektionsvæske, suspension til hunde

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

Læs indlægssedlen inden brug.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10x 1 ml (1 dosis)

50x 1 ml (1 dosis)

1x 10 ml (10 doser)

5.DYREARTER

Hunde

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

Efter anbrud/åbning anvendes inden 10 timer.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke fryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Læs indlægssedlen inden brug.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holland

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/15/183/001 – 10 hætteglas (1 ml)

EU/2/15/183/002 – 50 hætteglas (1 ml)

EU/2/15/183/003 – 1 hætteglas (10 ml)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER ETIKET

1 ml og 10 ml hætteglas

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Canigen L4

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Læs indlægssedlen inden brug.

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml (1 dosis)

10 ml (10 doser)

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant

6.BATCHNUMMER

Batch, {nummer}

7.UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

Efter anbrud/åbning anvendes inden 10 timer (kun for 10 ml hætteglas)

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

Kommentarer