Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Etikettering - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Medicinens navn: Cardalis
ATC: QC09BA07
Indholdsstof: benazepril hydrochloride /spironolactone
Producent: Ceva Santé Animale

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Kartonæske med et glas à 30 tabletter

Kartonæske med et glas à 90 tabletter

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cardalis 2,5 mg/20 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 5 mg/40 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 10 mg/80 mg tyggetabletter til hund

benazepril hydroklorid/spironolakton

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

benazepril hydroklorid 2,5 mg, spironolakton 20 mg benazepril hydroklorid 5 mg, spironolakton 40 mg benazepril hydroklorid 10 mg, spironolakton 80 mg

3.LÆGEMIDDELFORM

Tyggetabletter.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

30 tabletter

90 tabletter

5.DYREARTER

Hund

6.INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Anvendes inden 6 måneder efter anbrud/åbning

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Læs indlægssedlen inden brug.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Santé Animale

10, avenue de la Ballastière 33500 Libourne

Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tabletter, 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/002 (1 x 90 tabletter, 2.5 mg/20 mg)

EU/2/12/142/003 (1 x 30 tabletter, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tabletter, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/005 (1 x 30 tabletter, 10 mg/80 mg)

EU/2/12/142/006 (1 x 90 tabletter, 10 mg/80 mg)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Glas à 30 tabletter

Glas à 90 tabletter

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cardalis 2,5 mg/20 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 5 mg/40 mg tyggetabletter til hund

Cardalis 10 mg/80 mg tyggetabletter til hund

benazepril HCl/spironolactone

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

benazepril hydroklorid 2,5 mg, spironolakton 20 mg benazepril hydroklorid 5 mg, spironolakton 40 mg benazepril hydroklorid 10 mg, spironolakton 80 mg

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

30 tabletter

90 tabletter

4.INDGIVELSESVEJ(E)

5.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

6.BATCHNUMMER

Lot{nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

Kommentarer