Cerenia (maropitant citrate) – Etikettering - QA04AD90

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Æske af karton/Tabletter

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cerenia 16 mg tabletter til hunde

Cerenia 24 mg tabletter til hunde

Cerenia 60 mg tabletter til hunde

Cerenia 160 mg tabletter til hunde

Maropitant

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 16 mg maropitant som maropitant citrat monohydrat. Hver tablet indeholder 24 mg maropitant som maropitant citrat monohydrat. Hver tablet indeholder 60 mg maropitant som maropitant citrat monohydrat. Hver tablet indeholder 160 mg maropitant som maropitant citrat monohydrat.

Tabletterne indeholder Sunset Yellow (E110) som farvestof.

3.LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

4.PAKNINGSSTØRRELSE

4 tabletter

5.DYREARTER

Hund

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

Det anbefales at starte behandling af opkastning med Cerenia injektionsvæske, opløsning.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER

EU/2/06/062/001

EU/2/06/062/002

EU/2/06/062/003

EU/2/06/062/004

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

Blister/tabletter

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cerenia 16 mg tabletter til hunde

Cerenia 24 mg tabletter til hunde

Cerenia 60 mg tabletter til hunde

Cerenia 160 mg tabletter til hunde

Maropitant

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis (logo)

3.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

4.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske af karton/Injektionsvæske, opløsning

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cerenia 10 mg/ ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte. maropitant

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

1 ml af injektionsvæske indeholder 10 mg maropitant (som maropitantcitratmonohydrat).

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

4. PAKNINGSSTØRRELSE

20 ml

5. DYREARTER

Hunde og katte.

6. INDIKATION(ER)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

s.c., i.v.

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld søg straks læge, og vis lægen indlægssedlen eller etiketten.

Læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Efter anbrud anvendes inden

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR”SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER

EU/2/06/062/005

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Hætteglas/Injektionsvæske, opløsning

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cerenia 10 mg/ ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte maropitant

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

10 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

20 ml

4.INDGIVELSESVEJ

s.c., i.v.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Efter anbrud anvendes inden 28 dage.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer