Contacera (meloxicam) – Etikettering - QM01AC06

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLGE

Æske til 20 ml, 50 ml, 100 ml eller 250 ml flaske

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Contacera 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, svin og heste meloxicam

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

 

 

Meloxicam

20 mg/ml

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5.DYREARTER

Kvæg, svin og heste

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg: En enkelt s.c. eller i.v injektion.

Svin: En enkelt i.m. injektion. Om nødvendigt kan en yderligere dosis gives efter 24 timer. Heste: En enkelt i.v. injektion.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Tilbageholdelsestider:

Kvæg: Kød og indvolde: 15 dage; Mælk: 5 dage

Svin: Kød og indvolde: 5 dage

Heste: Kød og indvolde: 5 dage

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Holdbarhed af anbrudt hætteglas: 28 dage.

Efter åbning anvendes inden …

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN "KUN TIL DYR" SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN"

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/12/144/001

20 ml

EU/2/12/144/002

50 ml

 

EU/2/12/144/003

100 ml

EU/2/12/144/004

250 ml

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Etiket til 50 ml, 100 ml og 250 ml flaske

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Contacera 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, svin og heste meloxicam

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

 

 

Meloxicam

20 mg/ml

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

50 ml

100 ml

250 ml

5. DYREARTER

Kvæg, svin og heste

6. INDIKATION(ER)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg:

s.c. eller i.v.

Svin:

i.m.

Heste:

i.v.

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Tilbageholdelsestider:

Kvæg: Kød og indvolde: 15 dage; Mælk: 5 dage

Svin: Kød og indvolde: 5 dage

Heste: Kød og indvolde: 5 dage

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Holdbarhed af anbrudt hætteglas: 28 dage.

Efter åbning anvendes inden …

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN "KUN TIL DYR" SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN"

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/12/144/002

50 ml

EU/2/12/144/003

100 ml

EU/2/12/144/004

250 ml

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Etiket til 20 ml flaske

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Contacera 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, svin og heste meloxicam

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

 

 

Meloxicam

20 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

20 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg: s.c.eller i.v.

Svin:

i.m.

Heste:

i.v.

5.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Tilbageholdelsestider:

Kvæg: Kød og indvolde: 15 dage; Mælk: 5 dage

Svin: Kød og indvolde: 5 dage

Heste: Kød og indvolde: 5 dage

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Holdbarhed af anbrudt hætteglas: 28 dage.

Efter åbning anvendes inden …

8.TEKSTEN "TIL DYR"

Til dyr.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLGE Æske til 100 ml eller 250 ml flaske

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Contacera 15 mg/ml oral suspension til hest meloxicam

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

Meloxicam 15 mg/ml

3. LÆGEMIDDELFORM

Oral suspension

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

250 ml

5. DYREARTER

Heste

6. INDIKATION(ER)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes godt før brug.

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Tilbageholdelsestider: Kød og indmad: 3 dage

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIGT

Må ikke bruges til drægtige eller diegivende dyr.

10. UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

Efter åbning anvendes inden …

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke fryses.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN "KUN TIL DYR" SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN"

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/12/144/005 100 ml

EU/2/12/144/006 250 ml

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Etiket til 100 ml og 250 ml flaske

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Contacera 15 mg/ml oral suspension til hest meloxicam

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

Meloxicam: 15 mg/ml

3. LÆGEMIDDELFORM

Oral suspension.

4. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

250 ml

5. DYREARTER

Heste.

6. INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Omrystes godt før brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Tilbageholdelsestider: Kød og indmad: 3 dage.

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.

10. UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

Efter åbning anvendes inden …

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke fryses.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

13. TEKSTEN "KUN TIL DYR" SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN"

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/12/144/005 100 ml

EU/2/12/144/006 250 ml

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

Kommentarer