Convenia (cefovecin) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QJ01DD91

Indhold af artikel

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Haupt Pharma Latina S.r.l. S.S.156 km 47,600

04100 Borgo San Michele Latina

Italien

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

Indehaveren af denne markedsføringstilladelse må informere den Europæiske Kommission om markedsføringsplaner for lægemidlet godkendt ved denne beslutning.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer