Convenia (cefovecin) – Etikettering - QJ01DD91

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON (INDEHOLDENDE HÆTTEGLAS MED FRYSETØRRET PULVER OG HÆTTEGLAS MED SOLVENS)

20 ml hætteglas - 5 ml hætteglas

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Convenia 80 mg/ml pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til hunde og katte Cefovecin

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Rekonstitueret som angivet indeholder opløsningen af injektionsvæsken: 80,0 mg/ml cefovecin (som natriumsalt)

1,8 mg/ml methylparahydroxybenzoat (E218)

0,2 mg/ml propylparahydroxybenzoat (E216)

12,3 mg/ml benzylalkohol

3.LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 ml (efter opløsning)

4 ml (efter opløsning)

5.DYREARTER

Hund og kat.

6.INDIKATION(ER)

Til visse infektioner i hud, bindevæv, urinveje og alvorlige periodontale infektioner.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIGE ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP:

Efter rekonstitueret anvendes inden 28 dage.

Kasseres dato:

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys (før og efter opløsning).

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

EU/2/06/059/001

EU/2/06/059/002

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

ETIKET (20 ml HÆTTEGLAS MED FRYSETØRRET PULVER)

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Convenia 80 mg/ml pulver til injektionsvæske, opløsning til hunde og katte

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Hvert hætteglas indeholder 852 mg cefovecin.

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 ml (efter opløsning)

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Til subkutan injektion.

Læs indlægssedlen før brug.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP:

Efter rekonstitueret anvendes inden 28 dage.

Kasseres dato:

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER ETIKET (15 ml HÆTTEGLAS MED SOLVENS)

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Solvens til Convenia

2.MÆNGDEN AF ANDRE STOFFER

13 mg/ml benzylalkohol i vand til injektionsvæsker

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 ml

4.INDGIVELSESVEJ

Læs indlægssedlen før brug.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP:

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

ETIKET (5 ml HÆTTEGLAS MED LYOFILISERET PULVER)

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Convenia 80 mg/ml pulver til injektionsvæske, opløsning

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

340 mg cefovecin.

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

4 ml (efter opløsning)

4.INDGIVELSESVEJ

Til subkutan injektion.

Læs indlægssedlen før brug.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP:

Efter rekonstitueret anvendes inden 28 dage.

8.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER ETIKET (10 ml HÆTTEGLAS MED SOLVENS)

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Solvens til Convenia

2.MÆNGDEN AF ANDRE STOFFER

13 mg/ml benzylalkohol

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

4 ml

4.INDGIVELSESVEJ

Læs indlægssedlen før brug.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot: {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP:

8.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer