Emdocam (meloxicam) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QM01AC06

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Produlab Pharma bv

NL-4941 SJ Raamsdonksveer

Nederlandene

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Meloxicam i Emdocam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, gris og heste er et tilladt stof beskrevet i tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010:

Det farmakologisk

Restmarkør

Dyrearter

MRL

Målvæv

Andre

Terapeutisk

aktive stof

 

 

 

 

bestem-

klassifikation

 

 

 

 

 

melser

 

Meloxicam

Meloxicam

Kreaturer,

20 µg/kg

Muskel

Ej udfyldt

Antiinflammatoriske

 

 

geder,

65 µg/kg

Lever

 

og antireumatiske

 

 

grise

65 µg/kg

Nyre

 

lægemidler, non-

 

 

kanin,

 

 

 

steroider

 

 

dyr tilhørende

 

 

 

 

 

 

hestefamilien

 

 

 

 

 

 

Kreaturer,

15 µg/kg

Mælk

 

 

 

 

geder

 

 

 

 

Hjælpestofferne nævnt i afsnit 6.1 i produktresuméet er enten tilladte stoffer hvor ingen MRL- værdier er påkrævet, hvilket er indikeret i tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 eller som benyttet i produktet ikke anses for at være omfattet af forordning (EF) nr. 470/2009.

Kommentarer