Emdocam (meloxicam) – Etikettering - QM01AC06

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON - 50, 100 eller 250 ml hætteglas

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Emdocam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste meloxicam

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Meloxicam

20 mg/ml

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE(R)

50 ml

100 ml

250 ml

5.DYREARTER

Kvæg, grise og heste

6.INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg:

s.c., i.v.

Grise:

i.m. Heste: i.v.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTIDER

Tilbageholdelsestid:

Kvæg: kød og indmad: 15 dage; mælk: 5 dage Grise: kød og indmad: 5 dage

Heste: kød og indmad: 5 dage

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Holdbarhed efter første åbning af beholderen: 28 dage.

Efter anbrud anvendes inden

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, om nødvendigt

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Emdoka bvba

J. Lijsenstraat 16

B-2321 Hoogstraten

Belgien

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

EU/2/11/128/001

EU/2/11/128/002

EU/2/11/128/003

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Hætteglasetiket for 100 ml og 250 ml

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Emdocam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste meloxicam

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Meloxicam 20 mg/ml

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

4. PAKNINGSSTØRRELSE(R)

100 ml

250 ml

5. DYREARTER

Kvæg, grise og heste

6. INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg:

s.c., i.v.

Grise:

i.m.

Heste:

i.v.

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTIDER

Tilbageholdelsestid:

Kvæg: kød og indmad: 15 dage; mælk: 5 dage

Grise: kød og indmad: 5 dage

Heste: kød og indmad: 5 dage

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Holdbarhed efter første åbning af beholderen: 28 dage.

Efter åbning anvendes inden …

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Læs indlægssedlen inden brug.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, om nødvendigt

Til dyr. Kræver recept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Emdoka bvba

J. Lijsenstraat 16

B-2321 Hoogstraten

Belgien

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMRE

EU/2/11/128/002

EU/2/11/128/003

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Hætteglasetiket for 50 ml

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Emdocam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste meloxicam

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Meloxicam 20 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

50 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Kvæg:

s.c., i.v.

Grise:

i.m.

Horses:

i.v.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid:

Kvæg: kød og indmad: 15 dage; mælk: 5 dage

Grise: kød og indmad: 5 dage

Heste: kød og indmad: 5 dage

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

6.BATCHNUMMER

Batch

7.UDLØBSDATO

EXP.{MM/ÅÅÅÅ}

Efter åbning anvendes inden…

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

Kommentarer