Equilis West Nile (inactivated chimaeric flavivirus strain...) – Indlægsseddel - QI05AA10

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Equilis West Nile
ATC: QI05AA10
Indholdsstof: inactivated chimaeric flavivirus strain YF-WN
Producent: Intervet International BV

Indhold af artikel

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Equilis West Nile

Injektionsvæske, suspension til heste

1.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer Holland

2.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Equilis West Nile injektionsvæske, suspension til heste

3.ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Én dosis a 1 ml indeholder:

≥ 492 AE1

Inaktiveret kimærisk flavivirus-stamme YF-WN

Iscom-Matrix indeholdende:

 

Renset saponin

250 mikrogram

Cholesterol

83 mikrogram

Phosphatidylcholin

42 mikrogram

1 Antigen enheder

 

4.INDIKATION(ER)

Aktiv immunisering af heste mod infektion med vestnilvirus for at reducere kliniske tegn på sygdom og læsioner i hjernen og for at reducere viræmi.

Immunitetens indtræden: 2 uger efter basisvaccination bestående af to injektioner. Immunitetens varighed: 12 måneder.

5.KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.BIVIRKNINGER

Efter vaccination kan der udvikle sig en mild forbigående hævelse på injektionsstedet (maks. 3 cm i diameter). Denne hævelse vil normalt forsvinde inden for 1 til 5 dage. En lettere stigning i kropstemperatur (maks. 1,5 C) kan forekomme i 1 til 2 dage.

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.DYREARTER

Heste

8.DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Til intramuskulær anvendelse.

Vaccinationsprogram:

Indgiv en dosis (1 ml) ved intramuskulær injektion i henhold til følgende program: Grundvaccination: første injektion fra 6-måneders-alderen, anden injektion 3 til 5 uger senere. Revaccination: en årlig booster-vaccination med en enkelt dosis (1 ml) bør være tilstrækkelig for at opnå reduktion af feber, hjernelæsioner og viræmi.

9.OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Kun raske heste bør vaccineres.

10.TILBAGEHOLDELSESTID

0 dage.

11.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys. Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten.

12.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

I tilfælde af utilsigtet selvinjektion søges lægehjælp øjeblikkeligt, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen.

Drægtighed:

Kan anvendes under drægtighed og diegivning.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Uforligeligheder:

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr.

13.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinære lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

14.DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

15.ANDRE OPLYSNINGER

Vaccinen stimulerer aktiv immunitet mod infektion med vestnilvirus hos heste.

Pakningsstørrelser:

Kartonæske med 10 hætteglas af glas af 1 ml (1 dosis).

Plastikæske med 10 hætteglas af glas af 1 ml (1dosis).

Kartonæske med 5 eller 10 præfyldte sprøjter af 1 ml (1 dosis).

Plastikæske med 5 eller 10 præfyldte sprøjter af 1 ml (1 dosis).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Kommentarer