Equip WNV (Duvaxyn WNV) (inactivated West Nile virus, strain...) – Etikettering - QI05AA10

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Equip WNV (Duvaxyn WNV)
ATC: QI05AA10
Indholdsstof: inactivated West Nile virus, strain VM-2
Producent: Zoetis Belgium SA

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med 2, 4 eller 10 forfyldte enkeltdosis-injektionssprøjter

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Equip WNV, injektionsvæske, emulsion, til heste

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

1 ml indeholder:

Inaktiveret Vestnilvirus, stamme VM-2

(1,0 – 2,2 RP)

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, emulsion

4.PAKNINGSSTØRRELSE

2 enkeltdosis-injektionssprøjter

4 enkeltdosis-injektionssprøjter

10 enkeltdosis-injektionssprøjter

5.DYREARTER

Heste

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

i.m.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet.

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13.TEKSTEN ”KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

Indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller anvendelse af dette veterinærlægemiddel er eller kan være forbudt i en medlemsstat på dele af eller hele deres område. Se indlægssedlen for yderligere

oplysninger.

14.TEKSTEN "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN"

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/08/086/004 (2 enkeltdosis injektionssprøjter af glas)

EU/2/08/086/005 (4 enkeltdosis injektionssprøjter af glas)

EU/2/08/086/006 (10 enkeltdosis injektionssprøjter af glas)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Enkeltdosis-injektionssprøjte

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Equip WNV, injektionsvæske, til heste

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Inaktiveret Vestnilvirus, stamme VM-2

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

i.m.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer