Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Indholdsstof: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Producent: Merial

EURICAN HERPES 205

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende veterinærlægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument er ikke en erstatning for den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP's anbefalinger, kan du læse den faglige drøftelse (der ligeledes er en del af EPAR).

Hvad er Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 er et pulver og solvens (opløsningsvæske), der anvendes til at fremstilling af en injektionsvæske, emulsion. Eurican Herpes 205 indeholder det aktive stof antigener fra hunde- herpesvirus (stamme F205) i en mængde af 0,3 til 1,75 µg.

Hvad anvendes Eurican Herpes 205 til?

Eurican Herpes 205 anvendes til immunisering af drægtige tæver til forebyggelse af dødsfald, kliniske symptomer og skader hos hvalpe forårsaget af infektioner med hundeherpesvirus inden for de første levedage.

Eurican Herpes 205 gives som to doser a 1 ml subkutant (ved indsprøjtning under huden). Den første injektion gives enten når tæven er i løbetid eller 7-10 dage efter parringen. Den anden injektion gives 1 til 2 uger før den forventede fødsel. Tæven bør vaccineres igen på samme måde ved hver drægtighed.

Hvordan virker Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 indeholder små mængder antigener fra hundeherpesvirus. Når hunden udsættes for denne lille dosis antigener, vil dens immunsystem producere antistoffer mod hundeherpesviruset for at udrydde det. Når tæven er vaccineret, vil den gennem råmælken videregive antistofferne til hvalpene. Når hvalpene senere udsættes for hundeherpesvirus, vil de enten ikke blive inficeret, eller også bliver infektionen ikke nær så alvorlig. Eurican Herpes 205 er beregnet til at beskytte hvalpene mod denne infektion i de første få levedage.

Hvordan blev virkningen af Eurican Herpes 205 undersøgt?

Eurican Herpes 205 blev undersøgt i tre laboratoriundersøgelser og to feltundersøgelser. I den ene feltundersøgelse måltes den serologiske respons (antistofproduktionen). I den anden undersøgtes vaccinationens virkning på tævernes evne til at yngle i en inficeret kennel. I den første laboratorieundersøgelse blev det testet, hvilken dosis der er nødvendig for at give beskyttelse. Den anden undersøgelse havde til formål at vise, hvilken beskyttelse hvalpene får fra tæver vaccineret mod hundeherpesvirus. Her blev Eurican Herpes 205 sammenlignet med ingen vaccination (kontroldyr). Den sidste undersøgelse viste, at der dannes lige mange antistoffer, uanset om vaccininationen finder

sted når løbetiden sætter ind, eller 7-10 dage efter parringen.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Eurican Herpes 205?

Eurican Herpes 205 gav god beskyttelse mod hundeherpesvirus. I den undersøgelse, der skulle påvise beskyttelsen af hvalpe (fra vaccinerede tæver) mod hundeherpesvirus, overlevede over 80 % af hvalpene fra de vaccinerede tæver.

Hvilke bivirkninger har Eurican Herpes 205?

Injektion af Eurican Herpes 205 kan medføre forbigående hævelse på indstiksstedet hos op til 10 % af dyrene. Denne bivirkning svinder sædvanligvis inden for en uge. I sjældne tilfælde kan der opstå overfølsomhedsreaktioner (allergi), som kræver behandling.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der giver veterinærlægemidlet eller kommer i berøring med dyret?

Eurican Herpes 205 indeholder mineralsk olie. Uforvarende selvinjektion kan give stærk smerte og hævelse, navnlig ved injektion i led eller fingre – i sjældne tilfælde med tab af fingeren til følge. Kommer man til at sprøjte produktet i sig, skal man straks søge lægehjælp, selv om den indsprøjtede mængde er meget lille. Indlægssedlen skal da vises til lægen. Vedvarer smerten længere end 12 timer efter lægeundersøgelsen, skal lægen kontaktes igen.

Hvorfor blev Eurican Herpes 205 godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) fandt, at fordelene ved Eurican Herpes 205 opvejer eventuelle risici ved immunisering af raske katte mod hundeherpesvirus. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Eurican Herpes 205. Benefit/risk-forholdet fremgår af afsnit 6 i denne EPAR.

Andre oplysninger om Eurican Herpes 205:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for Eurican Herpes 205 til Merial den 26. marts 2001. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette lægemiddel findes på etiketten.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2006.

Kommentarer