Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) – Etikettering - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Indholdsstof: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Producent: Zoetis Belgium SA; 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Pakning

10 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter. 20 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter. 25 x 1 ml dosis præfyldte engangssprøjter.

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Fevaxyn Pentofel, injektionsvæske, suspension til katte

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

En dosis med 1 ml:

Inaktiveret FPV (RP 8,50 – 12,25), FCV (RP 1,26 – 2,40), FVR (RP 1,39 – 2,10), Chlam (RP 1,69 – 3,50), FeLV (RP 1,45 - 2,00)

Adjuvans: mineralolie.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 x 1 ml dosis engangssprøjter

20 x 1 ml dosis engangssprøjter

25 x 1 ml dosis engangssprøjter

5.DYREARTER

Kat

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Anvendes subkutant.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Utilsigtet injektion er farlig.

Læs indlægsseddel inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

10 x 1 ml dosis EU/2/96/002/001

20 x 1 ml dosis EU/2/96/002/002

25 x 1 ml dosis EU/2/96/002/003

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Engangssprøjte

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Fevaxyn Pentofel, til katte

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

FPV, FCV, FVR, Chlam, FeLV

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer