Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Fortekor Plus (benazepril hydrochloride / pimobendan) – Etikettering - QC09BX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Fortekor Plus
ATC: QC09BX90
Indholdsstof: benazepril hydrochloride / pimobendan
Producent: Elanco Europe Ltd

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Kartonæske

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletter til hunde

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletter til hunde

pimobendan/benazeprilhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver tablet indeholder 1,25 mg pimobendan og 2,5 mg benazeprilhydrochlorid. Hver tablet indeholder 5 mg pimobendan og 10 mg benazeprilhydrochlorid.

3.LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

4.PAKNINGSSTØRRELSE

30 tabletter

60 tabletter

5.DYREARTER

Hunde

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod fugt.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco Europe Ltd.

Lilly House

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire

RG 24 9NL

Storbritannien

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/15/185/001 (1 x 30 tabletter, 1,25 mg/2,5 mg tabletter)

EU/2/15/185/002 (1 x 60 tabletter, 1,25 mg/2,5 mg tabletter)

EU/2/15/185/003 (1 x 30 tabletter, 5 mg/10 mg tabletter)

EU/2/15/185/004 (1 x 60 tabletter, 5 mg/10 mg tabletter)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

Blisterpakning

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletter til hunde

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletter til hunde

pimobendan/benazeprilhydrochlorid

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco Europe Ltd.

3.UDLØBSDATO

EXP {måned/år}

4.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

5.TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer