Kexxtone (monensin (as monensin sodium)) – Etikettering - QA16QA06

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Kexxtone
ATC: QA16QA06
Indholdsstof: monensin (as monensin sodium)
Producent: Eli Lilly and Company Limited

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

FOLIEPOSE INDEHOLDENDE 1, 3 ELLER 5 INTRARUMINALE INDLÆG MED KONTROLLERET FRIGIVELSE

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Kexxtone 32,4 g intraruminalt indlæg, kontinuert frigivelse til kreaturer monensin

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

35,2 g monensinnatrium (svarende til 32,4 g monensin)

3.LÆGEMIDDELFORM

Intraruminalt indlæg, kontinuert frigivelse.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

1 intraruminalt indlæg

3 intraruminale indlæg

5 intraruminale indlæg

5.DYREARTER

Kreaturer (malkekøer og kvier)

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Intraruminal anvendelse.

8.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Kød og indvolde: 0 dage

Mælk: 0 dage

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

Indtagelse eller oral eksponering for monensin kan være dødeligt hos hunde, heste, andre hestelignende dyr eller perlehøns. Lad ikke hunde, heste, andre hestelignende dyr eller perlehøns få adgang til veterinære lægemidler, der indeholder monensin.

På grund af risikoen for regurgitation af bolus, må disse arter ikke have adgang til områder, hvor der har gået behandlede kreaturer.

Eksponering over for det aktive stof kan udløse en allergisk reaktion hos modtagelige personer. Mennesker med kendt overfølsomhed over for monensin eller nogen af hjælpestofferne bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges, når veterinærlægemidlet håndteres.

Anvend handsker, når et intraruminalt indlæg håndteres, herunder under udtagning af et intraruminalt indlæg efter regurgitation.

Tag handskerne af og vask hænderne og eksponeret hud efter håndtering af intraruminale indlæg.

10.UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Anv. efter første åbning inden:

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 6 måneder

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold folien tæt tillukket.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Affaldsmaterialer destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

Storbritannien

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/12/145/001

EU/2/12/145/002

EU/2/12/145/003

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}.

Kommentarer