Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Locatim (Serinucoli) (Bovine concentrated lactoserum containing...) – Etikettering - QI02AT01

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Locatim (Serinucoli)
ATC: QI02AT01
Indholdsstof: Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin
Producent: Biokema Anstalt

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Locatim oral opløsning til nyfødte kalve under 12 timer gamle.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Bovin, koncentreret valle med et indhold af specifik immunglobulin-G mod E.coli F5 (K99) adhesin på ≥ 2.8 log10/ml.

3.LÆGEMIDDELFORM

Peroral opløsning

4.PAKNINGSSTØRRELSE

60 ml

5.DYREARTER

Nyfødte kalve under 12 timer gamle.

6.INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: nul dage.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C).

Opbevar flaske i den ydre karton.

Må ikke fryses.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. kræver recept.

Indførsel, besiddelse, salg, levering og/eller anvendelse af dette veterinærlægemiddel er eller kan være forbudt i en medlemsstat på dele af eller hele deres område. Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

14.TEKSTEN "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN"

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Biokema Anstalt,

Pflugstrasse 12,

9490 Vaduz,

Liechtenstein

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER

EU/2/99/011/001

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER (NUMRE)

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

FLASKE

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Locatim oral opløsning til nyfødte kalve under 12 timer gamle.

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Bovin, koncentreret valle med et indhold af specifik immunglobulin-G mod E.coli F5 (K99) adhesinpå ≥ 2.8 log10/ml.

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

60 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Dosis: 60 ml så hurtigt som muligt, inden for de første 4, men ikke senere end 12 levetimer.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: nul dage.

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

8.TEKSTEN "TIL DYR"

Kun til dyr.

Kommentarer