Masivet (masitinib mesylate) – Produktresumé - QL01XE90

Indhold af artikel

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

MASIVET 50 mg filmovertrukne tabletter til hunde.

MASIVET 150 mg filmovertrukne tabletter til hunde.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder:

Aktivt stof:

Masitinib 50 mg (svarende til masitinibmesylat 59,6 mg).

Masitinib 150 mg (svarende til masitinibmesylat 178,9 mg).

Hjælpestoffer:

Den fuldstændige fortegnelse over hjælpestoffer fremgår af afsnit 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet.

Lys orange, rund, filmovertrukket tablet med "50" eller ”150” præget på den ene side og virksomhedens logo på den anden side.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hunde.

4.2Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Behandling af ikke-resektable mastcelletumorer (grad 2 eller 3) med bekræftet muteret c-KIT tyrosinkinasereceptor hos hunde.

4.3Kontraindikationer

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende hunhunde (se afsnit 4.7).

Må ikke anvendes til hunde under 6 måneder eller hunde, som vejer mindre end 4 kg.

Må ikke anvendes til hunde med nedsat leverfunktion defineret som AST eller ALAT > 3 × øvre grænse for normalområdet (ULN).

Må ikke anvendes til hunde med nedsat nyrefunktion defineret som urinprotein-kreatininforhold (UPC) på > 2 eller albumin < 2 eller albumin < 1 × nedre grænse for normalområdet.

Må ikke anvendes til hunde med anæmi (hæmoglobin < 10 g/dl).

Må ikke anvendes til hunde med neutropeni (defineret som absolut neutrofiltælling < 2000 /mm3. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller nogen af hjælpestofferne.

4.4Særlige advarsler

Ved alle mastcelletumorer, som kan behandles med operation, bør operation være førstevalgsbehandling. Behandling med Mastinib bør kun anvendes til hunde med ikke-resektable mastcelletumorer, og som eksprimerer den muterede c-KIT tyrosinkinasereceptor. Tilstedeværelsen af en muteret tyrosinkinase c-KIT-receptor skal bekræftes før behandling (se også afsnit 5.1).

4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Hundene bør overvåges nøje, og behandlingen skal måske justeres eller seponeres, hvis det er nødvendigt.

Overvågning af nyrefunktionen

Nyrefunktionen skal overvåges tilstrækkeligt hver måned med urinprøve-stix.

I tilfælde af positive, semikvantitative stix-resultater (protein > 30 mg/dl) bør der foretages urinanalyse for at bestemme urinprotein-kreatinin(UPC)-forholdet og agest en blodprøve for at måle kreatinin, albumin og blod-urea-nitrogen (BUN).

Hvis UPC-forholdet > 2 eller kreatinin > 1,5 × den øvre grænse for normalområdet (ULN), eller albumin < 0,75 × den nedre grænse for normalområdet (LLN) eller blod-ureanitrogen- (BUN) > 1,5 × ULN, skal behandlingen seponeres.

Overvågning af proteintab-syndromet

Hver måned foretages en urinprøve med stix. I tilfælde af positive, semikvantitative stix-resultater (protein > 30 mg/dl) bør der foretages urinanalyse for at bestemme urinprotein-kreatinin(UPC)- forholdet.

Hver måned skal der foretages en blodmåling af albumin.

I tilfælde af UPC-forhold > 2 eller albumin < 0,75 × nedre grænse for normalområdet (LLN) skal behandlingen afbrydes, indtil albumin- og UPC-værdierne igen er på grænseværdien (UPC- forhold < 2 og albumin > 0,75 LLN). Behandlingen kan derefter fortsættes med samme dosis.

Hvis en af disse hændelser (UPC-forhold > 2 eller albumin < 0,75 LLN) opstår igen, skal behandlingen afbrydes permanent.

Anæmi og/eller hæmolyse

Hunde skal overvåges nøje for tegn på (hæmolytisk) anæmi. I tilfælde af kliniske tegn på anæmi eller hæmolyse skal hæmoglobin, frit bilirubin og haptoglobin måles, og der skal foretages blodcelletælling (inklusive reticulocytter).

Behandlingen bør afbrydes i tilfælde af:

Hæmolytisk anæmi, dvs. hæmoglobin < 10 g/dl og hæmolyse, dvs. fri bilirubin > 1,5 × ULN og haptoglobin < 0,1 g/dl,

Anæmi på grund af manglende regeneration, dvs. hæmoglobin < 10 g/dl og retikulocytter < 80,000/mm3.

Hepatisk toksicitet (forhøjet ALAT eller AST), neutropeni

I tilfælde af forhøjet ALAT eller AST > 3 × ULN, nedsat neutrofiltælling < 2000/mm3 eller en hvilken som helst anden alvorlig bivirkning skal behandlingen justeres som følger:

Ved første forekomst skal behandlingen afbrydes, indtil symptomerne er ophørt og derefter genoptages ved samme dosisniveau.

Ved anden forekomst af samme hændelse skal behandlingen afbrydes, indtil symptomerne er ophørt. Derefter skal behandlingen genoptages med en reduceret dosis på 9 mg/kg legemsvægt/dag.

Ved tredje forekomst af samme hændelse skal behandlingen afbrydes, indtil symptomerne er ophørt. Derefter skal behandlingen genoptages med en dosis, som yderligere er reduceret til 6 mg/kg/dag. Behandlingen bør seponeres, hvis der stadig er alvorlige bivirkninger ved en dosis på 6 mg/kg/dag.

Andre forholdsregler

Behandlingen skal seponeres permanent i tilfælde af nyretoksicitet, immunmedieret hæmolytisk anæmi (IMHA) og/eller anæmi på grund af manglende regeneration, og hvis svær neutropeni og/eller svær diarré og/eller svær opkastning vedvarer efter dosisreduktion.

Hunde må ikke anvendes til avl, mens de er i behandling.

Resumé af tærskelværdier for laboratorievurderinger, som resulterer i kontraindikationer eller behandlingsjustering (afbrydelse, dosisreduktion eller seponering)

HÅNDTERING AF LEVERTOKSICITET (ALAT eller AST)

 

Kontraindikationer

Afbrydelse

Dosisreduktion

 

Seponering

 

> 3 ULN

> 3ULN

> 3 ULN

 

> 3ULN

 

(1. gang)

(2./3. gang)

 

(4. gang)

 

 

 

 

 

HÅNDTERING AF NEUTROPENI (Neutrofiltælling)

 

 

Kontraindikationer

Afbrydelse

Dosisreduktion

 

Seponering

 

< 2000 / mm3

< 2000 / mm3

< 2000 / mm3

 

< 2000 / mm3

 

 

(1. gang)

(2./3. gang)

 

(4. gang)

 

HÅNDTERING AF PROTEINTAB-SYNDROM (Albuminæmi og/eller UPC)

 

Kontraindikationer

Afbrydelse

Dosisreduktion

 

Seponering

 

Albumin < 1 LLN

Albumin < 0.75 LLN

 

 

Albumin < 0,75 LLN

 

eller UPC > 2

Ikke relevant

 

eller UPC > 2

 

eller UPC > 2

 

 

(1. gang)

 

 

(2. gang)

 

 

 

 

 

HÅNDTERING AF HÆMOLYTISK OG NON-REGENERATIV ANÆMI

 

 

(hæmoglobin, bilirubin, haptoglobin, reticulocytter)

 

 

Kontraindikationer

Afbrydelse

Dosisreduktion

 

Seponering

 

 

 

 

 

Hæmoglobin < 10g/dl

 

 

 

 

 

og enten

 

Hæmoglobin < 10g/dl

Ikke relevant

Ikke relevant

 

fri bilirubin > 1,5 ULN

 

 

 

 

og haptoglobin < 0,1 g/dl

 

 

 

 

 

eller reticulocytter

 

 

 

 

 

<80.000/mm3

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver veterinærlægemidlet til dyr

Gentagen hudkontakt med masitinib kan have en negativ indvirkning på kvinders fertilitet og fostrets udvikling.

Det aktive stof i Masivet kan forårsage hudsensibilisering.

Undgå, at huden kommer i kontakt med afføring, urin og opkast fra behandlede hunde.

Bær beskyttelseshandsker ved bortskaffelse af opkast, urin eller afføring fra behandlede hunde.

Hvis knuste tabletter, opkast, urin eller afføring fra behandlede hunde kommer i kontakt med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand.

Det aktive stof i Masivet kan forårsage svær øjenirritation og alvorlige øjenskader.

Undgå kontakt med øjnene.

Sørg for ikke at røre ved øjnene, før handskerne er taget af og bortskaffet, og hænderne er vasket grundigt.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene omgående skylles med rigeligt vand.

Personer med kendt overfølsomhed over for masitinib må ikke håndtere produktet.

I tilfælde af indtagelse ved uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etikettenskal vises til lægen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under behandling af hunden.

Børn må ikke være i tæt kontakt med behandlede hunde, afføring eller opkast fra behandlede hunde.

4.6Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Meget almindelige

Lette til moderate mave-tarmreaktioner (diarré og opkastning) med en gennemsnitlig varighed på cirka 21 henholdsvis 9 dage.

Let til moderat alopeci med en gennemsnitlig varighed på cirka 26 dage.

Almindelige

Svær nyretoksicitet kan forekomme hos hunde, som har nyrelidelser ved behandlingens start (inklusive et højt blodkreatinin-niveau eller proteinuri).

Moderat til svær anæmi (aplastisk/hæmolytisk) med en gennemsnitlig varighed på cirka 7 dage.

Proteintab-syndrom (primært på grund af et fald i serumalbumin).

Let eller moderat neutropeni med en gennemsnitlig varighed på cirka 24 dage.

Stigning i aminotransferase (ALAT eller AST) med en gennemsnitlig varighed på cirka 29 dage. Specifikke forholdsregler i tilfælde af ovenstående reaktioner er beskrevet i afsnit 4.5.

Andre almindeligt observerede bivirkninger var i de fleste tilfælde lette eller moderate.

Sløvhed og asteni med en gennemsnitlig varighed på henholdsvis cirka 8 og 40 dage.

Nedsat appetit eller anoreksi med en gennemsnitlig varighed på cirka 45 henholdsvis 18 dage.

Hoste (gennemsnitlig varighed 23 dage)

Lymfadenopati (gennemsnitlig varighed 47 dage)

Ødem (gennemsnitlig varighed af ødem 7 dage)

Lipom (gennemsnitlig varighed 53 dage)

Bivirkningernes hyppighed angives i henhold til følgende forholdsregel:

-ret almindelig (mere end 1 dyr ud af 10 lider af bivirkning(er)

-almindelig (mere end 1 dyr men mindre end 10 dyr ud af 100).

4.7Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende hunhunde (se afsnit 4.3). Laboratorieforsøg med rotter har udvist evidens for nedsat fertilitet hos hunner ved en dosis på 100 mg/kg/dag, embryotoksicitet og udviklingsmæssig toksicitet ved doser over 30 mg/kg/dag. Forsøgmed kaniner udviste imidlertid ikke embryotoksicitet eller udviklingsmæssig toksicitet.

4.8Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-test med humane mikrosomer viste, at samtidig behandling med stoffer, som metaboliseres ved CYP450-isoformer, kan resultere i højere eller lavere plasmaniveauer af enten masitinib eller disse stoffer. Der foreligger ingen tilsvarende information for hunde. Derfor tilrådes det at udvise forsigtighed ved samtidig brug af masitinib og andre stoffer.

Samtidig brug af andre stoffer med en høj grad af proteinbinding kan konkurrere med masitinib om bindingen og således give bivirkninger.

Effekten af Masivet kan nedsættes hos hunde, som tidligere har fået kemoterapi og/eller strålebehandling. Der foreligger ingen information om eventuel krydsresistens med andre cytostatiske produkter.

4.9Mængder, der skal indgives, og indgivelsesvej

Til oral indgivelse.

Den anbefalede dosis er 12,5 mg/kg (med et dosisområde på 11–14 mg/kg) en gang dagligt som vist i tabellen nedenfor.

Hos hunde med en legemsvægt på mindre end 15 kg er det ikke altid muligt at give den nøjagtige dosis. Disse hunde kan behandles med enten 50, 100 eller 150 mg, hvis det er muligt, for at opnå en måldosis på 11-14 mg/kg legemsvægt.

Tabletterne skal gives hele og må ikke deles, brydes eller knuses. Hvis hunden spytter tabletten ud, efter at den har tygget på den, skal tabletten kasseres.

Tabletterne bør altid gives på samme måde og sammen med foderet.

 

12,5 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

legemsvægt

 

Antal tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

dagligt

Dosis mg/kg

 

Hundens vægt

 

 

 

nedre

øvre

 

(i kg)

 

 

mg

-

150 mg

vægt

vægt

 

> 15

 

 

plus

13,7

11,1

 

> 18

 

 

plus

13,9

11,4

 

> 22

 

 

-

-

13,6

11,5

 

> 26

 

 

plus

13,5

11,7

 

> 30

 

 

plus

13,3

11,8

 

> 34

 

 

-

-

13,2

11,8

 

> 38

 

 

plus

13,2

11,9

 

> 42

 

 

plus

13,1

12,0

 

> 46

 

 

-

-

13,0

12,0

 

> 50

 

 

plus

13,0

12,0

 

> 54

 

 

plus

13,0

12,1

 

> 58

 

 

-

-

12,9

12,1

 

> 62

 

 

plus

12,9

12,1

 

> 66

 

 

plus

12,9

12,1

 

> 70

 

 

-

-

12,9

12,2

 

> 74

 

 

plus

12,8

12,2

 

> 78

 

-

 

plus

12,8

-

Hvis tabletten spyttes ud eller kastes op inden for 10 minutter efter administrering, skal behandlingen gentages. Hvis tabletten spyttes ud eller kastes op senere end 10 minutter efter administrering, skal behandlingen ikke gentages.

Behandlingen bør revurderes efter 4 til 6 uger for at bedømme den indledende respons. Behandlingens varighed afhænger af responsen på behandlingen. Behandlingen skal opretholdes i tilfælde af stabil sygdom, dvs. statisk, delvis eller komplet tumorrespons, forudsat at midlet tåles tilstrækkelig godt. I tilfælde af tumorprogression er det usandsynligt, at behandlingen lykkes, og behandlingen bør revurderes.

Dosisreduktion, afbrydelse af behandling og behandlingsophør:

Hunde skal overvåges nøje, og behovet for dosisreduktion bør afgøres efter en professionel bedømmelse i tilfælde af eventuelt væsentlige B-reaktioner (se afsnit 4.5). Doser kan reduceres til 9 mg/kg legemsvægt (område 7,5 – 10,5 mg/kg) eller 6 mg/kg legemsvægt (område 4,5 – 7,5 mg/kg) ifølge tabellerne nedenfor.

I kliniske undersøgelser blev den daglige dosis reduceret på grund af bivirkninger hos cirka 16 % af de behandlede hunde og hovedsagelig på grund af stigning i transaminaser.

9 mg pr. kg legemsvægt én gang dagligt som vist i tabellen nedenfor.

 

 

 

 

 

Antal tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dagligt

 

Dosis mg/kg

 

Hundens vægt

 

 

 

 

 

nedre

 

 

øvre

 

 

(i kg)

 

 

mg

-

150 mg

 

vægt

 

 

vægt

 

 

> 15,0

19,4

 

 

-

-

 

10,0

 

 

7,7

 

> 19,4

25,0

 

plus

10,3

 

8,0

 

> 25,0

30,6

 

plus

10,0

 

8,2

 

> 30,6

36,1

 

-

-

9,8

 

8,3

 

> 36,1

41,7

 

plus

9,7

 

8,4

 

> 41,7

47,2

 

plus

9,6

 

8,5

 

> 47,2

52,8

 

-

-

9,5

 

8,5

 

> 52,8

58,3

 

plus

9,5

 

8,6

 

> 58,3

63,9

 

plus

9,4

 

8,6

 

> 63,9

69,4

 

-

-

9,4

 

8,6

 

> 69,4

75,0

 

plus

9,4

 

8,7

 

> 75,0

80,6

 

plus

9,3

 

8,7

 

6 mg pr. kg legemsvægt én gang dagligt som vist i tabellen nedenfor.

 

 

 

 

Antal tabletter

 

 

 

 

 

 

 

dagligt

Dosis mg/kg

 

Hundens

vægt

 

 

 

nedre

øvre

 

(i kg)

 

mg

-

150 mg

vægt

vægt

 

 

 

> 15,0

20,8

 

-

-

6,6

4,8

> 20,8

29,2

 

-

-

7,2

5,1

> 29,2

37,5

 

plus

6,9

5,3

> 37,5

45,8

 

plus

6,7

5,5

> 45,8

54,2

 

-

-

6,5

5,5

> 54,2

62,5

 

plus

6,5

5,6

> 62,5

70,8

 

plus

6,4

5,6

> 70,8

79,2

 

-

-

6,4

5,7

> 79,2

-

 

plus

6,3

-

4.10Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Den anbefalede daglige dosis på 12,5 mg/kg legemsvægt svarer til den maksimalt tålte dosis, som blev udledt af gentagne dosistoksicitetsforsøg med raske Beagle-hunde.

Tegn på overdosering blev observeret i toksicitetsforsøg med raske hunde, som blev behandlet i 39 uger med doser på cirka 2 gange den anbefalede dosis (25 mg masitinib), behandlet i 13 uger og 4 uger ved doser på cirka 3 gange den anbefalede dosis (41,7 mg masitinib) og behandlet i 4 uger ved doser på cirka 10 gange den anbefalede dosis (125 mg masitinib). De primære organer for toksicitet hos hunde er mave-tarmkanalen, det hæmatopoietiske system, nyren og leveren.

I tilfælde af bivirkninger efter en overdosis skal behandlingen afbrydes, indtil symptomerne er ophørt og derefter genoptages på det anbefalede terapeutiske dosisniveau.

4.11 Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation: protein-tyrosinkinasehæmmer,

ATCvet kode: QL01XE90.

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Masitinib er en protein-tyrosinkinasehæmmer, som in vitro kraftigt og selektivt hæmmer den muterede form i den membrannære region af c-Kit-receptoren. Det hæmmer også den trombocytderiverede vækstfaktor (PDGF)-receptor og fibroblast-vækstfaktorreceptoren (FGFR3).

I den centrale kliniske undersøgelse blev hunde af forskellige racer i alderen fra to til 17 år tilfældigt behandlet med Masivet i doser på 12,5 mg/kg eller med placebo. Hos hunde med ikke-resektable mastcelletumorer af grad 2 eller 3, med ekspression af den muterede tyrosinkinase c-KIT-receptor, udviste behandling med Masivet en signifikant længere Tid-til-Tumor-Progression (TTP) med en median på 241 dage sammenlignet med 83 dage for placebo. Respons på behandling med masitinib blev udtrykt som stabil sygdom, dvs. statisk, delvis eller komplet respons.

Behandling med Mastinib bør kun anvendes til hunde med ikke-resektable mastcelletumorer, som eksprimerer den muterede c-KIT tyrosinkinasereceptor. Tilstedeværelsen af en muteret tyrosinkinase C-KIT-receptor skal være bekræftet før behandling.

5.2Farmakokinetiske oplysninger

Efter oral administrering til hunde ved en dosis på 11,2 mg (±0,5 mg) legemsvægt absorberes mastinib hurtigt, og tiden til maksimal koncentration (Tmax) er cirka 2 timer. Elimineringshalveringstiden (t½) er cirka 3-6 timer. Mastinib har en plasmaproteinbinding på ca. 93 %.

Masitinib metaboliseres primært ved N-dealkylation. Det udskilles via galden.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Fortegnelse over hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Povidon K30

Pulver af griselever

Crospovidon

Magnesiumstearat

Tabletovertræk:

Macrogol 3350

Polyvinylalkohol

Talkum

Titaniumdioxid (E171)

Sunset yellow (E110) aluminiumpigment.

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år

6.4.Særlige opbevaringsforhold

Hold glasset tæt tillukket.

6.5Den indre emballages art og indhold

Hvidt HDPE-glas lukket med en varmeforseglingsfilm og dækket af en hætte med børnesikret lukning. 30 ml glas indeholder 30 Masivet 50 mg filmovertrukne tabletter.

40 ml glas indeholder 30 Masivet 50 mg filmovertrukne tabletter. 60 ml glas indeholder 30 Masivet 150 mg filmovertrukne tabletter.

6.6Eventuelle særlige forsigtighedsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne produkter

Eventuelle ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra sådanne produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale krav.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AB Science S.A. 3 avenue George V 75008 Paris Frankrig

Tel: +33 (0)1 47 20 00 14 Fax: +33 (0)1 47 20 24 11 MASIVET@ab-science.com

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/002

EU/2/08/087/003

9.DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse 17/11/2008

Dato for sidste fornyelse:

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Nærmere oplysninger om dette produkt er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

Kommentarer