Masivet (masitinib mesylate) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QL01XE90

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Frankrig

B. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Vetærinærlægemiddel underlagt recept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Kommentarer