Masivet (masitinib mesylate) – Etikettering - QL01XE90

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

MASIVET 50 mg filmovertrukne tabletter til hunde

Masitinib

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Masitinib 50 mg

3.LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet

4.PAKNINGSSTØRRELSE

30 tabletter

5.DYREARTER

Hunde

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. {måned/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold glasset tæt tillukket.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALDSMATERIALER FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægsseddel.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, om nødvendigt

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

Glasetiket

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

MASIVET 50 mg filmovertrukne tabletter til hunde

Masitinib

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Masitinib 50 mg

3.INDHOLD

30 tabletter

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant

6.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

7.UDLØBSDATO

UDL.D. (måned/år)

8.TEKSTEN “KUN TIL DYR”

Kun til dyr

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

MASIVET 150 mg filmovertrukne tabletter til hunde

Masitinib

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Masitinib 150 mg

3.LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet

4.PAKNINGSSTØRRELSE

30 tabletter

5.DYREARTER

Hunde

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. {måned/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Hold glasset tæt tillukket.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALDSMATERIALER FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægsseddel.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, om nødvendigt

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/08/087/002

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

EMBALLAGER

Glasetiket

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

MASIVET 150 mg filmovertrukne tabletter til hunde

Masitinib

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Masitinib 150 mg

3.INDHOLD

30 tabletter

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant

6.BATCHNUMMER

Batch {nummer}

7.UDLØBSDATO

UDL.D. (måned/år)

8.TEKSTEN “KUN TIL DYR”

Kun til dyr

Kommentarer