Naxcel (ceftiofur) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - QJ01DD90

Indhold af artikel

A.FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

B.BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Den aktive substans i Naxcel er godkendt substans som beskrevet i tabel 1 i bilag til Kommissionens Forordning (EU) Nr. 37/2010:

Farmakologisk

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre

Terapeutisk

virksomt stof

 

 

 

 

bestemmelser

klassifikation

Ceftiofur

Summen af

Alle

Muskel

For svin

Antimikrobielle

 

alle

pattedyrarter

µg/kg

Fedt

refererer

lægemidler /

 

restkoncentr

bestemt

Lever

MRL for fedt

antibiotika

 

ationer med

til

µg/kg

Nyre

til ”hud og

 

 

betalactamst

fødevarepro

Mælk

fedt i

 

 

ruktur

duktion

µg/kg

 

naturligt

 

 

udtrykt som

 

 

forhold”

 

 

 

 

 

 

desfuroylcef

 

 

 

 

 

 

µg/kg

 

 

 

 

tiofur

 

 

 

 

 

 

100 µg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælpestofferne, som er anført i pkt. 6.1 i produktresuméet, er enten tilladte stoffer, hvor tabel 1 i bilaget til Forordning (EU) nr. 37/2010 tilkendegiver, at ingen MRL-værdier er påkrævet eller betragtes som værende ikke omfattet af Forordning (EC) nr. 470/2009, når de anvendes i dette veterinære lægemiddel.

Kommentarer