Nobilis IB Primo QX (live avian infectious bronchitis virus,...) – Etikettering - QI01AD07

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Nobilis IB Primo QX
ATC: QI01AD07
Indholdsstof: live avian infectious bronchitis virus, strain D388
Producent: Intervet International B.V.

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

PAPÆSKE med 10 bægre lyofilisat

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobilis IB Primo QX, lyofilisat til suspension, til kyllinger

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

Levende svækket aviær infektiøs bronchitis virus, stamme D388: 104.0 - 105.5 EID50/dosis

3.LÆGEMIDDELFORM

Lyofilisat til suspension

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 x 1.000 doser

10 x 2.500 doser

10 x 5.000 doser

10 x 10.000 doser

5.DYREARTER

Kyllinger

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Via spray eller okulonasal administration.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Tilbageholdelsestid: 0 dage

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP

Skal anvendes inden for 2 timer efter rekonstitution.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr – kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

Holland

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/174/001 (10 x 1.000 doser)

EU/2/14/174/002 (10 x 1.000 doser + 10 x 35 ml solvens)

EU/2/14/174/003 (10 x 5.000 doser)

EU/2/14/174/004 (10 x 10.000 doser)

EU/2/14/174/005 (10 x 2.500 doser)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch:

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Papæske med 10 hætteglas med solvens

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Solvent Oculo/Nasal til kyllinger

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

3.LÆGEMIDDELFORM

Blåfarvet solvens til anvendelse i øjet og/eller næsen.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 x 35 ml

5.DYREARTER

Kyllinger

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Til anvendelse i øjet og/eller næsen.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

10.UDLØBSDATO

EXP

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares under 25 °C.

Må ikke nedfryses.

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL - 5831 AN Boxmeer

Holland

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/174/002

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch:

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

LABEL - Lyofilisat BÆGRE

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobilis IB Primo QX

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Levende IBR, D388

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1.000 doser (3-100 kugler)

2.500 doser (3-100 kugler)

5.000 doser (3-100 kugler)

10.000 doser (3-400 kugler)

4.INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug

5.TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

6.BATCHNUMMER

Batch:

7.UDLØBSDATO

EXP

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE FOR SOLVENS

LABEL - HÆTTEGLAS til solvens

1.SOLVENSENS NAVN

Solvent Oculo/Nasal

2.PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

35 ml

3.INDGIVELSESVEJ(E)

4.OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares under 25 °C.

Må ikke nedfryses.

5.BATCHNUMMER

Batch:

6.UDLØBSDATO

EXP

7.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer