Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Nobivac Myxo-RHD (live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease...) – Etikettering - QI08AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Nobivac Myxo-RHD
ATC: QI08AD
Indholdsstof: live myxoma-vectoredrabbit-haemorrhagic-disease virus strain 009
Producent: Intervet International BV
DanishDanish
Skift sprog

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE

Plastikæske med 5 x 1 dosis vaccine inklusiv 5 x 1 ml solvens i hætteglas (glas) Plastikæske med 25 x 1 dosis vaccine inklusiv 25 x 1 ml solvens i hætteglas (glas) Karton med 10 x 50 doser vaccine

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Levende myxoma vector RHD virus stamme 009: 103.0 FFU/dosis

3.LÆGEMIDDELFORM

Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension

4.PAKNINGSSTØRRELSE

5 x 1 dosis vaccine inklusiv solvens

25 x 1 dosis vaccine inklusiv solvens

10 x 50 doser vaccine + 10 x 10 ml solvens i hætteglas 10 x 50 doser vaccine + 2 x 50 ml solvens i PET flaske

5.DYREARTER

Kaniner.

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Til subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

Efter anbrud/åbning anvendes inden 4 timer.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke fryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Læs indlægssedlen inden brug.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/132/001

EU/2/11/132/002

EU/2/11/132/003

EU/2/11/132/004

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE (KUN SOLVENS)

Karton med 10 x 10 ml solvens hætteglas (glas)

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobivac Myxo-RHD

Solvens

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

3. LÆGEMIDDELFORM

4. PAKNINGSSTØRRELSE

10 x 10 ml

5. DYREARTER

Kaniner

6. INDIKATION(ER)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

8. TILBAGEHOLDELSESTID

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

10. UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Ingen specielle opbevaringsbetingelser

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/132/003

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE (KUN SOLVENS)

Karton med 1 x 10 ml solvens hætteglas (PET)

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobivac Myxo-RHD

Solvens

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

3. LÆGEMIDDELFORM

4. PAKNINGSSTØRRELSE

1 x 50 ml

5. DYREARTER

Kaniner

6. INDIKATION(ER)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

8. TILBAGEHOLDELSESTID

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

10. UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke fryses.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/132/004

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER ETIKET TIL HÆTTEGLAS MED VACCINE

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobivac Myxo-RHD

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Levende myxoma vector RHD virus

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis

50doser

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

5.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

6.UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

7.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER - SOLVENS Etiket til solvens - 1 ml og 10 ml hætteglas

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobivac Myxo–RHD

Solvens

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml

10ml

3.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

4.UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER - SOLVENS ETIKET TIL SOLVENS

50 ml hætteglas

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Nobivac Myxo–RHD

Solvens

2. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

50ml

3.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab. Må ikke fryses.

4.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

5.UDLØBSDATO

UDL.D. {måneder/år}

6.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kun til dyr.

Kommentarer