Danish
Vælg sprog for hjemmesiden

Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Etikettering - QL03AX

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Æske med 6 hætteglas tørstof og 6 hætteglas solvens

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Oncept IL-2 tørstof og solvens til injektionsvæske, suspension til kat.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Felint interleukin-2 rekombinant canarypox virus (vCP1338) ..........................................

≥ 106.0 EAID50

3.LÆGEMIDDELFORM

Tørstof og solvens til injektionsvæske, suspension.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

Tørstof: 6 x 1 dosis

Solvens: 6 x 1 ml

5.DYREARTER

Kat.

6.INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen inden brug.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP{måneder/år}

Anvendes straks efter opløsning.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet (2 °C-8 °C).

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Læs indlægssedlen inden brug.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/13/150/001

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot,{nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Tørstof hætteglas

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Oncept IL-2 tørstof

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis.

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

Læs indlægssedlen inden brug.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6.BATCHNUMMER

Lot{nummer}

7.UDLØBSDATO

EXP{måneder/år}

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Solvens hætteglas

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Solvens til Oncept IL-2

2. MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 ml.

4. INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

5. TILBAGEHOLDELSESTID

6. BATCHNUMMER

Lot{nummer}

7. UDLØBSDATO

EXP{måneder/år}

8. TEKSTEN ”TIL DYR”

Kommentarer