Onsior (robenacoxib) – Etikettering - QM01AH91

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ART/TYPE: Papkarton

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Onsior 6 mg tabletter til katte

Robenacoxib

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver tablet indeholder 6 mg Robenacoxib

3.LÆGEMIDDELFORM

Tablet

4.PAKNINGSSTØRRELSE

6 tabletter

12 tabletter

30 tabletter

60 tabletter

5.DYREARTER

Katte

6.INDIKATION(ER)

Ikke relevant.

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse. Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

Udl.d. {måned/år}

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares under 25°C

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN "KUN TIL DYR" SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr - kræver recept.

14.TEKSTEN "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN"

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Storbritannien

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/08/089/001 (6 tabletter)

EU/2/08/089/002 (12 tabletter)

EU/2/08/089/021 (30 tabletter)

EU/2/08/089/003 (60 tabletter)

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

ART/TYPE: Blisterfolie

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Onsior 6 mg tabletter til katte

Robenacoxib

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco Europe Ltd.

3.UDLØBSDATO

Udl.d. {måned/år}

4.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

5.TEKSTEN "TIL DYR"

Kun til dyr.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ART/TYPE: Papkarton

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Onsior 5 mg tabletter til hunde

Onsior 10 mg tabletter til hunde

Onsior 20 mg tabletter til hunde

Onsior 40 mg tabletter til hunde

Robenacoxib

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg Robenacoxib

Hver tablet indeholder 10 mg Robenacoxib

Hver tablet indeholder 20 mg Robenacoxib

Hver tablet indeholder 40 mg Robenacoxib

3. LÆGEMIDDELFORM

Tablet

4. PAKNINGSSTØRRELSE

7 tabletter

14 tabletter

28 tabletter

70 tabletter

5. DYREARTER

Hunde

6. INDIKATION(ER)

Ikke relevant.

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Oral anvendelse. Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

Udl.d. {måned/år}

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares under 25°C

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN "KUN TIL DYR" SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr - kræver recept.

14. TEKSTEN "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN"

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Storbritannien

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/08/089/004 (7 tabletter)

EU/2/08/089/005 (14 tabletter)

EU/2/08/089/006(28 tabletter)

EU/2/08/089/007 (70 tabletter)

Onsior 10 mg tabletter til hunde

EU/2/08/089/008 (7 tabletter)

EU/2/08/089/009 (14 tabletter)

EU/2/08/089/010 (28 tabletter)

EU/2/08/089/011 (70 tabletter)

Onsior 20 mg tabletter til hunde

EU/2/08/089/012 (7 tabletter)

EU/2/08/089/013 (14 tabletter)

EU/2/08/089/014 (28 tabletter)

EU/2/08/089/015 (70 tabletter)

Onsior 40 mg tabletter til hunde

EU/2/08/089/016 (7 tabletter)

EU/2/08/089/017 (14 tabletter)

EU/2/08/089/018 (28 tabletter)

EU/2/08/089/019 (70 tabletter)

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

ART/TYPE: Blisterfolie

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Onsior 5 mg tabletter til hunde

Onsior 10 mg tabletter til hunde

Onsior 20 mg tabletter til hunde

Onsior 40 mg tabletter til hunde

Robenacoxib

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco Europe Ltd.

3. UDLØBSDATO

Udl.d. {måned/år}

4. BATCHNUMMER

Lot {nummer}

5. TEKSTEN "TIL DYR"

Kun til dyr.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ART/TYPE: Papkarton

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Onsior 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til katte og hunde Robenacoxib

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

20 mg/ml robenacoxib

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4. PAKNINGSSTØRRELSE

20 ml

5. DYREARTER

Katte og hunde

6. INDIKATION(ER)

Ikke relevant.

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Subkutan anvendelse. Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

Udl.d. {måned/år}

Efter anbrud anvendes inden 28 dage, før ...

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). Opbevar hætteglasset i den ydre karton.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13. TEKSTEN "KUN TIL DYR" SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr - kræver recept.

14. TEKSTEN "OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN"

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

Storbritannien

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/08/089/020

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER ART/TYPE: Hætteglas af glas

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Onsior 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til katte og hunde

Robenacoxib

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

20 mg/ml

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

20 ml

4.INDGIVELSESVEJ(E)

SC

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant

6.BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.UDLØBSDATO

Udl.d. {måned/år}

Efter anbrud anvendes inden ...

8.TEKSTEN "TIL DYR"

Til dyr.

Kommentarer