Palladia (toceranib) – Etikettering - QL01XE91

Indhold af artikel

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske/tabletter

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Palladia 10 mg filmovertrukne tabletter til hund. Palladia 15 mg filmovertrukne tabletter til hund. Palladia 50 mg filmovertrukne tabletter til hund. toceranib

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg toceranib (som toceranibphosphat). Hver tablet indeholder 15 mg toceranib (som toceranibphosphat). Hver tablet indeholder 50 mg toceranib (som toceranibphosphat).

3.LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

20 tabletter

5.DYREARTER

Hund

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Til oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

12.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: Læs indlægssedlen.

13.TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER

EU/2/09/100/001

EU/2/09/100/002

EU/2/09/100/003

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

{Alu-PVC/blister}

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Palladia 10 mg tabletter til hund. (pictogram) Palladia 15 mg tabletter til hund.

Palladia 50 mg tabletter til hund. toceranib

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer