Palladia (toceranib) – Indlægsseddel - QL01XE91

Indhold af artikel

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Palladia 10 mg filmovertrukne tabletter til hund.

Palladia 15 mg filmovertrukne tabletter til hund.

Palladia 50 mg filmovertrukne tabletter til hund.

1.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIEN

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP)

ITALIEN

2.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Palladia 10 mg filmovertrukne tabletter til hund. Palladia 15 mg filmovertrukne tabletter til hund. Palladia 50 mg filmovertrukne tabletter til hund. toceranib

3.ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder toceranibphosphat svarende til 10 mg, 15 mg eller 50 mg toceranib som aktivt stof.

Hver tablet indeholder også lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica og crospovidon.

Palladia er runde tabletter, der har et farvet filmovertræk for at minimere risikoen for kontakt med lægemiddelstoffet og for at kunne identificere den korrekte tabletstyrke.

Palladia 10 mg: Blå

Palladia 15 mg: Orange

Palladia 50 mg: Rød

4.INDIKATIONER

Behandling af ikke-resektabel Patnaik grad II (intermediær grad) eller III (høj grad), recidiverende, kutane mastcelletumorer.

5.KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver eller til hunde, som skal anvendes til avl. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne i Palladia.

Bør ikke anvendes til hunde der er yngre end 2 år eller med legemsvægt under 3 kg.

Bør ikke anvendes til hunde med maveblødning. Din dyrlæge vil rådgive dig, hvis dette er tilfældet for din hund.

6.BIVIRKNINGER

Resultaterne fra et klinisk feltstudie, der inkluderede 151 behandlede og placebo-behandlede hunde, viste, at de kliniske tegn på sygdommen (mastcelletumor) og de behandlingsrelaterede bivirkninger er meget lig hinanden.

Nogle meget almindelige (dvs. hos mere end 10% af hundene) bivirkninger, som forbindes med Palladia-tabletter, er vægttab, diarré, neutropeni (lavt antal hvide blodlegemer), blod i afføring/blodig diarré/blødning i mavetarmkanalen, spisevægring, sløvhed, opkastning; halthed/forstyrrelser i bevægeapparatet, væskemangel, hudbetændelse, pruritus, (hudirritation, kløe); øget alaninaminotransferase, nedsat antal af blodplader, nedsat albumin, nedsat indhold af røde blodlegemer i blodet.

Andre alvorlige bivirkninger, som er almindeligt set (dvs. hos 1-10% af hundene) inkluderer: opkastning, diarré, spisevægring, sløvhed, væskemangel, vævshenfald af hud, feber, blod i afføring/blodig diarré/maveblødning og mavesår, kvalme, blodforgiftning, vægttab, øget alaninaminotransferase og nedsat indhold af røde blodlegemer i blodet.

Almindeligt forekommende bivirkninger med mindre alvorlig indvirkning inkluderer: lokaliseret eller generel smerte, kvalme, luft i tarmene, hurtig vejrtrækning, sygeligt forøget tørst, feber, urinvejsinfektion, øget galdefarvestof, øget kreatinin. Nogle hunde kan også udvise tab af farve omkring næsen, nogle hunde kan udvise ændring i pelsfarve, som fremstår lysere, og nogle hunde kan tabe pelsen.

De følgende bivirkninger var ikke almindelige (dvs. hos 0,1-1% af hundene):

Alvorlig halthed/forstyrrelser i bevægeapparatet

Alvorligt kredsløbsshock

Der forekom to dødsfald, der muligvis var relateret til behandlingen. De sygelige forandringer hos én hund viste blodpropper i karrene med forstyrrelser i blodets evne til at størkne (dissemineret intravaskulær koagulation, DIC) og betændelse i bugspytkirtlen. Den anden hund døde på grund af hul i mavesækken.

Der var to yderligere dødsfald. Der kunne dog ikke påvises nogen forbindelse til behandlingen.

To hunde udviklede næseblod, som ikke havde forbindelse til nedsat antal af blodplader. En anden hund udviklede næseblod med ledsagende forstyrrelser af blodets evne til at størkne (DIC).

Tre hunde havde krampelignende aktivitet. Der kunne dog ikke påvises nogen forbindelse til behandlingen.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge.

7.DYREARTER

Hund

8.DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Til oral anvendelse.

Startdosis er cirka 3,25 mg toceranib/kg legemsvægt, givet hver anden dag (se doseringstabellen vedrørende nærmere oplysninger).

Antallet af tabletter, som gives til hunden, justeres af din dyrlæge for at kontrollere bivirkninger. Derfor bør den dosis, som gives, være som angivet af dyrlægen, selvom denne kan afvige fra doseringstabellen.

Den givne dosis bør baseres på dyrlægens vurderinger, som udføres ugentligt de første 6 uger og derefter hver 6. uge.

Behandlingsvarigheden afhænger af reaktionen på behandlingen. Behandlingen bør fortsætte ved stabil sygdom, ved delvis eller fuldstændig reaktion på behandling, forudsat at lægemidlet tåles godt. Ved fremadskridende svulstvækst er det usandsynligt at behandlingen vil være succesfuld og bør overvejes igen.

DOSERINGSTABEL: PALLADIA TABLETTER: 3,25 mg/kg LEGEMSVÆGT

Hundens

 

 

Antal tabletter

 

 

legemsvægt

10 mg

 

15 mg

 

50 mg

(kg)

(blå)

 

(orange)

 

(rød)

5,0* – 5,3

 

 

 

 

5,4

– 6,9

 

 

 

 

7,0

– 8,4

plus

 

 

8,5 – 10,0

 

 

 

 

10,1

– 11,5

plus

 

 

11,6

– 13,0

plus

 

 

13,1

– 14,6

 

 

 

 

14,7

– 16,1

 

 

 

 

16,2

– 17,6

plus

 

 

17,7

– 19,2

 

 

plus

19,3

– 20,7

 

 

plus

20,8

– 23,0

 

 

plus

23,1

– 26,9

 

 

plus

27,0

– 29,9

 

 

plus

30,0

– 32,3

 

 

 

 

32,4

– 34,6

 

 

plus

34,7

– 36,1

 

 

plus

36,2

– 38,4

 

 

plus

38,5

– 43,0

 

 

plus

43,1

– 47,6

 

 

 

 

47,7

– 49,9

 

 

plus

50,0

– 51,5

 

 

plus

51,6

– 53,8

 

 

plus

53,9

– 58,4

 

 

plus

58,5 – 63,0*

 

 

 

 

* Antallet af tabletter til hunde under 5,0 kg eller over 63 kg legemsvægt, bør beregnes ud fra doseringsvejledningen for 3,25 mg/kg.

9 OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Tabletterne kan gives med eller uden foder.

Tabletterne skal gives hele, og må ikke deles, knækkes eller knuses. Hvis en hund ikke synker en knækket tablet, efter den er tygget, skal tabletten bortskaffes. Det kan være nødvendigt at kombinere tabletter med forskellig styrke (”farver”) for at opnå den korrekte dosis, som beskrevet i doseringstabellen.

Hvis en dosis glemmes, skal den næste planlagte dosis gives som foreskrevet. Du må ikke øge eller fordoble dosis. Kontakt din dyrlæge, hvis der er givet flere tabletter end der er ordineret.

Hunde bør nøje observeres efter indgivelsen for at sikre, at hver tablet er blevet slugt.

Der er nogle typer medicin, som du ikke bør give til din hund under behandlingen, da de sammen kan give alvorlige bivirkninger. Fortæl din dyrlæge om al medicin, herunder medicin uden recept, som du har tænkt dig at give til din hund.

Der foreligger ingen information om potentiel krydsresistens med andre cytostatika.

10.TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på ydre emballage efter ”EXP”. Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

12.SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Til behandling af mastcelletumorer, der kan fjernes ved operation, bør operation være førstevalgsbehandling.

Special forholdsregler til brug hos dyr:

Hundene bør overvåges omhyggeligt. Det kan være nødvendigt med nedsættelse af dosis og/eller afbrydelse af behandlingen for at kontrollere bivirkninger. Behandlingen bør vurderes ugentligt de første 6 uger og hver 6. uge derefter, eller med intervaller, som dyrlægen vurderer, er passende. Det kan være nødvendigt, at dyrlægen tager blod- og urinprøver af din hund for at foretage disse kontroller.

Stop omgående behandling med Palladia og kontakt dyrlægen, hvis du lægger mærke til følgende forandringer hos din hund:

Nægter fødeindtagelse

Opkastning eller vandige afføringer (diarré), især hvis det er hyppigere end to gange i døgnet

Sorte, tjæreagtige afføringer

Lyst, rødt blod i opkast eller afføring

Uforklarlige blå mærker eller blødninger

Eller hvis din hund har andre forandringer, der bekymrer dig.

Behandlingen bør afbrydes permanent, hvis alvorlige bivirkninger vender tilbage eller varer ved på trods af passende understøttende behandling og nedsættelse af dosis.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Børn bør ikke komme i kontakt med Palladia. Hold børn borte fra behandlede hundes afføring, urin eller opkast.

Hvis du er gravid, bør du ikke regelmæssigt give Palladia. Hvis du imidlertid vælger at give disse tabletter til din hund, bør du være særligt forsigtig og følge fremgangsmåden beskrevet nedenfor.

Hvis Palladia indtages ved et uheld (sluges eller spises) af dig eller et familiemedlem, skal du omgående søge lægehjælp. Det er vigtigt at vise lægen denne indlægsseddel. Hvis Palladia indtages ved et uheld, kan du få maveproblemer, herunder opkastning og diarré.

Følgende fremgangsmåde kan medvirke til, at du og andre i din husstand er mindre udsatte for kontakt med det aktive stof i Palladia:

Alle i din husstand, som giver Palladia til din hund, bør altid vaske deres hænder efter håndtering af tabletterne.

Når du håndterer tabletterne:

Del eller knæk ikke tabletterne.

Palladia-tabletterne bør gives til din hund umiddelbart efter, de er taget ud af blisterpakningen og bør ikke efterlades, hvor de kan håndteres/sluges af børn.

Blisterpakningen bør altid lægges tilbage i æsken, når en tablet eller tabletter er taget ud.

Hvis Palladia-tabletten er ”gemt” i foder, skal du sikre at din hund har spist hele dosis. Dette vil nedsætte muligheden for, at børn eller andre familiemedlemmer kommer i kontakt med Palladia.

Drægtighed, laktation og fertilitet:

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver eller til hunde, som skal anvendes til avl (se pkt. 5). Det er kendt, at andre substanser i den anti-angiogene gruppe af antineoplastiske lægemidler øger embryoletaliteten og føtale anomalier. Da angiogenese er en kritisk del af embryonal og føtal udvikling, må det forventes, at hæmning af angiogenesen efter administration af Palladia medfører bivirkninger på graviditeten hos tæven.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der er ikke udført interaktionsstudier med toceranib. Der foreligger ingen information om potentiel krydsresistens med andre cytostatika.

Da toceranib formodentlig i høj grad elimineres via metabolisering i leveren, bør kombination med andre stoffer, der kan inducere eller hæmme leverenzymer, anvendes med forsigtighed.

Det vides ikke, i hvilken udstrækning toceranib kan påvirke andre stoffers elimination.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler skal anvendes med forsigtighed sammen med Palladia, da der er en øget risiko for gastrointestinal ulceration eller perforation.

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Tegn på overdosering blev observeret i et toksicitetsstudie udført med raske voksne hunde af racen beagle behandlet med 2 mg/kg, 4 mg/kg eller 6 mg toceranib/kg én gang hver anden dag i 13 på hinanden følgende uger uden dosisafbrydelse. Toceranib var veltålt ved 2 mg/kg, hvorimod der blev observeret bivirkninger hos nogle hunde behandlet med 4 mg/kg, og derfor kan NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) ikke fastslås.

Hunde i gruppen, der fik 6 mg/kg hver anden dag, udviste de alvorligste bivirkninger, som inkluderede nedsat fødeindtagelse og vægttab. Sporadisk dosisrelateret halthed, stivhed, svaghed og smerter i benene ophørte uden behandling. Anæmi, neutropeni og eosinopeni var dosisrelateret. To hunde (6 mg/kg) blev aflivet efter ca. 3 uger på grund af behandlingsrelateret klinisk toksicitet indledt med nedsat fødeindtagelse og melæna, som kulminerede i anoreksi, vægttab og hæmatokesi.

De vigtigste målorganer for toksicitet omfatter mave-tarmkanal, knoglemarv, gonader og bevægeapparatet.

Ved bivirkninger som følge af en overdosis bør behandling afbrydes, indtil ophør af disse og derefter fortsættes med den anbefalede terapeutiske dosis.

13.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Kontakt din dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14.DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

15.ANDRE OPLYSNINGER

Æske med fire aluminium-PVC børnesikrede blisterpakninger. Hver blister indeholder 5 tabletter.

Tabletterne findes i tre forskellige styrker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/ Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

 

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: 420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România S.R.L.

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +4021 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Særlig information til dyrlægen

Hunde skal overvåges omhyggeligt. Dosisreduktioner og/eller afbrydelse af behandling kan være nødvendig for at kontrollere bivirkninger. Behandling bør evalueres ugentligt de første seks uger og hver 6. uge derefter, eller med intervaller, som dyrlægen vurderer, er passende.

Evaluering bør omfatte vurdering af de objektive kliniske tegn, der er rapporteret af hundeejeren.

For at kunne anvende doseringstabellen hensigtsmæssigt anbefales det at tage et fuldt blodbillede, serumanalyse (serum chemistry panel) og urinanalyser før initiering af behandlingen, og cirka en måned efter behandlingen er initieret. Derefter udføres analyserne cirka hver 6. uge, eller som det besluttes af dyrlægen. Regelmæssig kontrol af laboratorievariabler bør udføres på baggrund af objektive kliniske tegn, dyrets tilstand og blodprøveresultater ved tidligere konsultationer.

Palladias sikkerhed er vurderet hos mastcelletumor-bærende hunde med følgende værdier:

Komplet neutrofiltælling >1500/mikroliter

Hæmatokrit >25%

Blodpladetælling >75.000/mikroliter

ALAT eller ASAT <3 gange øvre normalgrænse

Bilirubin <1,25 gange øvre normalgrænse

Kreatinin <2,5 mg/dl

Urinkvælstof i blodet <1,5 gange øvre normalgrænse

Palladia kan forårsage vaskulær dysfunktion, som kan medføre ødem og tromboembolisme, herunder pulmonal tromboemboli. Behandlingen afbrydes indtil kliniske objektive tegn og klinisk patologi er normaliseret. Før operation afbrydes behandling i minimum 3 dage for at sikre vaskulær homeostase.

Ved systemisk mastocytose skal forebyggende standardbehandling (f.eks. H-1- og H-2-blokkere) implementeres før initiering af behandling med Palladia for at undgå eller minimere klinisk signifikant mastcelledegranulering og efterfølgende potentielt alvorlige systemiske bivirkninger.

Palladia har været associeret med diarré eller gastrointestinal blødning, som kan være alvorlig og kræve omgående behandling. Afbrydelse af behandling og dosisreduktion kan være nødvendig afhængigt af, hvor alvorlige de objektive kliniske tegn er.

Hos hunde behandlet med Palladia er der i sjældne tilfælde forekommet alvorlige og nogle gange fatale gastrointestinale komplikationer, herunder gastrointestinal perforation hos hunde behandlet med Palladia. Administration af Palladia skal ophøre og passende behandling iværksættes, hvis der er mistanke om gastrointestinal ulceration, uanset om det skyldes Palladia eller degranulering af mastcelletumordegranuleringer.

Toceranib metaboliseres i leveren, og på grund af manglende studier af virkning ved nedsat nyre- eller leverfunktion, bør anvendes med forsigtighed til hunde, der lider af leversygdomme.

Behandlingen bør afbrydes permanent, hvis der opstår recidiv af alvorlige bivirkninger, eller de er vedvarende på trods af passende understøttende behandling og reduceret dosis, som beskrevet i den følgende tabel.

Dosisjustering baseret på kliniske tegn/patologi

Kliniske tegn/patologi

Dosisjustering*

Anoreksi

 

<50% fødeindtagelse ≥2 dage

Afbryd behandling og iværksæt kostomlægning

 

± understøttende behandling indtil fødeindtagelsen forbedres,

 

nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg.

Diarré

 

<4 vandige afføringer/dag i <2 dage

Oprethold dosisniveau og iværksæt understøttende

eller bløde afføringer

behandling

>4 vandige afføringer/dag eller ≥2

Afbryd behandling indtil der er formet afføring og iværksæt

dage

understøttende behandling. Nedsæt derefter dosis med

 

0,5 mg/kg

Gastrointestinal blødning

 

Frisk blod i afføring eller sort tjærelignende afføring > 2 dage eller synlig blødning eller koagler i afføring

Afbryd behandling og iværksæt understøttende behandling indtil der ikke længere er kliniske tegn på blod i afføring. Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg

Hypoalbuminæmi (albumin)

Albumin <1,5 g/dl

Afbryd behandling indtil >1,5 g/dl og de kliniske tegn er

 

normaliseret. Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg

Neutropeni (neutrofiltælling)

 

>1000/µl

Oprethold dosis

≤1000/ µl eller neutropenisk feber

Afbryd behandling indtil >1000/ µl og kliniske tegn er

eller infektion

normaliseret. Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg

Anæmi (hæmatokrit)

 

>26%

Oprethold dosis

≤26%

Afbryd behandling indtil >26%. Nedsæt derefter dosis med

 

0,5 mg/kg

Hepatotoksicitet (ALAT, ASAT)

 

>1X – 3X øvre normalgrænse

Oprethold dosis; seponer hepatotoksiske lægemidler, hvis

 

anvendt

>3X øvre normalgrænse

Afbryd behandling indtil ≤3X øvre normalgrænse, seponer

 

hepatoksiske lægemidler, hvis anvendt. Nedsæt derefter

 

dosis med 0,5 mg/kg

Nephrotoksicitet (kreatinin)

 

<1,25 X øvre normalgrænse

Oprethold dosis

≥1,25 X øvre normalgrænse

Afbryd behandling indtil <1,25 X øvre normalgrænse.

 

Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg

Samtidig anæmi, azotæmi, hypoalbuminæmi og hyperphosphatæmi

Afbryd behandlingen i 1 til 2 uger indtil værdierne er forbedrede og albumin >2,5 g/dl. Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg.

* En dosisreduktion på 0,5 mg/kg er en nedsættelse af dosis fra 3,25 mg/kg til 2,75 mg/kg eller fra 2,75 mg/kg til 2,25 mg/kg. Dosis bør ikke være <2,2 mg/kg.

Kommentarer