Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Etikettering - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Medicinens navn: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Indholdsstof: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Producent: Merial

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med suspension

1.VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Parvoduk suspension og solvens til suspension til injektion, til moskus ænder.

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Hver rekonstitueret dosis på 0,2 ml indeholder:

 

Levende attenueret parvovirus fra moskusand stamme GM 199 ........................

2.6 – 4.8 log10 CCID*50

3.LÆGEMIDDELFORM

Suspension til injektion

4.PAKNINGSSTØRRELSE

10 x 500 doser

2.500 doser

5.DYREARTER

Moskusænder

6.INDIKATION(ER)

7.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

8.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

9.SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.UDLØBSDATO

EXP

Anvendes indenfor 4 timer efter rekonstitution.

11.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares og transporteres nedkølet (2° C – 8° C).

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Læs indlægssedlen inden brug.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Må kun udleveres på veterinærrecept.

14.TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frankrig

16.MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Æske med diluent

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Parvoduk solvens til injektion, til moskus ænder.

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Salinsk buffer

3. LÆGEMIDDELFORM

4. PAKNINGSSTØRRELSE

10 x 500 doser

2.500 doser

5. DYREARTER

Moskusænder

6. INDIKATION(ER)

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

EXP

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares under 25° C.

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Læs indlægssedlen inden brug.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Må kun udleveres på veterinærrecept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frankrig

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Hætteglas med suspension

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Parvoduk suspension

2.MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Levende attenueret parvovirus fra moskusand

3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

500 doser

2.500 doser

4.INDGIVELSESVEJ(E)

s.c.

5.TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

6.BATCHNUMMER

Lot

7.UDLØBSDATO

EXP

Anvendes inden for 4 timer efter rekonstitution

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Poser med solvens

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Parvoduk solvens

2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Salinsk buffer

3. LÆGEMIDDELFORM

4. PAKNINGSSTØRRELSE

500 doser

2.500 doser

5. DYREARTER

Moskusænder

6. INDIKATION(ER)

Læs indlægssedlen før brug

7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

8. TILBAGEHOLDELSESTID

Tilbageholdelsestid: 0 dage

9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10. UDLØBSDATO

EXP

11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved højst 25° C

Må ikke nedfryses.

Beskyttes mod lys.

12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Læs indlægssedlen inden brug.

13. TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Må kun udleveres på veterinærrecept.

14. TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Frankrig

16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

Kommentarer